X
SunMonTueWedThuFriSat
     
     
  ค้นหา       
     
 
รายชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัด จำนวน 4850 คน
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
นายพรชัย ทัยบุญมีประมงอำเภอบรรพตพิสัย
นายพนม หลวงกิจจาประมงอำเภอชุมแสง
นางสาวเพียงใจแก้วจรูญประมงอำเภอท่าตะโก
นายชาตรี รอดวินิจประมงอำเภอโกรกพระ
นายนรินทร์ อินสมบัติประมงอำเภอพยุหะคีรี
นายบรรเทิง โชติพ่องนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสิริกาญจน์ สุดจิตร นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสุพัตรา เผือกจีนนักวิชาการประมงชำนาญการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1
สุริชาติ สมวัฒนศักดิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
กิตติชาติ ชาติยานนท์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
วรารัตน์ ฤาชานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ธันวิทย์ เทวอักษรผู้อนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1
ยอดธงไชย รอดแก้วนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
บรรพต เชื้อเพชรนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
บพิตร ปริปุณณากรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จริญญา สมบัติทิพย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พรรณี ใยมณีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
วินัย นาคปานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศิริรัตน์ ตุ้มโทนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จันทนา โอสถกระพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กรณิการ์ ยุกตะนันทน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
พรทิพย์ เพ่งสุขเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
จินดา สุขะเกตุนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
บัญทูล กรหมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
พัชระ อุ่นทรัพย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
ทองดี สมดังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
อิทธิญา พึ่งเป็นสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พวงทอง สาตรสมัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ธนภรณ์ อินทร์คงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ชูศักดิ์ ผลหมู่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
พิธาน แจ้งเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สุชาติ ม้ามงคลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ศิริ ตรีมรรคนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
มานัส ขันทนิตย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จิราภา เรือนทองเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
บุญเชิด เรืองอนันต์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
สภุลณีย์ อุบลวัตร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
สุปราณี แสงอาภรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
บุญเลิศ วิเชียรณรัตน์เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
วุฒิพงษ์ มลทิพย์เกษรเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
วรพจน์ ทองรอดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ปราโมทย์ อนุศาสนนันท์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ปวีณา ปลั่งดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ภควรรณ ชัยรัตน์เมธีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า
ศักดิ์ชัย เกษประทุมเกษตรอำเภอบางปลาม้าชำนาญการ
อลิสา สะหะหิรัญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง
สยาม ศรีชุมแสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
วันชัย มณเฑียรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ดำเกิง มายะการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
บุญเชียง ขำพลับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่2
สุกัญญา อธิปอนันต์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่2
วัชระ คงอุดหนุนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ปาลลิน พวงมีนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สิริวรรณ สุวรรณนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
บุญทวี โคมแก้วนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ชาตรี บุญนาคเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ณัฐภัทร ยอดเกื้อนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ธงชัย มั่นใจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
วิโรจน์ ชะริทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อรวีณ์ จุฑาวรรธนะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สมชาย สีโตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ฉัตรแก้ว จันทร์คงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เกียรตินภา วงศ์จันทานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
สัณห์มนัส นาคะเวชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ชวลิต สงละออเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สุทัย จำปาทิพย์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว
คนึง สุดเสียงเจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน
สมุทร มากพันธ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ชุมพล อลังกรณ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
วิจิตร กมลวารินทร์เกษตรจังหวัดนครปฐม
สุวิทย์ ชาวอุทัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
บุษกร ฟิตประยูรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พิเชฎฐ์ นามเตียนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ประเวช ล้ำเลิศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวเสาวรส หมอนวดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกิตติรัตน์ ไทยทวีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นาสาวลำดวน สระทองอินทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อดุลย์ ธัญญเจริญเกษตรอำเภอนครชัยศรี
นายสุรพงศ์ บุญยงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เรวดี บัวเพชรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นลินี ทองรุณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายปริญญา ปานเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางณัฐทิยา อชิตกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาววสุกาญจน์ ปานขริบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายธนภูมิ พูลขวัญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวรัชชนก ปิ๋วท่าไม้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวธัญญรัศม์ ตันเจริญวัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายณัฐพร จีนประชานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายอนุวัฒน์ อยู่สงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายคณิสร ศรีทองอินทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวแสงเดือน ส่งรุ่งโรจน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศักดา อรุณรุ่งโรจน์เกษตรอำเภอดอนตูม
นางสาวมณีรัตน์ วงศ์วิลาศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสมนึก สำรวลหันต์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอรุณ รุกผักชีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางโสภา ยอดเกลี้ยงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไชยวัฒน์ เจริญพรพรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสุนิสา อดุลยรัตนพันธุ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรเชษฐ์ อยู่สวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุกาญจน์ ปานขริบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสมลักษณ์ ฟักป้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
สมาน ม่วงมนตรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จีระพันธ์ โมระมัตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
วัฒนา คุ้มครองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พงษ์ชัย พุทธคุณรักษานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
วุฒิจร สุวรรณมิ่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สุรเชษฐ์ อยู่สวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
อนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
ศิริชัย เลี้ยงอำนวยเกษตรอำเภอกำแพงแสนชำนาญการ
นำพล ทองชิตร์เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน
ชวลิต ภู่พร้อมพันธุ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สุรินทร์ ทรัพย์พลับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.พงศ์พัฒน์ ชาญประเสริฐเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ธงชัย เสรีพงษ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
บุญรวย ศรประดิษฐ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ภัทรา ม่วงเพชรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
ธนะ พลายโกเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสมลักษณ์ ฟักป้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
นิคม เพ็งศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศรฤทธิ์นำชัย รักษ์อุดมการณ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ยงยุทธิ์ ทองมณีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
ทวิช วัชรกาฬเกษตรอำเภอสามพรานชำนาญการ
บัญญัติ บุบผาทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ปรีชา มรกฎจินดานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จักรี บุญรักษ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
เลิศ ดอนปัตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สุทิน ดำคลองตันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สนั่น พลศรีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
ญาณพันธ์ สุรารักษ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นิวัฒน์ นุชสายเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สมศักดิื นาคธังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ชัยพร วิสารทพงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ยศพนธ์ ทัพพระจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
พรรณาราย สงวนสินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จำเลียง หมื่นวันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นฤมล พุกพิกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธำรงค์ พันธุตะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิบูลย์ เจียมพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายปรีชา พุทธิโชตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสงบ เจริญสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสมบูรณ์ โควงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเกษม ไตรพิจารณ์เกษตรจังหวัดสระบุรี
นางสาวนฤมล พุกพิกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางถาวร ภู่ขาวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางวันทนัย แก้วพูลศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพิษณุ นิตย์ใหม่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางกฤตยา สงวนสินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีวรรณศักดิ์ วรรณกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายอุทัย โกแสนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายโกสินทร์ แสนวงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย
ถาวร ภู่ขาวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด
เติมศักดิ์ แก้วมรกตเกษตรอำเภอดอนพุด
บังอร เหมือนสมัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กมลรัตน์ จันกงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เกษรากรณ์ เข็มขาวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง
สนธยา ปัทมอารักษ์เกษตรอำเภอหนองแซง
วุฒิเวช อักขราสานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โกสินทร์ แสงสวงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พุทธิดา ภูมิมาลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุรัตน์ แย้มศรีเกษตรอำเภอหนองแซง
นางสาวสุนทรี เรืองศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวุฒิเวช อัขราสานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมโนรมย์ โพธิเวชกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอรพินท์ วุฒิอุทัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี
วรากร แก้วพูลศรีเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี
อนันตฉัตร อุดมประเสริฐศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สุนันทา อ่อนสูงทรงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
พงศ์ชัย อุ่นเรือนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
สุรินทร์ คิมสนิทเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ลักขณา พรหมเศรณีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เพิ่มศักดิ์ อุทัยวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศริ มีวันเนืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อภิศักดิ์ จันทร์มินทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สาย หวังแลกลางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวรวิทย์ ภุอาจนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอาทิตยา พรมทานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
พรศักดิ์ เพชรช่อนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ชวเรศ มีบุตรดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เชาวน์ฤกษ์ ชีพธรรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สุพล มะลิวัลย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เรวัต รัตนวิชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สุนิสา สินเจิมศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
วัลลภา แซมสีม่วงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สมทรง มานะกิจกลการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สายัณต์ คงเย็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ญาณกร อรัญกูลเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พรนิภา ทองศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก
สุรีย์พร อินทยศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สุดธิดา หาญฤทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สุนีย์ พรหมคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พัทธนันท์ ณ วรรณไทยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
มนตรี สิงหกำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สราวุธ อินทรเสนีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พนมไพร น้อยลาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นิเวช บุตราเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สายญาติ สินนาถนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า
ประทีป จันทร์วรพิพัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ณัฏฐพร จันทขันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สทาน เงินบำรุงเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
อนันต์ พรมมากเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี
พินิจ สระบุรินทร์เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี
เอนก วงษ์คำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ณัฐพงศ์ โตปิตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
จรัล ซื่อสัตย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
วิเชียร พูลสวัสดิ์เกษตรอำเภอธัญบุรี
ณพล สุวรรณปักษีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จำรูญ จันทร์ลอยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา
อำพล อิ่มยิ้มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อรุณี ถิ่นวงษ์แยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา
พีระพันธ์ ตันธนวัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นิคม คำสองสีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อุดมพงษ์ ตวงประยงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ
ภัทรพงศ์ ฤกษ์ฉายเกษตรอำเภอหนองเสือ
ถวัลย์ สำอางศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ประกอบ จรเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จันทร์จรัส เกียรติ์ทวีมั่นคงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ
บรรทร สังข์ศรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นงคราญ เชาวนเมธานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สุรพันธ์ วรรธนะภูตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เฉลย คงสนิทเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก
รัตนา ศรีเพ็ชรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ลัดดา ศรีเพียงจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กมลรัตน์ สุขสถานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ
นันทนิตย์ ม่านตานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว
สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน
ประฉัน แก้วทาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
อดุลย์ ไมตรีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สมพล บัวเทศเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
วีรยุทธ ชะนะวงษ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่
จำนงค์ อำภานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สุภีส์ ธนะสินธุ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต. สุชาติ อินแนนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง
อิทธิพล สดสอาดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ศิริวรรณ พรรณสมัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จิตรลดา แก้วคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สุรพงษ์ โรจนกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท
ธวัช ปานศรีทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ว่าที่ร้อยเอก รวมสิน เนตรหาญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จิตนภา ตันศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ปราณี จันทร์ทานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พินิต พูนพิพัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน
มโนรมย์ โพธิเวชกุลเกษตรอำเภอหนองโดย
คำพู ทานะมัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
โสภณ ทองโพธิ์งามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
วัชรี เอี่ยมรอดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ชัด ขำเอี่ยมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รัตนา แสงสุยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เอนก สุธานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท
ทวี ปานดำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ชลอ เอี่ยมรอดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สรรเสริญ สุขสบายเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
เติม นกแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เบญจมาศ นิรันดรไชยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
วันเพ็ญ น้อยเกิดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เครือวัลย์ หะยาจันทาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นุชจรีย์ เหล่าพงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์
สุภาวดี บุญประสิทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โอรินทร์ หิรัญญาภรณ์เกษตรอำเภอมโนรมย์
สมบัติ ทนงจิตรไพศาลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา
ลมูล จันทร์วงศ์เกษตรอำเภอสรรพยา
เฉลย นันทรงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำรวย สุขโตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สุเทพ สวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อารักษ์ สุมมะละเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ภัทธณัฐ วงศ์อินทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี
ชูศักดิ์ ศรีบุญเรืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน
อนันต์ ธิตเกษรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศศิประภา มาราชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
วสินต์ จันทราวุสนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เอกพล กำมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ
เฉลิมชัย สาราณียคุณเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
บุญยืน ศรีชุมพรเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สุริทธิ์ ยมจันทร์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สุดาทิพย์ ทิพวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
วุฒินันท์ พิมน์ศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นิรันดร์ ไมตระรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โสภณ คงเทียบเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
อรุณ แสงหิรัญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สุมาลัย แสงสุวรรณกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ประพันธ์ ชนะวรรณโณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พันลภ เอี่ยมสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
วิโมกษ์ พรหมทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พันวิทย์ ศรีสังข์งามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ธัญลักษณ์ นิ่มนุ้ยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
นายทัศนัย เพิ่มสัตย์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางพรรณผกา รัตนโกศลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย
เทียนสิริ สีบุญสกุลวัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ
ดุสิต ขาวทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รุ่งเรือง เสือโรจน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ชนะ เกิดรอดเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน
วีระพงศ์ จันทร์ลาดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง
บุญส่ง พูลพัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สุริยา แท่นนาคนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
นายพีระพล เนตรทิพย์เกษตรอำเภอเขาค้อ
นายเอนก ศรีอักษรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายทรงยศ พุ่มทับทิมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพีรพล สุธงษานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสถิตย์ ยะแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายอุดม เลิศวิทยสกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสงกา ปราชมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนันทพร ทองอินทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายทินกร ดรุณนารถนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายครรชิต เสมาทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธนัย บุญมาธิวัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสายสมร อุ่นเรือนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวุฒิ ไพรทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเอกรัฐ นาถ้ำทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมศักดิ์ สัมมาวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุดธิดา วดีศิริศักดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวศุภลักษณ์ นาสูงชนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางอรภา วัฒนินทรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชาญชัย วงศ์สถานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางลินดา เรืองจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายชัยพร คงสาครเกษตรอำเภอหล่มเก่า
นายอุดม อัษฎาวุธวงศกรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมาน เงินบำรุงเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายทองหล่อ แสงพรมเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางชรินรัตน์ ตีทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอรัญญา ชูแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบรรเลง ช่างทำร่องนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิชิต ใจเฉื่อยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาววาทินี จำนงสุทธเสถียรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพิจิตรา พรหมบุญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายธงชัย ทองสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสุภีร์ ธนะสินธุ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสิริพร ธนะสินธุ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสัญญา แก้วอร่ามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวันไชย สุนทรพิพัฒน์กุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางพรเพ็ญ จีนยี่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจำนง อำภานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางกัลยาณี ณ ถลางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศักดา จันทาพูนเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายศรีหยัด ดอยลอมเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวิเชียร ด้วงฉุนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอรุณี หาภาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ว่่าที่ร้อยตรีสุชาติ อินแนนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสนิท ศิริรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิรัตน์ แสวงทองเกษตรอำเภอบึงสามพัน
นายบุญช่วย เอกเอี่ยมเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสุรสิทธิ์ กันทะจันทร์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวสันต์ อินทราวุธนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายรัฐ วิโรจน์ศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนินเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายณัฐวรัฐ พึ่งไชยเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี
นายฉลอง สมน้อยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสาย หวังแลกกลางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเกษร ธรรมสิทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสงวน กลมเกลี้ยงเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายทองเพชร ดิเรกศิลป์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายอภิชาติ สงเรืองศรีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวันชัย สุวรรณภูมิเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม
สักรินทร์ เทียนทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง
ชัด หนูเหมือนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
วิรัตน์ เขียวอมรเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
สมบูรณ์ มรกฏจินดานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
อนันต์ แก้วมณีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ณัฐวุฒิ ตรงดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สมพิศ ขวัญสูงเนินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศิริวรรณ ชอบประดิถนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เสาวณีย์ พูลแย้มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล
สุทิน จิรกุลชัยนเรศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ
สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม
นายวุฒิศักดิ์ คัดทะจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์
สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
ณภัทร ภูริพลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี
ถวัลย์ แสงไชยเกษตรอำเภอสรรคบุรี
อารมย์ เกตุมากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ชนิภา ขันธนิยมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เชน กรณ์ผึ้งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
พัลลภ เงินทองเกษตรจังหวัดพังงา
วิเชียร เกษมศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สนชัย เพ็ชรพรหมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ณฐวรรณ บัวแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อภัย หุตะจูฑะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ลาภ นาคสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง
ปฏิวุฒิ ทองแสงแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อุทัย ทองวลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สุภาพ นุกูลกิจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
วีระพล ภัทรธาดานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ชฏารัตน์ กุดหอมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด
จิรัตน์ มณีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รุ่งทิวา รักษาแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รธิดา ทองนุ่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สุนิษา นวลมะโนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง
ไพบูลย์ ทองสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อัจฉรา นพรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว
ชลิต สิงสันจิตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า
ปิยาภรณ์ เนตรรุ่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เฉลิมพล เกิดสว่างเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง
ธเนศ สายทองเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรี
พานิช สิงคีพงศ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา
สิรวิศ กรียาอาภรณ์เกษตรอำเภอหันคา
แดงต้อย วัฒนานันท์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สมชาย ทองชื่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ชลอ ม้าทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สมบุญ เมฆอินทร์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร ชลชาติภิญโญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง
วิษากรานต์ ตุ่นทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เทวี ดีอ่วมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่
สมชาย ผ่องสวัสดิ์เกษตรอำเภอท่าใหม่
นางศันสนีย์ แสงสุวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายธีรวุฒิ จันดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายกิตติพงษ์ สันติเสวีกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอิงอร แสงศรีเรืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายกฤษทร รัตนอุดมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
นายสุชาติ จันทร์เหลืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กองรับรองมาตรฐาน
นายเสน่ห์ เครือแก้วผู้อำนวยการสำนักรับรองมาตรฐาน
นางวรนุช กิจสุขจิตนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางสาวพันธิวา ธุวสุจิเรขนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นางจิราวัฒนา ฟ้าสว่างนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร จินวรรณนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวธนภรณ์ อรรณพวรรณนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวปราณี วิเศษนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางภาวนา อัศวะประภานักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางชุติมา วิไลพันธ์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางสาวคณิษฐา พึ่งสวัสดิ์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวธิติมา เนติเวชวิทยานักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาววิมลลักษณ์ หล่อวัฒนตระกูลนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นายนวกร ถาวรวงศ์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางเพ็ญลาวัณย์ สุวรรณดิษฐ์ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางสาวศุทธินี อินทรกำแหงนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุพิศสา ปิ่นพงษ์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวพรพนิดา ภู่จินดานักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นายนราธิป คุ้มรักษ์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นายประยูร ลีลางามวงศาผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมิณระบบงานรับรองมาตรฐาน
นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์ผู้อำนวยการกองรับรองมาตรฐาน
นางอภิรดี พึ่งประดิษฐ์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางจันนิภา ศรีชัชวาลย์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางภัทราธิป วัชรโกมลพันธ์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณีพร สังขะรมย์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติบุตร รอดยังนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวธันยลักษณ์ กีรติยุตินักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางจิตผกา ยุกตะนันท์นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นางสาวอัจฉราวดี ไชยประสิทธิ์นักวิชาการมารตรฐานปฏิบัติการ
นางสาวศมน อิศรางกูร ณ อยุธยานักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นางสุจินตนา ปราการกมานันท์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวสุธาวัลย์ สิทธิวิชชาพรนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นายอภิสิทธิ์ ปราการกมานันท์นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายณทธร กสิบุตรนักวิชาการชำนาญการพิเศษ
นางสาวแจน กิ่งทองนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวสิริมา บุญมากนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวมธุสร ล่ำสูงนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นางสาววิมลักษณ์ หล่อวัฒนตระกูลนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นายธนกฤต โภคากุลวัฒน์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวพิมพิศา พริยางกูรนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นายฐณะวัฒน์ พัฒนพรวิจิตรนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นายฐิติวิชญ์ น้อยน้ำเที่ยงนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
สำนักกำหนดมาตรฐาน
เรือโมนัส ลาภผลนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางสาวอิงอร ปัญญากิจนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางสาวยุภา เหล่าจินดาพันธ์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางสาวขวัญหทัย ทองปลาดนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นางสาวพิมพรรณ เงินเทศนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นายประทีป อารยะกิตติพงศ์นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นางสาวพรรณพิลาส สายแก้วนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นายพิทักษ์ ชายสมนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวณมาพร อัตถวิโรจน์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวภัทรภร จิตอนุตรโชตินักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นางสาวต่อพร สัตบุษนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางชุติวรรณ จัตตุพรพงษ์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวทรรศณีย์ ปรัชญาบำรุงผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยพืช
นางสาวนลินทิพย์ เพณีนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุ่งรัศมี มหัคฆพงศ์นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นางสาวชุติมา ศรสำราญนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางอุษา บำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
นางสาวกุลพิพิทย์ จันทร์บวยนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวจิราภรณ์ บาลชื่นนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวจีรจิต ดิศสนะนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางกุลศิริ เวียงวิเศษนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวสคราญมณี กระจ่างวงษ์นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวสมฤดี ฤดีเจริญสกุลนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นายกฤต บุณยะวรรธณะนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นางมนทิชา บุญอำพลนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาววิรัชนี โลหะชุมพลนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวดวิษา ไพบูลย์ศิรินักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นางสาวก่อวดี ผลเกลี้ยงนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวปวีณา ปิ่นแก้วนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวศนิดา คูนพานิชนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวจิตรลดา บุญเจริญนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางศศิวิมล ทับแย้มนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายพรพรหม ชัยฤทธิไชยผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
นายสุทธิพงศ์ รอตโกมิลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
นางสาวไปรยา เศวตจินดานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายปาพจน์ ธงชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปทุมวดี อิ่มทั่วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุจิเรข น้อยเสงี่ยมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายภูริพันธ์ โสภาเสถียรพงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการกรม
นายกฤต อุตตมะเวทินเลขานุการกรม
นายอัจฉกร อินทร์ภิรมย์นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายฐาปนา นุชถนอมนิติกรปฏิบัติการ
นายอนุ เพ็ชรันนิติกรชำนาญการพิเศษ
นายอรรถพงษ์ นิติธรรมพิพัฒน์นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวปัญจิรา บุญติดนิติกรปฏิบัติการ
นางสาวลาวัลย์ หวังแก้วนิติกรปฏิบัติการ
นางสาวณัฐณิชา วัชราภรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กองควบคุมมาตรฐาน
นายอานัติ วิเศษรจนาผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
นางสาวกอบกุล วิภาวสุนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิภา พิชย์ทยากุลสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปรารถนา เกิดบัวนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นางสาววราภรณ์ เวียงนนท์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวพรเพ็ญ บุญสินนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นางสาวเบญจวรรณ ยศปินตานักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นายสาคร รจนัยนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นางสาววรวรรณ มสาริญานนท์นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาววันทนา ฟูคำนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นางจันนิภา ศรีชัยวาลย์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางสาวกอบกุล วิภาวสุนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นางสาววิบูลวรรณ วรรณโมลีนักวิิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นายตระกูลวิทย์ ศรีบุตรนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นายเอกชัย ศุภประวัตินักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นางสาวธนสิตา โชติอนนต์นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นางสาวศศิธร พ่อค้านักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
นาพัทธนันท์ เกษมวีรศานต์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
กองส่งเสริมมาตรฐาน
นายชัยศิริ มหันตชัยสกุลผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์
นางสาวญาณินสิริ ถิ่นนครนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นายสุรพล ขุมทรัพย์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
นายทรงพล ผดุงพัฒน์นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางสาวพรพยุง คงสุวรรณนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
นางจิรนันท์ วาสุเทพรังสรรค์นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
อดุลย์ กาเต๊ะเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
จาฏุพัจน์ สวัสดิ์วงศ์เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นางกัญจน์รัตน์ เชื้อทองธานีเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายถาวร โรจนะรัตน์เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นางสาวจาฏุภัจน์ สวัสดิ์วงศ์เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นางสาวทิพภาภรณ์ จงจินดาเจริญนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
นายสุทีป สุธาประดิษฐ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
นายชัยชนะ บัวแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายกิตติรัตน์ ชูแสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจันทิมา ธัญญเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายนพพล วงษ์วิจารณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปฐมวงศ์ พ้นภัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
นายจตุรงค์ ราชพิทักษ์เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
นายสนิท เทพธานีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายก่อเกียรติ สมานพันธุ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง
นางพัชรินทร์ จั่นเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอรรถพล กิตติธนพงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวีระ วานิชกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเฉลิม อารีย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี
นายอดิศักดิ์ จงกลกลางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางพัชรีพร ไชยสารนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม
นางสาวพรรณวดี อรุณทัตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี
นายสุรแสง พูนเพิ่มสุขสมบัตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายถาวร เจริญเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่3ระยอง
นายขิณรัตน์ สินสิทธิพลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก
นายสุภัค ตระกูลเอี่ยมศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนาริสา กองสิงห์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์
นายวัลลภ โพธิ์สังข์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวน้ำฝน โฉมศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค
นายอำนาจ เนาวบุตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประพันธ์ สุดสวาสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสิริอร อนันทภูมิมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
นายวีระศักดิ์ สุขทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสุรพล พูนะกูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวชนิดาภา โชคทรัพย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชยุติ โสไกรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไพศาล ไชยเยศร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวรัตนา ทองนุ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี
นายประเทือง ทนยิ้มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายพลพจน์ จตุรวิทยาภรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวีระชัย ด้วงกลัดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสุภิญญา เชาวสกูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวมนพิภา หมื่นชนะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางมลทิรา ทันเพื่อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสาคร วัฒถากุลเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย
นายชัยณรงค์ หงษ์ทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายคำรณ แผนสมบูรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางบุณยลักษณ์ กำเลิศทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายปรมะ จันธนูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง
นายอนันต์ ขุนทองเพชรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเกศิรี ทัศนครองสินธุ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวชญานิศ เรียนทับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกมลวัลย์ แสนบุณยพัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประจักร์ รัตนวรกมลเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวนงลักษณ์ ทองดีพันธ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายประคอง ศิลลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายตระกูลศักดิ์ ไวยนาคนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวรรณะ นิตย์ประเสริฐนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายคณพศ เฉื่อยฉ่ำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอุดมศรี อุ่นโชคดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ
นายไพศาล บุญรอดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสิทธิรงค์ สวนะมงคลเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวปิยะมาส สังข์ชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวลักขณา สุบินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี
นายวีระชัย เกตุเรนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายอุดม ธรรมรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสราวุฒิ ชมภู่ทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายบัญชา นำเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพลับพลึง พึ่งไทยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน
นายจิระศักดิ์ วิเศษสมบัตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธเนศ ธนวรรณเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายศิริศักดิ์ รัศมีรณชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางชาดา ทั่งทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมชาย จีนอนงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ
นายคำรณ มะปรางหวานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมบัติ ศุภรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายจำเริญ กาญจนพลีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนราศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย
นางปราณี ครองยุทธนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายยุทธนา ยางสวยเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวสุรัชณี พวงศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวกชพร สุนันต๊ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา
นางกนกกุล ชาญเวชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอุสา วงษ์น้อยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสมทรง บัวงามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเอนก ชื่นอารมณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ
นายฉลวย มานะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิรัตน์ คุณลักษณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประวิทย์ แก้วบุญส่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา
นายฉลอง โตยะบุตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายประทีป มณีดิษฐ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวาทศิลป์ บัวทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสมคิด กาญจนดิษฐ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอารมย์ แสงกลิ่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางชุลี นิลยนารถนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชรินทร์ พลเล็กนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางศศิธร ชาญประเสริฐนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิพิฐพนธ์ อินทร์เกลี้ยงเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสถาพร มีคุณเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวประภาพรรณ อินทรกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
นายสมชัย วิสารทพงศ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายอภิชาติ ผลเกิดนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภัทธิรา โคตรศิลากุลนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาเกษตร เขต 5 จังหวัดสงขลา
นายโกสิทธิ์ อ่องวุฒิวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักสงเสริมและพัฒนาเกษตร เขต 5 จังหวัดสงขลา
นายจาตุรงค์ พรหมวิจิตนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวศิริกุล ศรีแสงจันทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวฉัติญา พรหมปองสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมิตร ยอดทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประถม มุสิกรักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมชาย พรุเพชรแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจตุรงค์ พรหมวิจิตนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายณัทธร รักษ์สังข์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
นายสุรพล จารุพงศ์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
นางสุนิสา ประไพตระกูลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางอัจนา ชำนาญศิลป์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางอรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยานักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาววัลภา ปันต๊ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางกัลญา ทรรศนสฤษดิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวภัทรมาศ พานพุ่มนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจันทิมาภรณ์ คำมั่นนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวปาจรีย์ แน่นหนานักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาววรรณนิภา ทองชันลุกนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวนันทิชา สุรัตน์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ว่าที่ร.ต.พิรัฐ สุทธิโยคนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวนิภา สงฤทธิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอำพร เนตินักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สำนักพัฒนาเกษตรกร
นายประสงค์ ประไพตระกูลผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร
นางกัลยาณี พรหมสุภานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางจุฑาพร ศรีวิพัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางพิมลสิริ ธารามาศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวฉัฐสิณี หาญกิตติชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเอนก มีชนะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสุรภา แย้มสีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
นางสาวอุษากร ขำวิไลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
นายบุญถิ่น เดชสูงเนินนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวีรวุฒิ แก้วปรีชานักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา ศรีไกรเพ็ชร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ประพันธ์ ชนภัณฑารักษ์เกษตรอำเภอขามทะเลสอ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
นางสาวศิรินาถอนงค์ ธงจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ
นายบรรจบ ศรีเพชรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุริยกมล เฉียดตะคุนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติงาน
นายจำนงค์ ทวนขุนทดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชัยวุฒิ ภูมะธนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกัลยาณี แขดอนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายมานพ ผินงูเหลือมเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายสนิท ดวงสุนทรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุรีย์ เอี่ยมสำอางค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุพัตรา อนุไพรวัลย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางปาณิศา วงกตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรักษ์ คชลัยเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางวีนา ทวีสัตย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิระ ชูช่วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตรเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสำราญ สิทธิเวชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
นายสมชาย ปานทองปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
นางสุวรรณี ภิญโญภาวสุทธินายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายพิระ ศรีเจ้านายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายสุนัย หงษ์สาครปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว
นายไชยพฤติ อิ่มทรัพย์ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง
นางวงเดือน เจริญสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุภาพ วงกตเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวสุพัตรา เนื้อไม้หอมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ผู้บริหาร
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
นางสาวดุจเดือน ศศะนาวินเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
นายพิศาล พงศาพิชณ์รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
นายพรพรหม ชัยฤทธิไชยเลขานุการกรม
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
นายอรุณชัย พุทธเจริญประมงจังหวัดสมุทรสาคร
นายสุภัทร ศรีพันธุ์ไพบูลย์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายปราโมทย์ วนิชาชีวะเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายโสภาพ ดีบ้านโสกเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางสาวรัดเกล้า เรืองขนาบนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายชาตรี ธาราแสงเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายฉลอง ทองม่วงเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายไพโรจน์ หน่ายมีนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายยงยุทธ คมขำเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญเจือ สมทิพย์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎ์ธานี
นางสาวรุ่งทิวา พันธ์ประทุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศุภกาญจน์ หนูนวลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายมนตรี พรหมลักษณ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎ์ธานี
นางจันทิมา บัวจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกิตติยา สุปันตีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพัชรีย์ พรหมฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
นายรักสกุล สุริโยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
นายฉัตรชัย ศรีเฉลานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอำไพ ประเสริฐสังข์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอรอนงค์ วงศ์ดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปราสร บุญเทียมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนฤดี มณีประกรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
นายไพวิทย์ วัฒนาวิทวัสเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
นางปัญญ์วรา รัฒนะโชตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวภัทราพรรณ กาญจนวาหะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางศรีวรรณ สุติคานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายโอภาส อินทวะระนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวชนิกานต์ เทียมเลิศนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวศิภิงร์ สิริวิทโยทัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวดาริกา จรัณยานนท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
นางสาวปัทมา ทรัพย์สมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายธีรภัทร์ พาหุมันโตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอัศนีย์ญา บุษบาแย้มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายทวีศักดิ์ มหารัตนวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสาธิต ชนานพนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสมศรี ปญศิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอนงค์นาถ ติ่งแตงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววีร์ษิตา อรชรนักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ
นายไพฑูรย์ โกเมนท์นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวสิรินทร์ยา เทพยานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสุพรทิพย์ โชคสิริฉัตรนักวิเคราะห์นโบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่
นายสมชาย โพณุกูลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่
นางวรรลี รักษ์เมืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวีระชาติ ภักดีล้นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางนฤมล หลวงไกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนัตติมา อึงรัตนากรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางศิวาภรณ์ ทองรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกัลยาณี สิทธิไพศาลกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศรีบำเพ็ญ นาทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสมโชค หาญนิวัติกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
นายอุดร ชมาฤกษ์เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
นายชะโลมศักดิ์ เพียรขุนทดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายพิทักษ์ ชารัมย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอำนาจ บัวขาวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสาคร สุขบัตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายขวัญเมือง พรมสอนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชาญศักดิ์ สักขันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสถาพร คำวงศ์ปินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเกียรติชัย ปราสาทหินพิมายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพิทักษ์ ชำรัมย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสมใจ สัพโสนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางหนูสอน กัณหารัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวันชัย ประยงค์หอมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมนตรี ประทุมรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวสดุษฎี รังษีพลาสวัสดิ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
นานยณัฐเมศร์ ชัยศิระศักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายไพนรัชต์ ฐาตุจิรางค์กุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางผ่องศรี สิงหมารศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุรัติ มณีโลกย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายมนตรี ถาวรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
นายเอกชัย พฤกษ์อำไพเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
นายวิชิต คล่องแคล้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอโณทัย จูงใจเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
นายวิวัฒน์ชัย หนูทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
นายอรรถจิตร รงค์ทองเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
นางสาวสุวรรณา อำนวยเกียรตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางภัทรภร เทียนศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอัญชลี พฤทธิพงศ์กุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางภัทรภร บุญอาบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายประภาส พรมโสดานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุธีรา ศรีวิพัฒครุฑนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
นายเพชรไทย สุรเตมีย์กุลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเจษฎา พรหมถาวรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางนันฐิกา ตรงด่านกลางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
นายบุญเรือง ก้อนแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางไข่แก้ว ไชยโยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางนฐมน ขาวพรายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวไพรวัลย์ ปัชชามาตรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
นางกรภัค ธนฐิตะกวินเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
นางสาวพรรษสรณ์ งุ่ยส่องแสวงนักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ
นางสาววรวรรณ ใจบานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
นายวัฒนา ตุ้มศรีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
นายสิทธิชัย พุทธสิทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพรศักดิ์ สังขพงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจันทร คำดานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางนงลักษณ์ ตันสกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
นายณรงค์ ศิริกุลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
นายวิชิต พันธุรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสังวรณ์ ยี่รัญศิริเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาศ
นางสาวละเอียด สายแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจรรยาพร สิริภูวดลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอาทิตยา มณีโชตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสัญญา สายแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายซูฮัยมี เจาะแตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
นายประพาส บุญสุขเกษตรจังหวัดยโสธร
นายอดิศักดิ์ ราวินิตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอรรถพล ดีเพ็ญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายศักดิ์ดา พรมหานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธวัชชัย แป้นห้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประมวล โพทุมทานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนวนิตย์ พลเคนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางนันทิชา แป้นห้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประยงค์ พลขำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุภัทตา สินไชย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุพรรณ โครตสุวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอุดม ชื่นตานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนพดล ผุดผ่องนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภาพร นาจานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวมะลิวรรณ จุรุทานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
นายบุญส่ง หุตังคบดีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
นางพรรณี พุมนุ้ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางดวงบงกช รอดกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุมณฑษ มณเทียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุมณฑา มณเทียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีธีรชาติ แสงแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร
นายสุจิรัตน์ พรหมยศเกษตรอำเภอเมืองยโสธร
นางสุปราณี ระวังดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวิลาส อนันตภูมินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุมิตร สุนทรานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ว่าที่เรือตรีจรอน ระวังผิดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมนตรี คำโคตรสูนย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางศรีเพ็ญ สุจิวรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางยอดขวัญ ไทยเกื้อนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายกิติศักดิ์ บุญโพธิ์กองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางรุ้งรัศมี คำลอยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอรอุมา ชิณแสนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
นายสว่าง ศรีโยหะเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
นางสาววิภาดา ลาภรัตน์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวฉันทนา พรมจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางวราภรณ์ วงศ์ประเสริฐนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสวัสดิ์ สิงห์สุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางกัลยกร ศุภโกศลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยมเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายโกวิท กุทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธีรวิทย์ ทองวรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายไพฑูรย์ ดวงใจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย
นางสุดา ริยาพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศิริชัย จิตโสภากุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายยงยุทธ อนุพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมนชัย สวัสดิ์วงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอำนาจ ยงยืนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสัมฤทธิ์ เจริญชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว
นายถวิล เศษบุพผาเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว
นายวิสันต์ พองชัยภูมิเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางกุหลาบ พองชัยภูมินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเรืองเดช ศรีอรห์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวิริยา บุญเทพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายเกษ วัฒน์ทันเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
นายอนุวัฒน์ นิสัยพันธ์เกษตรอำเภอค้อวัง
นางสาวศิริรัตน์ ชูรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายชัยฤกษ์ ริยาพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอุดม แก้วแกมทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางลักขณา นิลาลาดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว
นายชัยพร หาญชูวงศ์เกษตรอำเภอป่าติ้ว
นายณัฐวรรธ เผ่าภูธรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศุภกฤต จันทรวิชญ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางรจนา เตียวพานิชย์กิจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางวัชราภรณ์ จวนสางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล
นายสุริยน พายุบุตรเกษตรอำเภอทรายมูล
นายอภิชาติ เกิดศรีทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนิศาชล งามวิไลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายจักรกรี ธิมาชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุชาติ ปกป้องนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจุฑารัตน์ บัวขาวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม
นายชัยพร วิเศษวิสัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุนันท์ แสงสว่างนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวีระพงษ์ พระธานีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางคำผาย แล้วสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนงค์ลักษณ์ เสนาไทยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ
นางสุดาวดี ณ ระนองเกษตรอำเภอไทยเจริญ
นายเสรี พยุงวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกิติศักดิ์ สิทธิประเสริฐเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวิเศษ สีดีวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสำเร็จ ทับทิมไทยเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา
นายเที่ยง คาระโกเกษตรอำเภอเลิงนกทา
นายเสริม ขุนปราบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิจิตร สิงห์กาลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชัยยันต์ รบกล้าเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายพีรพงศ์ สมพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางพัชรนันท์ ปิติเฉลิมโรจน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุชญา พันธุ์เดชเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายพิชิต ปะการะสังข์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
นายประพันธ์ อรรจนกุลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
นายธราพงษ์ มีมุสิทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววันดี สงฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวนฤมล นุตยะสกุลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวสุรัตน์ จันทร์สวัสดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายยุทธนา สมบูรณ์จิตต์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวิโรจน์ ชลวิริยะกุลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวเบ็ญจมาศ อู่อ่อนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวรวรรษ กระจ่างแจ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจิราพร สืบวิสัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอัญญารมย์ สีหะวงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
นางสาวณัฐทนันท์ สรวจเสน่ห์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
นางสิริพร พงษ์ศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางรภัทกร อยู่สุขขีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
นางสิริพร ทิพย์อารักษ์วงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายยิ่งยศ พันธุ์เอี่ยมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอุษณีย์ จันทราภิรมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางศรีสุดา บานเย็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสมพร โสภวชิรากรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายภูดิท ภัทรกุลเฃฎฐเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
นายพิจิตร ธีระเสถียรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
นางสาวสุทิตา กันวนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอังคณา พลาอาดนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางศิวาลัย เต็งรัตน์ล้อมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุภาพร แซ่ลิ้มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปุญชรัสมิ์ ชัยกิติติ์พิภัทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางวลัยพร สายอุทธานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมณีรัตน์ ดาราชนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
นายอุดร จันทร์เทพนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายฉลาด แก้วขาวนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจตุพร พรุเพ็ชรแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางโรจนภรณ์ บุญศิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสมชาย โพชนุกูลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
นางปิยรัตน์ ลัภกิตโรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายยู่สุบ สะหมัดหานายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายอุดร จันทร์เทพเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
นางปิยรัตน์ ลัภกิตโรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายยู่สุบ สะหมัดหานายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุไฮลี เต๊ะตานีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจตุพร พรุเพ็ชรแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพิทยพัฒน์ เพียรเดชานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางอัญญาณี อุปการรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางจุฑามาศ ชื่นเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางวรรณนภา คงเคว็จ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์กำแพงเพชร
นายวีระ ผลประเสริฐเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
นายสุดเขต ธัญกิจเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
นายทรงสมร สุวรรณชื่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกาญจนา จันทร์งามนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศิราวรรณ สุริยะลังกานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางละออง ชื่นฉอดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
นายไพศาล กิจภาคเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
นายประภัส สุชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกาญจนา จันทร์งามนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางทรงสมร สุวรรณชื่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศิราวรรณ สุริยะลังกานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศิราณี ยืนยาวนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางจิตฤทัย ภุมราดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
นายศักดิ์ชัย อ่อนละไมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวารุณี จุโฬทกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศริประไพ พูลทรัพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายไชยรัตน์ นวีภาพเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
นายเสกสรร ประสิทธิ์กุลไพสาลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสุนทรี เหมือนเพ็ชร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายศักดิ์ชัย อ่อนละมัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุภาพร แก้วเข้มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางลักขณา พงษ์พานิชนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเปมิกา ปาลวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
นางบุปผา อุ้ยเอ้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
นายภาณุวัตร เนียมสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจิตติมา พุกอิ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางนุชนารถ เกษสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจุฑามาศ ศรีทิพงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางชไลวรรณ เดียวสุรินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
นางธนัสนี สวัสดิรักษ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
นางวิโรจน์ ทรงรัตนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกิตติมา คุณประยูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกอบกาญจน์ ภาคสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายกมล ศักดฺประสิทธิ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
นายวิโรจน์ ทรงรัตนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวโสภาพรรณ ศิริทรัพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายจเรย์ ราชชนนีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาริศา นุ่นสังข์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่
นายชินวร แย้มสะอาดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่
นายพัลลภ วัฒนมงคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวรพล ภูภักดีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่
นายนิรันดร อ่วมทิพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสีหราช บัวเที่ยงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
นายชัยณรงค์ กาฬมณีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
นายศราวุธ เชิงสะอาดนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
นายเทอดศักดิ์ รัญจวนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเกษม สมัยแก้วเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
นายณฤทธิ์ บุญชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวกนกรัตน์ พงษ์ธัญญะวิริยานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวซาปีนะ เจ๊ะเล๊าะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกรรการ์ จันทร์ทองแท้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเพียงเพ็ญ มีนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายบรรพชิต วาสิกานนท์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)
นางศิริรัตน์ โลหะกิจนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายสมชาย ธรรมขันทาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
นางเยาวลักษณ์ วงษ์วรสันต์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
นายจำรัส คชศิลานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน
นายอรรณพ มุ่งสวัสดิ์เกษตรอำเภอชานุมาน
นายกิ่งเพชร กิ่งชาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสุชาย ทานาฤทัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอรรณพ มุ่งสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุชาย ทานาฤทัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกิ่งเพชร กิ่งชาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา
นายประสาธน์ แก้วโพนงามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไสว เสงี่ยมศักดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายฤทธิเดช ประเสริฐสังข์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายประสาธน์ แก้วโพนงามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายฤทธิเดช ประเสริฐสังข์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช
นายสมศักดิ์ อินทรเกษมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิรันต์ ซึ่งสมณกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสามารถ พรมงูเหลือมเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายอุทัย หนูวุ่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย
นายธีรพงศ์ เลือดกระโทกเกษตรอำเภอประทาย
นายเกษม ศรีแฉล้มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธนูศิลป์ พรมหนองแสนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมหมาย ชนะค้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวภาวนา อหันตะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอุทิศ ปิดตาลาคะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางศศิชา ผลบูรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายบันเทิง ชาวสวนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพนา
นายโสภณ ตุ้มมลเกษตรอำเภอพนา
นางจิตลัดดา คงอำพลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกิตยากร เหมราเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสมทัศน์ ไชยรักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางจิตลัดดา คงอำพลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมทัศน์ ไชยรักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายโสภณ ตุ้มมลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกิตติยากร เหมราเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ
นายปรีชา พรสันเทียะเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวพีรยา บกหมื่นไวยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวโรดม ไชยจรัสนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายทวี จงปัตนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม
นายวรวิทย์ ศิริอำนาจเกษตรอำเภอเสนางคนิคม
นางรวิวรรณ เจียงคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกฤตยา สุขไชยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางฐาปนีย์ มีแสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวชนัญญา ดวงดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวรวิทย์ ศิริอำนาจเจ้าพนักงานเกษตรอาวุโส
นายประจักษ์ ศรีจันทร์รักขิตเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางรวิวรรณ เจียงคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกฤตยา สุขไชยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางฐาปนีย์ มีแสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางเกศริน เมฆขลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก
นายอาคม ภูมิเรืองศรีเกษตรอำเภอกุดบาก
นายไชยรัตน์ เหลือจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบรรจบ ศิริอุดมเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวระดมจิต เห็มเมืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง
นายสุวิทย์ บุตรชัยเกษตรอำเภอบ้านม่วง
นายอนันต์ จันทร์ศรีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายอุทาน พันธ์ณวงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน
นายสมจิตร สอนภักดีเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน
ว่าที่ร้อยตรีสมยศ ภูเวียนวงศ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย
นายชัยวัฒน์ อินทรสิทธิ์เกษตรอำเภอเต่างอย
นางสาวอัญชลี ธนะมูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพิพัฒน์ สุจริตเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายคันนี จันทรังษีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายมนตรี ป้อมไชยาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน
นายไพบูลย์ คุณธรรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสยาม มาลัยชูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสำราญ ทองมีเดชเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายนิยม ยะหัวดงเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสมบัติ ไชยขันธ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายประธาน จงกลณีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายบุญอุ้ม แสนดวงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเฉลิม แก้วคำมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายรัตนะ ลีทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางอัจจิมา พจนาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางเตือนใจ ทองวาดเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสวาท เกลี้ยงกลิ่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน
นางสมหวัง โพธิราชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจำนงค์ สุโพธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเพียงเพ็ญ จันทรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนสมบัตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวรจักร อัฐนาคนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางธีรนุช บุตรสะอาดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม
นางประวิทย์ เจริญครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางปิยะวรรณ ฉ่ำไกรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมเดช กองมูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิสุทธิ์ มาตราชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอนันต์ ผิวขาวเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายอนุรักษ์ สิงหเสนีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายทวีวัฒน์ ขันธุปัทม์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน
นายประสิทธิ์ อุดมลาภเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายนริศ ปิ่นคำเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางวรญาดา เหล่าเจษฎานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมบูรณ์ ถิ่นใหม่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประสิทธิ์ อุดมลาภเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายนริศ ปิ่นคำเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางวรญาดา เหล่าเจษฎานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ
นางไพรินทร์ ประเสริฐสังข์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวรรณนุภพ ศรีสุระนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางบุญสันต์ ทุมมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางไพรินทร์ ประเสริฐสังข์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวรรณภพ ศรีสุระนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางบุญสันต์ ทุมมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์
นางกัลยา จรเอียดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางกุศล อินร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
นางประเทือง สุขปันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นายไพโรจน์ ธำรงโอภาสผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นางสุทธิพร พิริยายนนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นายวิทยา สังข์ทองนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางดรุณี กอเซาะนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิไล กวิศราศัยนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาวภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้วนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นางสาววันทนา จันทรมงคลนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นางเกศยา ศรีอำไพนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
นายอภัย สุทธิสังข์ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
นายอดิศร จันทรประภาเลิศนายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายนินธพันธุ์ กุลฟรีดารัตน์นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายวสันต์ เคยเหล่านายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายอภินันท์ คงนุรัตน์นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายอุดมศักดิ์ สุขสุธีพสุนายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายโอภาส วงศ์นิติพัฒน์นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายอนุชา มุมอ่อนนายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายสมบัติ ศุภประภากรนายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายพัฒน์พงษ์ โลหะอนุกุลนายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายมารุต เชียงเถียรนายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางธนิดา หรินทรานนท์นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายวันชัย ผลประเสริฐกุลนายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายอับดุลเลาะ วารีศรีนักวิชาการสัตวบาลระดับชำนาญการพิเศษ
นางมลนิภา อาจสุวรรณนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
นายธนิยะ ทรงสุหมัดนายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวบุณิกา จุลละโพธินายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายประวิทย์ ศรีสอาดนายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายพลกฤษณ์ อุ้ยตานายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายโสภัชย์ ชวาลกุลนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศศิภา แก้วประเสริฐนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาววันวิสาข์ แย้มมีกลิ่นนักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ
นายปราโมช พวงชมพูนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นางสาวดวงใจชนก ทับทันนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นายนินธพันธุ์ กุลปรีดารัตน์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวแสงทอง พรมใบเงินนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นางสาวเมธาวี ธรรมประทีปนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นายเอกชัย เย็นสุขนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นายพัฒน์พงษ์ โลหะอนุกูลนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายจิรภัทร อินทร์สุขนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายอัจฉบุณณ์ แสงศิริรักษ์นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวรัชณี ศรีฐานนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นางสาวปริญญา สาครเจริญนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวมณฑิรา ชินอรุณชัยนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นายปราโมทย์ ศรีสังข์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางฉันทนี บูรณะไทยนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสิริกร งามเกลี้ยงนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นายพันเลิศ ศักดิ์แก้วนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นางสาววลัยกร ศรีเจริญนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นายวินัย กาญจนมาลานายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวกรรณศิริ จิโรจน์กุลกิจนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นางสาวดลณรัตน์ แหลมตั้งนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นางสาวมิรันตี เพ็ญโรจน์นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นางสาวมรกต เบญจมปริญญากูลนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
สำนักกฎหมาย
นายอรรถพร จันทร์สุวรรณนิติกรชำนาญการ
นายประสิทธิ์ เกษตะสะนิติกรชำนาญการ
นายเถลิงศักดิ์ วงศ์วานิชนิติกรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
นายวิมุติ ลิ้มวัฒนชัยเกษตรอำเภอเพ็ญ
นายณรงค์ ตอพลเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายอริยะ ผิวเหลืองเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายบรรจง ธิบูรณ์บุญเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวรแมน นรสารนักวิชาการชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
นายอำนาจ บุญแนะเกษตรอำเภอไชยวาน
นายวรธนกร โสประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิเชียร พันชนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์
นายพานิช จิตดีผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์
นางประภาศรี ไชยวงศ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวยุพา คงสีไพรนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวประภาพร แพงดานักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวมนัสชญา สายพนัสนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
นางฉวีวรรณ อินทรายศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนรินทร์ บุญก้านตงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร
นายอดิษฐ์ อินทร์สุวรรณนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสุรพงศ์ จันทร์พงษ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิดา สุวรรณสิทธิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายประทีป ธนาโรจน์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางพะเยาว์ บุตรวาทิตย์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาววาทนีย์ เฮ้งฉ้วนนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายศุภชัย อรทัยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่
นายสุรัส พิลาฤทธิ์เกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่
นายเลือนศักดิ์ สุหะลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบุญเรือง พันธุระนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
นายชูเกียรติ ประดิษฐ์ศิลปกุลเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
นายธีระวัฒน์ วงศ์วิชิตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกรณ์สิรี อภิสิริรัชฎ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายอำพล เบญจศานต์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายนัฐชัย แย้มพิกุลสกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวีระชัย เข็มวงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายพินิจ จันทร์พรมดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิวัต ฉัตรทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวปนัดดา ทิพยะรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวแสงเดือน พงษาชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายอัครภูมิ สมแสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวินัย จันทมะโนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุวรรณ จงหวังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางทิพย์มาลี มังคละสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเมธินี เพียงอภิชาตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ
นางสาวแจ่มจันทร์ ทองภิรมย์เกษตรอำเภอบางบ่อ
นายจำนงค์ เพ็ชรประยูรเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายไพโรจน์ กลับกลายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมนึก อิงขนรเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาววัลภา จารุมัศย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์
นายมงคล กล่อมนัทธีเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์
นายเดชชัย สัมพันธพงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง
นายเกษม ปฐมนุพงศ์เกษตรอำเภอบางเสาธง
นางสาวบังอร โฉมฉินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
นายธรรมนูญ แจ่มศรีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
นายบุญญพัฒน์ ทาวาพิทักษ์วรกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายธรรมนูญ แจ่มศรีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
นายภักดี ภักดีจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
นายบัญญัติ ขาวสะอาดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
นายอาคม พิชญศักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางขวัญใจ พรมหานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวุฒิ สุธารักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
นายมนตรี พรหมลักษณ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
นางพิสมัย นามแดงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปิยะพร สุริโยตระกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสัจจรารณ์ นิ่มนานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางอังคณา บุญสามนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายธวัชชัย นาราษฎร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปิยะพร สุริโยตระกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
นายเฉลิมพล จันทร์เต็มดวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
นายอาทิตย์ ฟุ้งเกียรติไพบูลย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพิทยา นามแดงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
นางขนิษฐา โกวิทยากรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายแมนสิงห์ จิตเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอภิสิทธิ์ จงสมชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางปารณีย์ ศรีดาวเรืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสมศักดิ์ วิชัยนันท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
นายอนันต์ บรรณสารนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
นายเชาวลิต อิทรเศรียรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
นายวิรัช ฉายาประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
นายวิญญู พลสวัสดิ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
นายชนะ ส่งเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางทิพวัลย์ พิมพ์มาศนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
นายเชษฐพันธ์ ชูเชื้อเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
นายธนู ฮ่วนสกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายนิเวส โรจนชัยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
นางสาวพิศนีย์ ตรียะวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปรียานุช ธรรมขันธานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นาวสาวศิรินภา สุนะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวศิรินภา สุนะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
นายสุรชาติ กันทวิธยานนท์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอัมพร ป่าสนธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวรเชษฐ์ ชามเหนือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
นายวิศิษฎ์ชัย นุใหม่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชบูรณ์
นางสาวอัญชัน อริญทิมานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายสมชาย จันทร์รัศมีโชตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายสนธยา ถุงคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุวิเชียร พึ่งไชยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายฉัตรพงษ์ ราชพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
นายประพันธ์ พุทธาภิบาลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
นางประนอม แก้วมณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพิมลศิริ ถนอมศักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพิชญา ยิ้มนวลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
นางชลณัช ชัยประเดิมศักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเสริมศักดิ์ ขันแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางละไมพร วณิชย์สายทองเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
นางพันนารายณ์ ถาวรกันต์เกษตรแบละสหกรณ์จังหวัดตาก
นายธีรพงษ์ วงษ์พานิชนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกฤษณา ลัดครุบรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพัชชาพร เลิศปองธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวสันต์ พรหมศิริรัตน์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
นางจันทร์จิรา ชัยประเดิมศักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวลำพึง นาวีเสถียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายบัญชา นทีพายัพทิศนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุรพล ปุสุรินทร์คำนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางประเทือง มหาพิรุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวชูจิต ทองย้อยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายสุรพล ปุสุรินทร์คำนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายกฤษณ อำพันธุ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางประเทือง มหาพิรุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางอรอุมา ศรีนุตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวรุ่งนภา ตาอินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายณวรา ชัยชนะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวชูจิต ทองย้อยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
นายรัตนะ สวามีชัยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
นางสาวกนกอร แสงอรุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางศิวพร รจภาจิตติกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางฐิติวัชร์ ภูวศิริพัฒนวรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางลาวัลย์ วงศ์วิทย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกนกอร แสงอรุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศิราวรรณ สุริยะลังกานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายกิตติ์ คุ้มคอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายณัฐศักดิ์ แย้มสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกชณิภัทร สิรินักษัตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
นางเพ็ญสุรัสมิ์ เพ็ญสุภาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
นายอำนาจ กิมศิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสุดารัตน์ กิมศิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุทัศน์ กาหลงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวกชณิภัทร โสดทุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสุทัศน์ กาหลงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
นายปรีชา กลีบสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายบุรินทร์ เรืองรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายอวยชัย ประภัสสรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายสิรภพ หมูไทรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววาสนา หนูพลังนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุคนธ์ฑา ชูศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสกุล ชาวนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพรทิพย์ เวชทรัพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปิยนุช เจริญพรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายประโยชน์ วงศ์ทับทิมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสาวสุคนธ์ฑา ชูศรีนักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ
นางสุพิมล ประเสริฐกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
นางเพ็ญศรี จวนกระจ่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
นายสำนัก กายาผาดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
นางนาฏ ม่อมพะเนาว์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางประณีต ธารบุญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสมจิต ภูจอมจิตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
นางจิรภัทร์ ปานอุทัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางณัฐญา เอี้ยวสกุลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
นายทีฆโชติ นัดกิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจิรภัทร ปานอุทัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวชวัลญา อรุณประภากุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
นายวิชาญ รัตนบุรีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
นายกงฤทธิ์ รัตนาคณหุตานนท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพัชรี สีเมืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
นางสาวดุษฎี รังษีพลาสวัสดิ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
นางสาวกาญจนี เพ็งแป้นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุนทร น้อยสำลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจิตรา ชายะกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายนริศ โควสุภัทรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง
นางวีณา คงแคล้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เรือเอกพัฒน์พงษ์ คงผลาญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปรัชญา อุสาหะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางณัฐริกา ส่งศรีบุญสิทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสิริรัตน์ แสงแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
นายชาญวิทย์ ธานีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายธนาวิทย์ แสวงผลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
นายพีรพันธ์ คอทองเกษตรและสหกรณ์จังหวัสระบุรี
นายประยุทธ์ จันทร์เหมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวดวงพร กิจทวีประดิษฐ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพรรณี วงศ์สง่านักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางภาวินี พิทักษ์สฤษดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางทิพวัน จินดาศิริพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอำนาจ โคตุนันท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางบุณญพัฒน์ เทวพิทักษ์วรกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพิชญ์สินี จิระวัฒน์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
นายวิเชียร แก้วเสมานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวดวงพร กิจทวีประดิษฐ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายประยุทธ์ จันทร์เหมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวารุณี จุโฬทกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปัทมา ศรีเมืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
นายศานติ นึกชอบเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
นางสุภัทรา ศรีชนะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายธนะสิทธิ์ ธนากีรตินันท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางทิพวัน จินดาศิริพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายอำนาจ โคตุนันท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายเอก อุ่นจิตต์วรรชนะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุภัทรา สามารถนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายชนะสิทธิ ธนากีรตินันท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด
นางสาวตวงพร ทศรัตน์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด
นายสมพงศ์ แป้นทองเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด
นางพรทิพย์ เวชทรัพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายนุวัตร แพงเรือนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด
นางสาวจุฬาภร ศิลาอาศน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสกุล ชาวนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
นางโสภา ชูรักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพิชชาพร คงยะฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอัยรัตน์ จิตณรงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางภัทรวดี แก้วประดิษฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูล
นางยอดขวัญ วิภาคกิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายสุกฤษฏิ์ เพชรโชตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุขพล อินตาพรหมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
นางสาวชูศรี พูลศิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางยอดขวัญ โพธิเย็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจันทิรา โยธิการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพัชญาณี บุญศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอัศวิน ศรีเทพนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา
นางสาวดาวัล บัวงามนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จ่าเอกเฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายเอกสิทธิ์ แสงเมล์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางภัทรวดี แก้วประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสมศักดิ์ นามตาปีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นางสาวมนันยา นันทิรังรองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสุริยันต์ บุญญานุกูลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
นางวรารัตน์ ทองเหลืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวิญญู รัตนาพันธุ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายนาวิน ป้องกันนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางคัทลียา นิ่มสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
นายเกียรติศักดิ์ ตั้งตรงสากลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
นายณรงค์รัตน์ มัวงประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวไพรินทร์ ศิริพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอัจฉริยา ผลสวัสดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพัชรินทร์ แปลงแดงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจิดาภา หลวงทิพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์
นางสาวภาวิณี อาสน์สุวรรณนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสมพันธ์ ศรีหาวงษ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสมบัติ กองภานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสมบัติ ศรีหาวงษ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
นายสิทธิชัย บุญมั่นนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
นางสุภาวดี ภัทรโกศลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิการ์ สนธินักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายเกรียงศักดิ์ เจนจิจะนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางหทัยกาญจน์ ประไพพานิชนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายนคร มหายศนันท์ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเชียงใหม่
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
นางชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรีนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวรพจน์ รักสังข์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวิศิษฐ์ ไฝจันทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑารัตน์ จามกระโทกนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี
นางสาวพิสมัย โพธิ์ขาวนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวเยาวลักษณ์ ทองทวีนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
นายสมหมาย เลิศนานักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางพรรณี จิตตานักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายพิษณุ หินตั้งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายเพียด พุดทองเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
นางพิชชาทร เรืองเดชนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
นายประพจน์ พรหมฟังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชาติ พานเหล็กนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนิตยา ชัยขำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรชัย สุดสาครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนลินี เจริญบวรศักดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนำพา จันทร์วงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยข้างสกลนคร
นางสาวพัชราภรณ์ รักชุมนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายศิวพงศ์ นฤบาลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
นายสัญญา ยิ่งยวดนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
นายกันตพัฒน์ ลั่นซ้ายสัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายสมชัย คอวณิชกิจปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
นางสาวนภาภรณ์ ศิริทรัพย์สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายคนิรัชต์ สัจจาปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
นายไกรวุฒิ วังธนากรปศุสัตว์อำเภอไทรน้อย
นายธีระ ลิขิตธรรมวาณิชสัตวแพทย์อาวุโส
นายเศวตชัย กุหลาบศรีสัตวแพทย์อาวุโส
นายกิตติ วิรัตน์อุดมสินนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายสมชาย หมื่นเดชสัตวแพทย์อาวุโส
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
นายสุจิต คุณะรัฒนกุลนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
นายศิลาวุฒิ จันทวงค์นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองขลุง
นายสุดชาย ยอดเมืองปศุสัตว์อำเภอคลองขลุง
นายประเสริฐ กรเพชรรัตน์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองลาน
นายประกิต เย็นชุ่มปศุสัตว์อำเภอคลองลาน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรงาม
นายนพดล โรจนวิภาดาปศุสัตร์อำเภอไทรงาม
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลานกระบือ
นายกิตติพันธุ์ เหมรัตน์ปศุสัตว์อำเภอลานกระบือ
สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร
นายทัศพร ตังคณะสิงห์เกษตรอำเภอตลิ่งชัน
นายมนัส ชอบเพื่อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายณรงค์ ฤทธิ์คำรณเกษตรอำเภอทวีวัฒนา
นายสมชาย ทองสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมงคล ปลั่งศรีนนท์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางศิริภรณ์ แก้วคูณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี เนินคนานักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายเกษม ศรีชมภูนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวถนอมพรรณ สืบจากดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายกิตติพันธ์ จันทาศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวุฒิชัย ชิณวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายอาณัติ หุ่นหลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธรรมนูญ ธิดานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ผู้อำนวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
นางสมคิด นุ่มปราณีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนงนุช แตงทรัพย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสัญญา เธียรสุนทรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางปุณยนุช เนตรน้อยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอุษากร ขำวิไรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนันทา เพราะทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวปรินดา ศรีรัตนะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายวิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสมเกียรติ แจ่มฟ้านักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสุนทร ธารามาศนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสำราญ สาราบรรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายบุญรัตน์ สุขมากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางพรพรรณ สุทธิเรืองวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวุฒินัย ยุวนานนท์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุรางค์ศรี วาเพชรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางภัคกัญญา โสมภีร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศุกล โฆษิตโภคินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวปริญญารัตน์ ภูศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธีรภัทร์ คุ้มครองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวิรัช อ่ำสกุลนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายสมศักดิ์ วรรณศิรินักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายทนง พรประดับเกียรติ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายธงชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางศศิวิมล หาญณรงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีพิรัฐ สุทธิโยคนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายกิตติ สระแก้วนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายประเสริฐวัฒน์ กองกันภัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
นายกรินทร์ ไลนฤทธิสิงห์เกษตรจังหวัดนครนายก
นายพิชัย วงษ์บัวงามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมนตรี เรืองพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอนันต์ พันสดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางละมัย ปลื้มใจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุดา รุ่งเรืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางธนพร จันทวาทนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายทองอินท์ ถือมั่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมาโนช พิมาทัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
นายอัครเดช จันทรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายอัมพร บุญเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวิมล สิงหะพลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประเสริฐ เยาวยอดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประจวบ เพ็งประไพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกฤษณชนม์ เทพเกลียงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมควร วรรณรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอรทัย เพ็งประไพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวฐิติมา เจียมสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจิรานาฎ รัตนพงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง
นายปกรณ์ สงทองเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง
นายอานนท์ คงนุ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบุญร่วม หนูนองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจรัล ไชยนิตย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางจันทนา ชูภักดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเพ็ญประภา จันทร์คงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประวิทย์ ชูแก้วเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน
นายสมนึก คงชูเกษตรอำเภอเขาชัยสน
นายวิเชียร สงสุรินทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเรณู ห้องเม่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวดวงเนตร แก้วพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสิรินณา ย่องซี้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน
นายนฤเทพ บุญเรืองขาวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวรา ศรีวรรธนชาตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายปรีชา สุขะวัลลินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุชาติ ทองมากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายอำมร อินนุรักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพัชนีกูล บุญแสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางอัจฉรา ทองประดับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุรศักดิ์ เหน็บบัวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางนวดี นวลสกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุรีย์ นุกูลรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา
นางปรีดา ทองขาวเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสุภัชชา เกื้อนุ่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประจบ เขียดหนูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางพจนา หอยสกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายทรงพล หนูวรรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม
นางสาวกันย์รัตน์ เกื้อนุ่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวหับสะ ตงเยตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสมถวิล ทาสมบูรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวตุลยา กลับแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน
นายไพรัตน์ จารุสิริรังษีเกษตรอำเภอปากพะยูน
นายทำนูล เพ็งจำรัสนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสนอง ท้วมพิบูลย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชวัลวิทย์ เสมสันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต
นายประวิง เพ็ชร์บุญเกษตรอำเภอศรีบรรพต
นายวิเชียร ดำคงแสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมพงษ์ หนูขวัญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมปอง เพชรทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา
นายวริทธิ์ ตราชูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์
นายกรอบ สุขมีเกษตรอำเภอศรีนครินทร์
นางอัชดา ศรีเพชรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนิตยา บุญทองเสนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาววิดาวรรณ เพ็งแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว
นายสมชาติ นาควิโรจน์เกษตรอำเภอบางแก้ว
นายสมปราชญ์ มุสิกรักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชาญชัย เพชรคงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวศิริพร เอียดนุ้ยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
นายบุญเลิศ อาจทวีกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประยูร เหล่าลือชานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสามารถ พฤกษ์อุดมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิชัน วิเทศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายณรงค์ ไชยลาภนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวีรศักดิ์ แก้วกล้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุวิทย์ เศษโถนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายปรียะ โพธิ์เงินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
นายบรรหาญ สุวรรณพันธ์เกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
นายโกมล บุญเทพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน
นายรังษี ปัทมามาลย์เกษตรอำเภอเชียงยืน
สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม
นายชูเกียรติ ปะกิระตังเกษตรอำเภอวาปีปทุม
นางจินตนารัตน์ ปะกิระตังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมงคล แสงแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายทวีศักดิ์ โยประทุมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเอกพล ทิพชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวดวงกมล อภิรัตนวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
นางสาวอุษณีย์ กิจว่องไวไพศาลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกรณ์วดี ตุ้มทรัพย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสิริพร หมานสกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิจิตร กมลวารินทร์เกษตรจังหวัดนนทบุรี
นายประทีป เหลือละมัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางคนึงนิตย์ ทองลิ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวภัทรพร สาเทศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมเกียรติ รัดมานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางจิราภรณ์ นันทศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพรภิสุข จิตภักดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเสาวรส ชัยประเศียรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง
นายประพนธ์ ธูปะเตมีย์เกษตรอำเภอบางบัวทอง
นางสาวทิชากร บุเกตูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด
นายประพัฒน์ ไทยสวัสดิ์เกษตรอำเภอปากเกร็ด
นางมะลิ บุญนานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี สุทธิประภานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางพันธนันท์ รัญเผือกเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย
นายระนอง จรุงกิจกุลเกษตรอำเภอไทรน้อย
นายนรินทร์ อินทวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอภิชาติ สตาภิรมย์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายไกรวุฒิ วังธนากรสัตวแพทย์อาวุโส
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี
นายเชิดชัย ผาสุกเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี
นายประพนธ์ ธูปะเตมีย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่
นายชัยพร สารพันธ์เกษตรอำเภอบางใหญ่
นายภฤศ พรแสงพิรุณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางมะลิ บุญนานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชัยพร สารพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย
นายผดุง เอมะพัฒน์เกษตรอำเภอกันทรวิชัย
นายบุญเลิศ จันทรุญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประสพชัย ละอองดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุนีย์ แจ่มสุวรรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจิราภรณ์ มาคินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเอมอร โสระธิวานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศักดิ์สิทธิ์ ภูจ่าพลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุมิตตา บุญผิวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายถวิล อู่เงินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุนิสา อู่เงินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร
นายคำปริว จันทร์ประทักษ์เกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร
สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย
นายวาด วานิชเกษตรอำเภอพรานกระต่าย
นางประทุมวัน บัวเผียนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสนอง ขวัญคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางรัตติยา ขวัญคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเสนาะ ยิ้มสบายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประสิทธิ์ อุทธานักวชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน
นายรังสิต เครือคำหล่อเกษตรอำเภอคลองลาน
สำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม
นายประยงค์ แว่นทองเกษตรอำเภอไทรงาม
สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี
นายสถิตย์ ภูทิพย์เกษตรอำเภอขานุวรลักษณ์บุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา
ายสมชาย สงพูลเกษตรอำเภอทราทองวัฒนา
นายปรารภ คันธวันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายทวีศักดิ์ แก้วตาเกษตรอำเภอพนา
นายสมบูรณ์ ถิ่นใหม่เกษตรอำเภอหัวตะพาน
นายพิสิทธิ์ ศิริอำนาจเกษตรอำเภอปทุมคงคา
นายไสว เสงี่ยมศักดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
นายไพโรจน์ บัวใหญ่สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายสมชาย สังกะเพศนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์
นายวีรพล สังขมาลย์เกษตรอำเภอกุสุมาลย์
นายอนันต์ หมู่หมื่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประวัติ เทพเสนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง
นางสาวอุดม โพธิ์เงินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย
นายอนุชา พงษ์สุวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพิสัย บุตรสืบสายเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวัสนัย ผุสดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอนุชา พงษ์สุวรรณเกษตรอำเภอละหานทราย
นายพิสัย บุตรสืบสายเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวกวิสรา มมประโคมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
นายประสงค์ วงศ์ชนะชัยนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางอุดม วงศ์ชนะภัยนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
นายจักรรพรรดิ์ วุ้นสีแซงนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสนั่น อุประวรรณาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสง่า ตาทองเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายจักรพรรดิ วุ้นสีแซงผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
นายสง่า ตาทองเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีอนุชา เหลาเคนนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสนั่น อุประวรรณาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายนิเวศน์ วิจารณ์จิตรเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ผู้บริหาร
นายจิรากร โกศัยเสวีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นายดำรง จิระสุทัศน์รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นางวีณา พงศ์พัฒนานนท์รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นางมัณฑนา มิลน์รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยนาท
นายสุวิทย์ สอนสุขนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง
นางกัลยา เกาะกากลางนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสมพงษ์ คูตระกูลเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายบำรุง ดิษฐ์กระจันเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ส่วนกลาง
นางขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสุรศักดิ์ รัตนะเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวกาญจนา ทองนะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายพสุ สกุลอารีวัฒนานักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายรักชัย คุรุบรรเจิดจิตนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายรัฐเขต บุญชูวงศ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวทิพย์ดรุณี สิทธนามนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุจิตร ใจจิตรนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสาธิต อารีรักษ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวปริญญา สีบุญเรืองนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวนัฐภัทร์ คำหล้านักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอมรา ไตรศิรินักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสุรพงษ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรีนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายเข็มชาติ ไชยราชเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวเครือวัลย์ บุญเงินนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสรรเสริญ เสียงใสนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางศิริลักษณ์ พุทธวงศ์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายวิชัย นิมานะเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายเหรียญชัย เกิดพงษ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอนนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางวิภาวรรณ ดวนมีสุขนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสมเพชร พรมเมืองดีนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางพรรณเพ็ญ ชโยภาสนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายชูศักดิ์ แขพิมายนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
นายทอม เตียะเพชรนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายปราโมทย์ คำพุทธเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางอรัญญา ภู่วิไลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายฐปนีย์ ทองบุญนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสมชัย แก้วประภาคเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวอริสา เหลือแก้วเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางอาพร คงอิสโรนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสมชาย ฉันทพิริยะพูนนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางจิรัฏฐา ขาวปลอดเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวดาวนภา ช่องวารินทร์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นางเกษสิริ ฉันทพิริยะพูนนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางอุมาพร รักษาพราหมณ์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางจิตติลักษณ์ เหมะนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา วงษ์นิกรนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นายอุปถัมภ์ อุ่นใจเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายประคอง ภมรเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสุมนา งามผ่องใสนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสันติ พรหมคำนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาววิไลศรี ลิมปพยอมนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายไกรสิงห์ ชูดีนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญลักษณ์ ชูดีนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวศัลยมน นิเทศพัตรพงศ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายปรีชา ปิยพันธวานนท์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายเฉลิมพล เอี่ยมพลับนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นางสาวสุธาทิพย์ การรักษานักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายอุทัย เซ็นภักดีนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายไพฑูรย์ พูลสวัสดิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางภาวนาฏ บุนนาคนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุวณี กิตติลาภานนท์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินทร์ เทียมสกุลนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นายสิทธิพร งามมณฑานักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีธงชัย วรวงศากุลนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภทร์ฌา พุฒเพ็งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางอัจฉรีย์ เตโชฬารนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวัชรินทร์ อุปนิสากรนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางลิลลี่ พรานุสรนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นายวรเดช ทองธรรมชาติเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสุรศักดิ์ เหลืองสุวรรณเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวัชรพล บำเพ็ญอยู่นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายวัฒนศักดิ์ ชมภูนิชนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายอรรถสิทธิ์ บุญธรรมนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวมัลลิกา นวลแก้วนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสมพร เหรียญรุ่งเรืองนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายนพพร ศิริพานิชนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายอานนท์ มลิพันธ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายศรีอุดม เพชรเวียงเจ้าพนักงนการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวนาตยา ดำอำไพนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายบุญชนะ วงศ์ชนะนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายถวิล ทวีรัตน์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางเยาวภา เต้าชัยภูมินักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายชอุ่ม ออไอศูรย์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายมนัส ศรีฉ่ำเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสิริรัตน์ ลังกรณ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายประเสริฐ วุฒิคัมภีร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสุรชาติ คูอาริยะกุลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายนิพัฒน์ สุขวิบูลย์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวีระ วรปิติรังสีนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันทินี ศรีจุมปานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุปัน ไม้ดัดจันทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสุธามาศ ณ น่านนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอรุณี ใจเถิงนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายประพัฒน์ จิตสมเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางจรรยา มณีโชตินักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางเสริมศรี คงแสงดาวนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวงศ์ บุญสืบสกุลนักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
นางณัฎฐฺมา โฆษิตเจริญกุลนักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
นางนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดนักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
นางสาวกาญจนา วาระวิชะนีนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญศรี นันทสมสราญนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางชลิดา อุณหวุฒินักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ
นางลักขณา บำรุงศรีนักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ
นางสายสุนีย์ รังสิปิยกุลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางนฤทัย วรสถิตย์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายธำรง เชื้อกิตติศักดิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางกัลยารัตน์ หมื่นวณิชกุลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสมใจ โควสุรัตน์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวลักขณา ร่มเย็นนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางวงเดือน ประสมทองเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสุทธิ สุริยะเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางพัชรี ลิมปิษเฐียรนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางอัจฉรา เพชรโชตินักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายณัฐวัฒน์ แย้มยิ้มเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางใจทิพย์ อุไรชื่นนักกีฏวิทยาชำนาญการ
นางสาวภาวินี หนูชนะภัยนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุปรียา ศุขเกษมนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางสมจินตนาทุมแสน
นางแฉล้ม มาศวรรณานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวรยุทธ ศิริชุมพันธ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวินัย ศรวัตนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายอิสระ พุทธสิมมานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวิรัตน์ ธรรมบำรุงนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายเกริกชัย ธนรักษ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวเพ็ญศิริ จำรัสฉายนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางวัชรี ศรีรักษาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสมาน ดิษดีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายพะยงค์ เก่งกาจเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายไมตรี แก้วมั่นเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายจักรี เลื่อนรามนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นายศุภมิตร ลิมปิชัยนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายพิบูลย์ เพ็ชรยิ่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสว่างรัตน์ สมนาคเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางพเาว์ ร่มรื่นสุขารมย์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายนิพัฒน์ คงจินดามุนีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายไพรัช ทองนุ้ยเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางบุตรี พุทธรักษ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายทวีศักดิ์ อนุศิริเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสุรเดช ปัจฉิมกุลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายเกษตร แนบสนิทนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายโอสา จิตจักร์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางวิมล แก้วสีดานักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสุวิมล กลศึกนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสมศักดิ์ อิทธิพงษ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวกาญจนา กิระศักดิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายนิสิต ศิวกุลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางอุทิศ ดวงสุวรรณเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสมเกียรติ ทองรักษ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายพัลลภ โพธิพันธ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวิจิตร คงเอียงเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางภาธิตา เล่งระบำเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายอมรศักดิ์ จู้ทิ่นเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายอดิสร กาญจนมิ่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวิทยา พงษ์ทองนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายอนันต์ สุนทรเกษมสุขนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายนิเวศน์ ศรีไชยวงค์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางหทัยพัชร เรืองสวัสดิ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายมนูญ อรุณพันธุ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสมศักดิ์ กาญจนมูสิกเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายโอภาส อินทรสกุลเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายเสรี กลับอินทร์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวิเชียร บำรุงศรีนักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ
นายศิริรัตน์ กริชจนรัชนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายเฉลิมศักดิ์ ลิ่มทองขาวเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายประเศียร ทิพย์บุญศรีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวัชรพงศ์ เมธีทวีพิทักษ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายเทอดพันธ์ ธรรมรัตนพงษ์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสาโรจน์ ลักษณะวิลาสนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสุทัศน์ นวลพลับเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายมานพ จันทเดชเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสมนึก เหลืองอรุณกิจนักวิชาการเกษตรอาวุโส
นายปารมี ตันวีนุกูลเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายนิมิต ยังผ่องเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายจักรพงศ์ พิริยพลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวชุติกาญจน์ ใจแลนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางวิรัชนีย์ โยธาราษฎร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสุรพล สว่างเนตรนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายเจตนิพัทธิ์ สิงหวิสัยธรนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสฤษดิ์ ฟุ้งสุขเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวสุวนิตย์ ธีระพันธ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายบุญ สุวรรณหอมเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางจินตนา สุมขุนทดนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายเฉลิมพล จงรักษ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายยุทธ ทนโม๊ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางจิราพร ริมจันทร์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพรทิพย์ ท้วมคนชมเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายอัมพร ทองรักษาเจ้าพนักงานเกษตรอาวุโส
นายกิตติ วิวัฒน์สวัสดินนท์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายโชติ สังข์แก้วเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ อุจะรัตนนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพรรณี จงกลนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสมพงษ์ คนหลักเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางศรีนวล คนหลักเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ
นายวัชรา ชุมพาลีนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายประวิทย์ จันทร์อุทัยเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายธรรมนูญ แก้วคงคานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางจำรูญ สรรพงษ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายโสภณ ปล้องพันธ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายศรันย์ วัธนธาดานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัชลี นามวงษ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางนงลักษณ์ คุ้มแสงเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายพงศ์อมร อมรกุลเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายโอกาส เหมือนใจเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายโอภาส เหมือนใจเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวปุณยนุช มั่นคงนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายอุดม ทวีสมบัติเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายลำพูน กะตะโทนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายนพดล คมสันเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางทัศนีย์ ศรีโสภานักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสุวภี ภัทรวิมลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรุณศรี อุ่ยวิรัตน์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวจริญญา เนตรภักดีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายประยุทธ พลเกษตรเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายณัฐวุฒิ สมพงษ์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวณภารัตน์ กุมารดิเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายบรรจบ จันทร์ทองใบนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายธำรงศักดิ์ อาจหาญเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายทศพล สุเณรุนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายธีระเดช เจริญรักษ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสมพล ช่างบุเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางวิไล เสือดีนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายปรมินทร์ เปี่ยมอ่อนเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายอำพล แก้วทองเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายไสว อุ่นสนธิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายอวยชัย สมิตะสิรินักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลางนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรทัย เอื้อตระกูลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางวิไลวรรณ พรหมคำผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
นายจำรอง ดาวเรืองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
นายชัชวาลย์ กลไกลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวมณทิรา ธรรมาภิมุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายประสิทธิ์ สว่างมณีเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งทิพย์ จิรัฐติพงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอำพร เสนรังสีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเกรียงศักดิ์ เจนจิจะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางทรงพร อ้อมค้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจเรวัชร ปลาลาศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวลัดดาวัลย์ สีเขียวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพรรณิสา ดวงมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพนิดา ทนันไชยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายชัยยันต์ วันทองสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวิมลชัย คำดอกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายจักราวุธ ศุขวัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสิริกัลยา คำนานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
นายวิโรจน์ นาคเพชรเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
นางรวิวรรณ ชมภู่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเปรม วรรณารักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางผิวพรรณ โพจานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสังวาลย์ ฟองจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไพฑูรย์ ไพรสารีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอพินยา ทิพย์พรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางศิรินทร์ เนาว์ชมภูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิโรจน์ สะสมสินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายบัญชา เบ็ญจมาลย์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสุรัตน์ สัตยาภรณ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวศุภาวดี สุทธิแสนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย
นายทรงวุฒิ จันทร์ดาเกษตรอำเภอพิชัย
นายพงศธร ตาเขียวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายศุภกร อินเดชะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวจันทร์ทิพย์ อิ่มเพ็งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายไพศาล แซ่เฮาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายจงกล อยู่เจริญกิจเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า
นางอาภรณ์ บุญธรรมเกษตรอำเภอฟากท่า
นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน
นายกำจร อยู่เจริญกิจเกษตรอำเภอตรอน
นางกิ่งแก้ว ศิริวัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกฤษณายุทธ ณ น่านนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพิศมัย มีพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน
นางสาวอลิสา จิตร์หาญเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา
นายตุลย์ ทิพยจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายพันธรัฐ สิทธิปรุนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก
นายยุทธการ อ่องประกฤตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
นายเกรียงศักดิ์ ไชยวงศ์คำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายพงษ์มนัส ทองกลัดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสมยศ มโนวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายเจริญชัย อินทร์แดนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรเชษฐ แฟงฟ้อยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธนภัทร ภคสกุลวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเจริญ ผัดยานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายปรีชา บำรุงศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวันชัย จิตตะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอรรถพร บุญประเสริฐนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจินิโรจน์ พวงสมบัตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายทรงวุฒิ วาสุกรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางพัชนี ยมาภัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวมานิตา จันทร์เศรษฐีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายอภิศักดิ์ พรไตรรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า
นายมานพ เปรมทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง
นายพงศ์พันธุ์ ท้าวจอมใจหาญเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสุเทพ ประสงค์วัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวันนา เล็กวิไลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกฤษดา ดาวัลย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายณัฐพร สิทธิวัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวภัทรภร เอี่ยมสอาดเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เปิน
นายประสาร จำนงค์นารถเกษตรอำเภอแม่เปิน
นางสาวชมพู่ บุญรอดกลับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ
นายเจริญ พัดบัวเกษตรอำเภอวังเหนือ
นางกราบทอง พุ่มอยู่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจำลอง เดชอูปนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธงชัย หล่อวิไลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเซ็น ศศิวิมลฤทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา
นายมนตรี ดีวงศ์สายเกษตรอำเภอเกาะคา
นายอินสอน สาคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบรรจง ไชยเกิดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ
นายจรัส แก้ววงษ์เกษตรอำเภอแม่ทะ
นายพรหมมินทร์ วงศ์เรียนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายถนอม ฟองอิสสระนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอัจฉรา จันทร์ประภากรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวิไลวรรณ ลังกานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางจิตติมา ชวพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายเมืองพรม จินจำเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสมชาย ขัดเชียงรายเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสิทธิพร อาคะโรจน์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสมเพชร วงศ์เรียนเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม
นายสุรศักดิ์ ชัยเนตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวรชัย อุตรสักนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางจันทร์ศรี แหลมคมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเบญจา พัดบัวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเบญจา พัดบัวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายยุทธการ กองวงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวิชัย เทพจันทร์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางราษี สุขสุวานนท์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ
นายประพนธ์ พยัคฆบุตรเกษตรอำเภอสบปราบ
นายสมศักดิ์ บุตรดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบัญฑิต สอนอินต๊ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางไข่แก้ว วิบุญมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวธัญลักษณ์ มณีวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก
นายสมชาย เก่งสาริกันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ
นายสมศักดิ์ ประโยชน์ดีเกษตรอำเภอแม่เมาะ
นายไพโรจน์ จินากุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางศรีวรรณ รูปงามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสมจิต เรือนมั่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางศิรินทิพย์ ถาวรศักดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
นายสิงหนาท เสริฐสายเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายกิติพร เจริญสุขนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4
นายวีระพล พิพัฒน์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
นางสาววัลลิภา สุชาโตนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายผุด จันทร์สุขโขนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอัมราวรรณ ทิพยวัฒน์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์
นายศิโรจน์ สารภิรมเจ้าพนักงานเกษตรอาวุโส
ด่านตรวจพืชสะเดา
นายวิจิตร สะอาดแก้วเจ้าพนักงานเกษตรอาวุโส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี
นางสาวสุชาดา ศรีบุญเรืองนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6
นายสุรพล รอดสมัยเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายจงรักษ์ จารุเนตรนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายปราโมช นุ้ยศรีนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายประคอง ภมรเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสุวลักษณ์ ชัยชูโชตินักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
นายประสาน สืบสุขนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางชยานิจ ดิษฐบรรจงนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวกุหลาบ คงทองนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสุภาวดี ง้อเหรียญนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวมัลลิกา แก้ววิเศษนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายดนัย นาคประเสริฐผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีชีวภาพ
นายอลงกรณ์ กรณ์ทองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายพงศกร สรรค์วิทยากูลนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
นางสาวพิทยาภรณ์ ตันติยากรนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายวีรยุทธ สุทธิรักษ์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นางสาวธาวิณี สันติเทวกุลนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายเกรียงไกร สุภโตษะนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวขวัญตา มีกลิ่นนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นายสุรพันธ์ พงษ์เจริญเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางกุลวิไล สุทธิลักษณวนิชนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสวรรณมนท์ เหล็กเพ็ชร์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางดวงภร ตั้งมงคลวณิชนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาวอุมาภรณ์ สุจริตทวีสุขนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาวรัชนี ทวีผลนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นางพัจนา สุภาสูรย์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุ่งทิวา รอดจันทร์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวทรรศน์สรัล รัตนทัศนียนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาวศจีรัตน์ กางกั้นนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางรวี ผ่องศรีนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวงามจิตร ดวงดีนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางริสา รัตนชัยนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นางสาวนุจรี ชินสุทธิ์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นายอดิศร เจตนะจิตรนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นางสาวฐิรชญา ศรีนาทมนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
นางสาวอรนงค์ วรรณวงษ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวบุญเหลือ ศรีมุงคุณนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุไรรัตน์ กันภัยนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
นางเพ็ญจันทร์ สุทธานุกูลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางอารีรัตน์ พระเพชรนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอรณิชชา สุวรรณโฉมนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์
นายเฉลิมพงษ์ ขาวช่วงนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวนงลักษณ์ จีนกุลนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายชูชาติ วรรณวิศาลเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6
นางสาวพิณประภา ธนธีรนนท์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวประไพ หงษานักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นายสมเพชร พรหมเมืองดีผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
นางเกษศิริ ฉันทพิริยะพูนนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นายสมชาย ฉันทพิริยะพูนนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางอุมาพร รักษาพราหมณ์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาวดาวนภา ช่องวารินทร์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา วงษ์นิกรนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาวประไพ หงษานักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นายเฉลิมพล เอี่ยมพลับนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นางสาวรัตนาวลี พรหมเพียรพงศ์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายจงรักษ์ จารุเนตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวจรีรัตน์ มีพืชน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสุภาพ สมบัวคูเจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
นายชูชาติ บุญศักดิ์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
นางอารีรัตน์ พระเพชรนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสำราญ พ่วงสกุลเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายยงยุทธ เชียวชะอุ่มเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวิทยา มีรักษ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี
นางนงลักษ์ ปั้นลายนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางเปมิกา ปาลวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายอานนท์ มลิพันธ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางนงลักษ์ ปั้นลายนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายศรีอุดร เพชรเวียงเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย
นายสุรสิทธิ์ บุญทวีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
นางสาวบุญญวดี จิระวุฒินักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายอภิวัฒน์ ยศวัฒนนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางรัตตา สุทธยาคมนักวิชาการโรคพืชชำนาญการ
นางอมรา ชินภูตินักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางจิตติมา วรรณแก้วนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาวจารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรมนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
นายไว อินต๊ะแก้วนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
นายวิสุทธิ์ มณีสงฆ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางวันเพ็ญ พฤกษ์วิวัฒน์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวสโรชา กรีธาพลนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
นายพิทักษ์ ภูมิโคกรักษ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพระนครศรีอยุธยา
นายสมบัติ บวรพรเมธีนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางอาพร คงอิสโรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
นายสมคิด ดำน้อยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี
นางสาวกุลวดี ฐาน์กาณจน์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางชญาดา ดวงวิเชียรนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางจารินี จันทร์คำนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายไกรสิงห์ ชูดีนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายประสงค์ วงศ์ชนะภัยนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายนพพร ศิริพานิชนักกีฏวิทยาชำนาญการ
นางชญาดา ดวงวิเชียรนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยยางสงขลา
นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุลนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
นางสุริพัฒน์ ไทยเทศนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสุริพัฒน์ ไทยเทศนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางกัลยา ภาพินธุเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎ์ธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสุรพล เจียมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา
นายยงยุทธ ประภัสสรพงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางประเทือง บุญกลางเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางลำเพย ลือพงศ์พัฒนะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศุภชัย ชินรัน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสนิท จิตต์ภักดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางโสภา ประสิทธิ์สุวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางบุษบา วรภาพเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายประเสริฐ ภัทรวรานนท์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนพมาศ บุญญานุสนธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุมาลี พุฒซ้อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุภัทรา ชาติวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศักดิ์ศรี ล้อมไธสงเกษตรอำเภอปักธงไชย
นายวีระ ชาติวงษ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสำรอง วรภาพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสันติ ทองทั่วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
ว่าที่ร้อยตรีเมธา ถนอมพันธุ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ
นายทวีวัฒน์ ศรีนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสนั่น สุธรรมมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมควร สารพัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวีระ ฤทธิมนตรีเกษตรอำเภอวาริชภูมิ
นายสมบูรณ์ นามมานะเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายภูมิรินทร์ แก้วคอนไทยเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
นายกมล อินวิชียรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายฉัตรชัย หล่าบรรเทานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอรรถยา ลาพันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจันทราพร ประธานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไพโรจน์ ศรีทานันท์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายอาคม ศรีประภาพงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายพิชิต สุวรรณวงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางนิภาพร คานทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธวัชชัย พันเทศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายดำรง อินศรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจัทราพรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์
นางไพรวัลย์ ค้าคล่องนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิรัตน์ พรหมจรรย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพรสวรรค์ นิลสนธินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางวนิดา สายรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางอัญชลี บุญมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางบัวภา ศาลางามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนวลปรางค์ จัตุกูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไพศาล แก้วบุตรดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมควร ชะลุนรัมย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพนิตนาฎ วงศ์ยิ้มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชาติชาย ศรีษะนอกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุจิต แหลมไธสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไพรวัลย์ ค้าคล่องเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์
นายทำนุ ปัญญารัมย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวนิดา สายรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
นายสมบูรณ์ ซารัมย์เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
นางนงนิจ พลเคนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายณรงค์ศักดิ์ อินยาพงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกังสดาล สวัสดิชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน
นางสาวจันทนา สิงหนันท์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสุรพล ชมภูเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายพรศักดิ์ ชุ่มกิ่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางชัญญา เนตรสว่างนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางจินตนา โชติจันทึกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางจีะวัตร์ กองจันทึกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางจารุรัตน์ เมี้ยนกลางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวรรณเพ็ญ ศรบรรจงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอออมก๋อย
นายประสิทธิ์ สินธุปีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายณรงค์ เนตรผาบเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายมนัส ธนารักษ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา
นายชำนาญ ปิยังเกษตรอำเภอบันนังสตา
นายสุทธิพงศ์ ทองบุญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์
นายอำนาจ ตนัยพุฒินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจรูญ ติ้นสั้นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอุดมสิน วงศ์ณะรัตน์เกษตรอำเภอนาโพธิ์
นางสาวสงบ รินไธสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ
นายประจวบ มะลารัมย์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายโกวิท พหุนันต์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกฤษฎา เพชรกูลกิจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจักรา ไชยจักร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ
นายสมนึก วัฒนากลางเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวสุภาวดี ภูมิมาลีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมจิตต์ โพศรีดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเลิศชาย สุทธิรักษานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวธนัยนันท์ ม่วงประทายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบรรจง เชื้อฉุนเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ
นายสมนึก วัฒนากลางเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวธนัยนันท์ ม่วงประทายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจิระศักดิ์ ศิริวงศ์พาณิชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก
นางสาวสินีนารถ กีรติพงศ์พิศาลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบรรจง กาวไธสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจวน สำราญเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางอรพันธ์ วัชรโพธิ์เกษตรอำเภอสตึก
นางสาวสินีนารถ กีรติพงศ์พิศาลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางอัญชนะ เกงขุนทดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายบรรจง กาวไธสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด
นายสมนึก อนันต์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว
นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเสกสรร บัลลังก์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบรรจบ บูรณธนิตเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสุรพล มณีวรรณเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสายัณห์ แก้วคำมูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเลื่อม
นายวัชระ ทองสุขนอกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเพ็ญนภา คามวุฒินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง
นางกฤษฎาพร บุตรแก้วเกษตรอำเภอแม่วาง
นายบุญศรี พาลมูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย เกื้อปัญญานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุนทร สิงห์ใจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง
นายพนม ธรรมเพ็ชร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิสูตร สว่างอุระนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด
นายสุพจน์ เสาวกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธรรมนูญ วารสิทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประสิทธิ์ ดวงจิตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมงคล เกศกนกวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้
นายปรีชา สายแสงเกษตรอำเภอเสาไห้
นายสมหมาย ทองจ้อยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางพิศสมัย สภาทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่
นายชูศักดิ์ เทพสารเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่
นายนิคม ไชยวุฒินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนันทิวัฒน์ ศรีคานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิเคน เสนาธรรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางกอบกุล สุริยะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง
นายสุวรรณ สุวรรณานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน
นายปรามารถ ก้านเหลืองเกษตรอำเภอแม่ออน
นายวิธาน เชิญทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพรหมพันธุ์ เชษฐธงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพรศักดิ์ มณีวรรณเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง
นายวุฒิชัย จิตรีการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่
นายวิชิต ตุ้มสกุลเกษตรอำเภอบ่อไร่
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ
นายวีระศักดิ์ แก้วครามเกษตรอำเภอไชยปราการ
นายธนภูมิ มีธรรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางอำไพ อินทำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง
นางกัลยกร สมโนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว
นางอำไพ ศรีสูงเนินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุธาสินี ภู่จันทึกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวจีระ นพรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางบุณญนารท นพรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพจพา สาริกาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางอุษา สาริกาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสำราญกิจ สวัสดิ์สลุงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจารึก นวลโคกสูงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุกฤตา วัฒนประคัลภ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุปัญญา แก้วเกิดเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายประเด็น มณีจันทึกเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุลเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางบังอร แสงอินทร์เกษตรอำเภอสีคิ้ว
นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด
นายแผ่ ตระการพินิตพงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายถนัด วิชาภรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง
นางรัตนาภรณ์ กัญญาราชเกษตรอำเภอสันกำแพง
นางสินี ณ พัทลุงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวันเพ็ญ กันธิมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอดิศักดิ์ ราชสีห์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรพงษ์ อุประนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครพนม
นายสมบัติ สิงห์ลีนักวิชาการประมงชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวมณฑิรา ถาวรยุติการต์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัมพุชนี นวลแสงนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางนภสร จันทกานนท์นักวิชาการประมงชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
นางจินตนา ยั่งยืนนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมาประมงอำเภอโพนพิสัย
นายนคร อำรุงแคว้นประมงอำเภอโพนพิสัย
นายสาธิต ลำกองแก้วประมงอำเภอท่าบ่อ
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
นายสุนิตย์ ปัทถาพงษ์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางทัศนีย์ มีนาพระเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายอวิรุธ เชื้อผู้ดีเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นางสาวกัณกาญจน์ ดอนละไพรเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางสาวชนิกานต์ โชติมานักวิชาการประมงชำนาญการ
นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ประมงจังหวัดนนทบุรี
นายอนุสรณ์ ฤทธาคนีนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายประภาส สุตันติราษฎร์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายสุรินทร์ ไกรพานิชเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดหนองคาย
นายอรรณพ อิ่มศิลป์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายนเรศ นาเมืองรักษ์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายสุทัศน์ เผือกจีนนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายนเรศ นาเมืองรักษ์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางนพมาศ เจียวตั้งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
นายมาโนช รุ่งราตรีประมงจังหวัดจัทบุรี
นางจันทร์ฉาย โรจนมนต์ประมงอำเภอขลุง
นายสุชาติ อุทปาประมงอำเภอแหลมสิงห์
นายบัญชา สุขแก้วประมงจังหวัดจันทบุรี
นางจันทร์ฉาย โรจนมนต์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายโชคชัย ยศยิ่งบรรลือนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางวริษฐา หนูปิ่นเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายเจษฎา เจริญวัฒน์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางบริสุทธิ์ ชัยภักตร์เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายธนัช สุขบรรเทิงเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางสาวจิราภรณ์ บำรุงกิจนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางวิสา จำปาทองเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายสุชาติ อุทปาเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร
นายมะรูดิง มะมิงประมงอำเภอลานกระบือ
นายขจรพงศ์ พิเดชนักวิชาการประมงชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
นายธนดล จันทขวัญนักวิชาการประมงชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศรนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายพิสุทธิ์ ครุฑปักษีประมงอำเภอปะทิว
นางสาวศิริวรรณ ศรีรัตน์เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
นายปรีชา ยามาประมงจังหวัดมหาสารคาม
นายรักสัจ ศุขเกษมนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายศรีสวาท จัทรัตน์ประมงอำเภอวาปีปทุม
นายเอกพจน์ พรหมแสงประมงอำเภอนาเชือก
นายบัณฑิต ยังพลขันธ์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายประธาน น้อยสะอาดเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
นางสาวจารุรินทร์ กุลทนันท์นักวิชาการประมงชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
นายสมพงษ์ การเพิ่มนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวมาลาศรี คำศรีนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายเทวกุล บุญประกอบประมงอำเภอพนา
นายเจริญ แสงเพ็ชรประมงอำเภอหัวตะพาน
นายธงชัยยศ ปางจุติประมงอำเภอลืออำนาจ
นายพิทักษ์ ยศกิจประมงอำเภอชานุมาน
นายวัลลภ คงอำพลเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายโอภาษ บันลือเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายเทวกุล บุญประกอบเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางสาคร โสภาเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายชาญ คำเรียงศรีเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายสันติ สีสดเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายอาคม จันทพันธ์เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายราวี แสงทองเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
นายเฉลียว เทียนวรรณประมงจังหวัดหนองคาย
ส่วนกลาง
นางสมหญิง เปี่ยมสูรณ์อธีบรมประมง
นายสุจิตต์ อินทรชิตรองอธินดีกรมประมง
นายสุรจิตต์ อินทรชิตรองอธิบดีกรมประมง
นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
นายประจักษ์ แสนภักดีเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายสุนทร รุ่งเรืองเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายสาธิต ภูมิคำประมงอำเภอ
นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างามเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายสุพรม พวงอินทร์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายสุพรหม พวงอินทร์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายวิทยา โกษาผลประมงอำเภอ
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ
นายมานพ เห็นดีนนักวิชาการประมงชำนาญงาน
สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
นายสุจินต์ หนูขวัญนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
นายสกุลศักดิ์ เสริมศรีนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน
นายธรรมนูญ ศรีวุฒินักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายคุณชัย สุวรรณประมงจังหวัดน่าน
นายคุณชัย สุวรรณประมงจังหวัดน่าน
นายเจริญ อิสรเสรีประมงจังหวัดน่าน
นายจิรวุฒิ คำวงศ์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวดวงกมล ปิงไผนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์
นางสาวผ่องใส จันทร์ศรีนักวิชาการประมงชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่
นายประโยชน์ บุญประเสริฐประมงจังหวัดแพร่
นางวิลาสินี คงเล่งนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางธิพอุบล เพ็ชรหมื่นไวเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายสันติพันธ์ โชติดิลกเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางวันเพ็ญ ปักกาเวเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายบรรเจิด อุปนันท์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางวิชญาพร อิทรมณีพันธ์เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายไกรเดช โลกคำลือนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาววราพร หม้อทองเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายลิขิต บุญสิทธิ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายอนุรักษ์ กิจเพิ่มเกียรตินักวิชาการประมงชำนาญการ
นายนพดล ภูวพานิชประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
นายประชิด ตรีพลอักษรนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายอนันต์ บุญอินทร์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายธงชัย ศิวชาติประมงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
นางพรชนก ชุมคงนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายยงยุทธ อุนากรสวัสดิ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง
นางชนิตา ศุภเวช ประมงจังหวัดระยอง
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
นายสุเมธ สุพิชญากูรนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ
นางนวลมณี พงศ์ธนานักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายสมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายวรัญญู ขุนเจริญนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางเต็มดวง สมศิรินักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายอรรถพล โลกิตสถาพรนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายประมุข ฤาแก้วมานักวิชาการประมงชำนาญการ
นางวิระวรรณ ระยันนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรีนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายชัยสิทธิ์ เสนานักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวเบญจวรรณ เยาวรัตน์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายมารุต ทรัพย์สุขสำราญนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายเกรียงไกร สหัสสานนท์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิระภา โพธิ์ศรีนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายศราวุธ เจะโส๊ะนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายพรพนม พรหมแก้วนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางอุไรวรรณ สัมพันธารักษ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายอำพร ศักดิ์เศรษฐนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวสุวีณา บานเย็นนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายนิติกร ผิวผ่องนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางจินตนา มหาสวัสดิ์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวเกสศิณีย์ แท่นนิลนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวสุวรรณดี ขวัญเมืองนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางปริญดา รัตนแดงนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางเรณู ว่องส่งสารนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภาพร มหันต์กิจนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวจารี ผลชนะนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาววารินี ปัญญาวชิรนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายสมเกียรติ กาญจนาคารนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวอภิรดี หัพงศ์กิตติกูลนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายอานนท์ สิริสุริยกมลชัยนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายประสิทธิ์ นิยมไทยนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางชิดชนก นิยมไทยนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายพนมเทียน นาควิจิตรนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวนงค์เยาว์ มณีนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวกฤษณา เตบสันนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวณัฐนีย์ ชุมแสงหิรัญนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางจุฑามาศ จิวาลักษณ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายอนุสรณ์ แสนอาษานักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายธเนศ พุ่มทองนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางพนม กระจ่างพจน์สอดศุขนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุจิตรา เพชรคงนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายคงภพ อำพลศักดิ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายสมนึก คงทรัตน์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายประชุม ดวนใหญ่นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายนนท์ปวิธ ออกแดงนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายไกรศักดิ์ ไชยมีสุขนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
นางสาวพจณีย์ แสงทองนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
นางสาวสุรินทร์พร ยิ้มกันนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
นางสาวรัตติยา พรหมขำนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นางสาวพันธุ์ศุภา เดชารักษ์นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
นางศิริเนตร ขุนทองนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นางอรวรรณ หลายประดิษฐ์นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นางสุนีย์ พยอมแจ่มศรีนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นางคมคาย ลาวัณยวุฒินักวิชาการประมงชำนาญการ
นางวรรณนภา รังสินธุ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายไพรัตน์ กอสุธารักษ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายทวี วิพุทธานุมาศเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานพิเศษ
นางสาวลัดดาวัลย์ ครองพงษ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายบดินทร์ อิทธิพงษ์นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นางรัชดา อิทธิพงษ์นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นายปวเรศวร์ อินทุเศษฐนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นายสุรกิจ นาคแก้วนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางอุมาภรณ์ จรดลนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสุจนีย์ พรโสภิณนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวอุมาภรณ์ จรดลนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวปุณณมาส ศิริพิพัฒน์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางมุกดา อุตรพงศ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายสุริยา จงโยธานักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายปัถฐพล ประพฤตินักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางพัชรา เพ็ชร์พิรุณนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาววิภารัตน์ ทองอกนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวศันสนีย์ บุศรานักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางชนิกานต์ เชษฐสิงห์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายกิติพัทธ์ แก้วใสนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางมณฑรพ กากแก้วนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรมนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายฎีกา รัตนชำนองนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวจินตนา บุญทองช่วยนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายชูชาติ ผิวเผือกนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวพรพรรณ พุ่มพวงนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายวงศ์ปฐม กมลรัตน์นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ
นางสาวรจิต จาละนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัยนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวสุมลมาลย์ สุวรรณภูมินักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางอรุณี รอดลอยนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวีนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายวิระธรรม ทองพันธุ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสุวิมล สี่หิรัญวงศ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวปวีณา ผิวขำนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายธีระชัย พงศ์จรรยากุลนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวเบญจมาศ มุสิแก้วนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายธนดล นวลจัทร์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวรจวรรณ จดชัยภูมินักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายสมโภชน์ เต็มเปี่ยมนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายคูณชัย อนันต์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายอุดมพงศ์ บุญถึงนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายวรวิทย์ พรหมปากดีนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายการุณ อุไีรประสิทธิ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายอาคม ชุ่มธินักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวทิวารัตน์ เถลิงเกียรติลีลานักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสิรินทิพย์ พละเจริญนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายนิรันดร์ ยามานักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวเรณู สิริมงคลถาวรนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายปฏิพัทธ์ อภิธนกุลนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายเดชา รอดระวังนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุ่งฤดี อินทโชตินักวิชาการประมงชำนาญการ
นายสมาน บือราเฮงนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางนพมาศ เจียวตั้งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายบรรพต พิชคำนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายจารึก นาชัยเพิ่มนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายประเสริฐ สิงห์สุวรรณนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายฐากร ทิพย์สุทรศักดิ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาววัชรี คงรัตน์นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นางสุวรรณี สกุลทองนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายวินัย จันทับทิมนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรณิชา ปิตตาทะโนนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาววรรณา ถวิลวรรณ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายวัฒนะ คล้ายสุบรรณนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวพัทธ์ธีรา สิทธ์ธนานันท์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายยรรยง ตันตาปกุลนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายวิวิธนนท์ บุญยังนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางพรรณศรี เชิดชูพันธ์เสรีนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางศิพร หล้าสุวงษ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายธราพันธ์ วัฒนะมหาตม์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายธงชัย เย็นเปิงนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวโสภิต แก้วชนะนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายสุขุม ปะทักขินังนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายวชิระ กิติมศักดิ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวอ้อมเดือน มีจุ้ยนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายองอาจ คำประเสริฐนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางจริยา ปลัดอิ่มนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางทิพย์สุดา ต่างประโคนนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวอิสรีย์ ศิริวารีกุลนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายวิชัย วัฒนกุลนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรงนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายสนธิพันธื ผาสุขดีนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายพิษณุ นาอนันต์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางศุภลัคน์ ลูอีสนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสำรวย เสร็จกิจนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวเบญจวรรณ รักษ์ทองนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางณิชารินทร์ แก้วฤทธิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุลนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางธีรภัทร์ ตงวะฒนาการนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสุจิตรา วรรณพัฒน์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายธีระวัฒน์ สัมภวมานะนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางศิริพร ชัยจักรนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางธันยาภรณ์ สุขช่วยนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ
นางสุภาน้อย ทรัพย์สินเสริมนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ
นายสุนทร คำสุขนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ
นายชญานิน บุญดำนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่างนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาววิสาขา ปุณยกนกนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายวีรพล เรืองศรีนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางนัยนา ทีฆะนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายพิธาน นงค์นวลนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวแสงเสริม แก้วดีนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสุภาพร สิริมานุยุตต์นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นางสาวศิริรัตน์ จงฤทธิพรนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นางสาวจณิสตา ภัทรวิวัฒน์นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นางสาววลัย คลี่ฉายานักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นายนราธิป เพียรจิงนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายสุรศักดิ์ กุลลายนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายจงกล บุญงามนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวมัลลิกา วรรณประภานักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสุจิตรา สรสิทธิ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายนิพนธ์ จันทร์ประทัดนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาววรรณไล ภู่แย้มนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวทัศวรรณ ขาวสีจานนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายวิทยา พันธะกิจนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายประพัตร์ แก้วมณีนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายเอกพล รัตนพันธ์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายพรอนันต์ คีรีรัตน์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางอรสา เพชรสลับศรีนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางกนกวรรณ แมเร๊าะนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวศตพร เจริญลาภนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวธุมาวดี ใจเย็นนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายภาวาส โครตพงศ์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางทิวารัตน์ สินอนันต์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายชลิต สง่างามนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
เรือเอกสุธานี สุมะนังกุลนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายกฤษณะ จันทร์ปรางค์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางธัญชนก มังคลสุนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวฐิติพร ศุภนิรันดร์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายนันทชัย บุญจรนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายภิญโญ ประสารยานักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายกฤษดา ธงศิลานักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายโรจนรุตม์ รุ่งเรืองนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายชุมโชค สิงหราชัยนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายวิวัฒนันท์ บุญยังนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายทัศพงษ์ กลมเกลียวนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายอนุสสรณ์ มีวรรณประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญฤทธิ์ เจริญสมบัตินักวิชาการประมงปฏิบัติการ
เรือโทพิษณุ ศิริพิชญ์ตระกูลนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายขวัญชัย ปานแก้วนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายนพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายหัสพงศ์ สมชนะกิจนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายไพรัช เถาชาลีย์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายสมเจตน์ สอนครุฑนักวิชาการประมงชำนาญการ
เรือเอกพิทักษ์ ใจดีนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายวุฒิชัย อุทยมกุลนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ เดชบุญนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายสิชล หอยมุขนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางอัญชลีย์ ยะโกะนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางพนิดา ชาลีนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายมนตรี สุมณฑานักวิชาการประมงชำนาญการ
นางจินดา เพชรกำเนิดนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวอัญญานี แย้มรุ่งเรืองนักวิชาการประมงชำนาญการ
ร้อยโทเฉลิมชาติ อรุณโรจน์ประไพนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายธีรศักดิ์ วสุธาพิทักษ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายอนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวศันสนีย์ ศรีจันทร์งามนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางพัชรี พันธุเล่งนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางนพรัตน์ นาสุชลนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายวิรัตน สนิทมัจโรนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาววันทนา เจนกิจโกศลนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาววัฒนา ไวยนิยานักวิชาการประมงชำนาญการ
นายปิยะโชค สินอนันต์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายสำรวย ลิฃสิทธิพันธุ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวสุวรรณนา ทศพรพิทักษ์กุลนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางปิยวรรณ หัสดีนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวจินตนา จินดาลิขิตนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายวิชัย อยู่เย็นเจริญประมงอำเภออู่ทอง
นางนิรชา สองแก้วนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายณรงค์ศักดิ์ คงชัยนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายธเนศ ศรีถกลนักวิชาการประมงชำนาญการ
นาวาโทพรชัย สิงหบุญนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางเพราลัย นุชหมอนนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธินักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายสนธยา บุญสุขนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายไภทูล ผิวขาวนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายทัศพล กระจ่างดารานักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางวิไลลักษณ์ เปรมกิจนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายจักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางรัตนา มั่นประสิทธิ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสุวรรณี เฉินบำรุงนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางนันทพล สุขสำราญนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางกิ่งเดือน สมจิตต์นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
นางกฤษณา จันทร์แก้วนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวเพ็ญแข คุณาวงค์เดชนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางทิศธิยา แช่มล้วนนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายสรณัญช์ จำปาศรีนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายปริญญ์ วิรุณราชนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางกัญญารัตน์ สุนทรานักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายวิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์
นายฤทธิกร ศรแก้วนักวิชาการประมงชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
นายอุดม เครือเนียมนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางกมลรัตน์ พุทธรักษานักวิชาการประมงชำนาญการ
นายสุวิชา ใจเปี่ยมนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายดุสิต ตันวิไลยนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายธีรยุทธ ศรีคุ้มนักวิชาการประมงชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์นักวิชาการประมงชำนาญงาน
นางสาวรำไพ บุญทวีนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายสุบงกช สิงห์ดีนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายชูศักดิ์ ศิริมาศกูลประมงอำเภอละหานทราย
นายไพรัตน์ ขนันไทยเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายบุญโฮม เอี่ยมสอาดนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายสมเดช ดอกจันทร์ประมงอำเภอลำปลายมาศ
นายปิยวัฒน์ ไตรพจน์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายสังขนันท์ สวัสดีประมงอำเภอนางรอง
นายสมเกียรติ พิบูลย์ผลประมงจังหวัดบุรีรัมย์
นายชูพงษ์ โยธาวงศ์นักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายจิรพงศ์ นุตะศะรินประมงจังหวัดบุรีรัมย์
นายบุญรวม ศรีอำพรรณเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายธงชัย เพิ่มงามนักวิชาประมงชำนาญการ
นายบุญโฮม เอี่ยมสะอาดเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสมเดช ดอกจันทร์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายทิพาวรรณ นพรัตน์เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายภานุพันธ์ วรรณสุรชาติเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางสาวประภาดา ศรีทองกูลเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายทวีศักดิ์ เมียงวงศ์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายสุบงกช สิงห์ดีเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นางสาวรำไพ บุญทวีเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายชูพงษ์ โยธาวงศ์เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส
นายวิทย์วรุตม์ เม่งอำพันนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นางกรกช สรรเพ็ชรนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นางวิไล ทองก้อนนักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
นางสาวนกสินธุ์ รัตนสมบูรณ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
นางสาวระพีพรรณ สายแววนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
นางสาวพรรณทิพย์ สุวรรณสาครสกุลนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ
นายพิสิฐ วงศ์สง่าศรีนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา
สถาบันประมงน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ
นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
นายเมธา คชาภิชาตินักวิชาการประมงชำนาญการ
นายภาณุเดช สุโกมลนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวเพ็ญประภา แพวิเศษนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง
นายพัภลภ คำบุตรดีนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายจงกล บุญงามนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน
นายอาชัญ ศรีบุญเรืองนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายอาชัญ ศรีบุญเรืองเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายพิธเนตร์ อุทัศน์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
นายกมลพันธ์ อวัยวานนท์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายนฤพน ดรุมาศนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายวิโรจน์ คงอาษานักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายสุชาติ แสงจันทร์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา
นายเจริญ อุดมการนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายเจริญ อุดมการนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางศิพร หล้าสุวงษ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายสุขุม ปะทักขินังนักวิชาการประมงชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน
นายกรวิทย์ จันทร์กุศลนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายคณิต เชื้อพันธุ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายวุฒิชัย วังคะฮาตนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยงนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา
นายมานพ เห็นดีนนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายสราวุธ ศรีวัฒนวรัญญูนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิดนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายจิระยุทธ รื่นศิริกุลนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายนิคม ละอองศิริวงศืนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวพณารัตน์ สอนสุกใสนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นางกุลวรา แสงรุ่งเรืองนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่
นาางสมพร กันธิยะวงค์เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายบรรจง จำนงศิตธรรมนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสมพร กันธิยะวงค์นักวิชาการประมงชำนาญงาน
ส่วนประมงกรุงเทพ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโยีการประมง
นายสุริยันต์ สุนทรวิทย์นักวิชาการประมงชำนาญงาน
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด
นางสาวสาวิตรี ศิลาเกษนักวิชาการประมงชำนาญการ
กองตรวจสอบรับรอง
นางสาวนลินรัตน์ จิระเดชประไพนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
นางสาวลินดา แซ่ลกนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
นางสาวรุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นางสุขุม ปะทักขินังนักวิชาการประมงชำนาญการ
ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
ว่าที่ร้อยตรีสายันต์ มั่นการเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นางอลิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ตนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายจาตุรนต์ ซัมพาลีเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายธันว์ จิตตนูนท์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางภวาณี พิมดีนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่างสงขลา
นางธิดารัตน์ คงชัยนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายสมชาย วิบุญพันธ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
ด่านตรวจการค้าสัตว์น้ำ
นายเรวัตร คงประดิษฐ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ
นายภูริทัช วัชรสินธุ์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางจินดา ซ้ายเกลี้ยงนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืด
นายมานพ เหล็มปานเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (ส่วนกลาง)
นายสมบูรณ์ หลาวประเสริฐนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสะไบทิพย์ อมรจารุชิตนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางโสมลดา ประเสริฐสมนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
นายสุทธิชัย ฤทธิธรรมนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายวรดร สุขสวัสดิ์นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
นางพรทิพย์ ทองบ่อเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายธรรมนูญ วุ่นซื่งซี่นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
นางชมพูนุท หลักดีนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวฐิติมา ทองศรีพงษ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางเบ็ญยะมาศ บุญอบรมนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายชัยวุฒิ สุดทองคงนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายวัฒนา ฉิมแก้วนักวิชาการประมงชำนาญการ
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด
นางบัวคำ ลิ้มสุรัตน์นักวิชาการประมงชำนาญงาน
นางวันดี ผกามาศนักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎ์ธานี
นายนิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุลนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายกฤตพล ยังวนิชเศรษฐนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
นายภานุศักดิ์ อภิชญาสกุลนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายเรวัตร เปรมปิยะวัฒน์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางกาญจนา เตี้ยวซีนักวิชาการประมงชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
นายโกวิทย์ เก้าเอื้อนนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวทิพาพร ไตรทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายสุภาพ ไพรพนาพงศ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางเรวดี ศรีสังข์นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
นางกัลยาณี ทีปะปาลนักวิชาการประมงชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
นางสำรวย ชุมวรฐายีนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นางศุภรา ไชยหาญนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นางรัฎา ขาวหนูนานักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางปิยาลัย เหมทานนท์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางเบญญาภา ชนะภัยนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายนรินทร์ สงสีจันทร์นักวิชาการประมงชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา
นายเกรียงศักดิ์ เผด็จภัยนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายจรัญ วงษ์วิวัฒนาวุฒินักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายวิเชียร วรสายัณห์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ศูนย์พัฒนาระบะและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
นางสาวอัมพุชนี นวลแสงนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์นักวิชาการประมงชำนาญการ
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดปัตตานี
นายทศพล พลรัตน์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายสมาน กูจินักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายพงศ์ธร อินทร์อักษรนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นางสาวผุสดี จันทร์เมืองนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนกนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายฟารีซี มะหมัดนักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
นางจิราภรณ์ รุ่งทองเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายยงยุทธ สุดมีนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายศุภรัช ดำคำเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายนิรันดร์ นารินทร์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายประมวล อ่อนละมัยเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา
นางสุภาวดี จิตหมั่นนักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
นายวีระ เจริญพักตร์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางอดิเทพ บุญเจริญนักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
นางสุกัญญา เจริญศรีนักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
นายสุวิทย์ สุวรรณพาหุนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายสุพัฒน์ กำลังเกื้อนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี
นางวรรณเพ็ญ เกตุกล่ำนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายธเนศ พุ่มทองนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายประวิทย์ ละออบุตรนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายไผท รังตะภูมินักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวอารีย์ ช้อนแช่มนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นาวสาวอารีย์ ช้อนแช่มนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวศรัญญา ยศเจริญ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ
นายชิด ลอกไชสงนักวิชาการประมงชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
นายสุรชาต ฉวีภักดิ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายบุญยี่ หมื่นไธสงนักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
นางธิดาพร ฉวีภักดิ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาววิรงรอง ค้ำชูนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง
นายวิทยา หะวานนท์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายโชติ เขียนด้วงนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายยุทธนา อีรัสคานนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายณรงค์ พลวารีเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
นางรัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์นักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางกัญจนี หรหมจินดานักวิชาการประมงชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสมุทรสงคราม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง
นายสมประสงค์ ขันถมนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสมพิศ แย้มเกษมนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางปริญญา สุทธินนท์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวศรัญญา เกตุมณีนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี
นางสาวมนทกานติ ทามติ้นนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางชัชวาลี ชัยศรีนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
นายธีรวัฒน์ ศิริแดงประมงจังหวัดสระบุรี
ว่าที่ร้อยตรีธรรมชาติ ธรรมวงษ์นักวิชาการประมงชำนาญงาน
เรือเอกนิทัศน์ ทิพย์กองลาศนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายธันวา แจ้งหิรัญประมงอำเภอแก่งคอย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด
นางสุวรรณา วรสิงห์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายสุริยะ แพงดีนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายประจวบ ลีรักษาเกียรตินักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
นายสุกิจรัตนวินิจกุลนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางลัดดาวัลย์ สถาพรนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายอุทัย รัตนอุบลนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายอัศวิน แก้วคงนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายไมตรี กำเนิดมณีนักวิชาการประมงชำนาญการ
ว่าทีร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วยนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดระนอง
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำ
นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรริทร์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายสง่า สีสง่านักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตราด
นางฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์นักวิชาการประมงชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยจังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวนิภา กุลานุจารีนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ต
นายอำนวย คงพรหมนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายกำพล ลอยชื่นนักวิชาการประมงชำนาญการ
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปราจีนบุรี
นายวีระ วัชรกรโยธินนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
นายธวัชชัย ญาณสมบัติประมงจัหวัดลพบุรี
นางสาวเพ็ญไพรินทร์ สว่างวงศ์นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
นายสมยศ แก้วคำประมงอำเภอเมืองลพบุรี
สำนักงานประมงจัหวัดลำปาง
นายสมรรถชัย ทองคำชุมนักวิชาการประมงชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา
นางสาวนิศานาถ ตัณฑัยย์นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นางหร้อหวี ทองด้วงเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นางสาวเสาวลักษณ์ ชูแดงนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นายอารีต หีมจิเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อมนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นายไกรสฤษดิ์ พูนพาณิชย์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายอดุล ภักดีพันดอนนักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
นายวรวุฒิ สุขเจริญนักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
นายกิตติพัทธ์ โรจนะรัตน์นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ
นายธีระชัย ทิพย์ดวงนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายเรวัตร คงประดิษฐ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายประพันธ์ ลีปายะคุณนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี
นายศรีรัตน์ สอดสุขนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์
นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
นายวนัส เชิดฉันนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายถาวร จิระโสภณรักษ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุรังษี ทพพะรังสีนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายภวัตร คันธมธุรพจน์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี
นางสาววีรวรรณ ชินอักษรนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวเบญจลักษณ์ พลายโถนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
นายวัชริทร์ รัตนชูนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายตะวัน คงสีนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายวัชรินทร์ รัตนชูนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายตะวัน คงสีนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายอดินันท์ บวชเหตุเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชุมพร
นางสาวสิริพร ลือชัยชัยกุลนักวิชาการประมงชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
นายนรินทร์ สงสีจันทร์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวปริศนา คลิ้งสุขคล้ายนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายวิทยา รัตนะนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางฉันทนา แก้วตาปีนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางนันทวัน ศานติสาธิตกุลนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางพิภาวัน แย้มมณีนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นายไวยพจน์ เครือเสน่ห์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
นายศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวสุนิตา เลี่ยมใหม่นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายมนตรี บัวบาลนักวิชาการประมงชำนาญการ
สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล
นางสาวเกศแก้ว เทศอาเส็นนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง
นายวาริช ตนุภัทรสรณ์เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
นางเบญจวรรณ รักษ์ทองนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
นางธันยาภรณ์ สุขช่วยนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นางศิริพร ชัยจักรนักวิชาการประมงชำนาญการ
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสุโขทัย
นายกฤษฎา ดีอินทร์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สำนักงานประมงจังหวัดตราด
นางจารุภา ศิรินักวิชาการประมงชำนาญการ
นายไชยันต์ การสมเนตรประมงจังหวัดตราด
นางโสภา ศรีอนันต์นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
นายธนิช พูลทองประมงอำเภอแหลมงอบ
นายชัชวาล วุฒิเมธีนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวลักขณา ลีชานักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา
นายวรกิต ขั้วแก้วนักวิชาการประมงปฏิบัติงาน
นายปรเมษฐ์ มุสิการุณนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ส่วนกลาง
นายกฤติคุณ แจ้งสุทิมลนิติการชำนาญการพิเศษ
นายประสิทธิ์ เกษตะระนิติการชำนาญการ
นายประวิทย์ ศรีสอาดนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายธนิยะ ทรงสุหมัดนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายอับดุลเลาะ วารีศรีนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
นางสาวคชาภรณ์ เต็มยอดนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางมลนิภา อาจสุวรรณนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
นายพัฒนพงษ์ โลหะอนุกูลนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายมารุต เชียงเสถียรนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายสมบัติ ศุภประภากรนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางธนิดา หรินทรานนท์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายอดิศร จันทรประภาเลิศนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายนินทพันธุ์ กุลปรีดารัตน์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายอารักษ์ ชัยกุลนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายอภินันท์ คงนุรัตน์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายอุดมศักดิ์ สุขสุธีพสุนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายอนุชา มุมอ่อนนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายโอภาส วงส์นิติพัฒน์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัญญารัตน์ ราชประโคนนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
นายวีรศักดิ์ เกิดแสงเกษตรจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการระดับต้น
นายยรรยง วัฒนศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุบรรณ์ รักษ์ทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอารีย์ ศิริรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายปรัชญา ประดิษฐ์สรรพ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสรชัช จิรทวีสิงห์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางนงเยาว์ ทรัพย์ธนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอัจฉรา บุญนิยมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนิตยา คิดรอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายประคอง อุสาห์มันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสุเทพ หนูรุ่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเมตตา ชนะกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชำนาญ นุ่นดำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสิทธิโชค สารสุวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวีระ สังข์ทองเกษตรอำเภอชำนาญการ
นายเฉลิมโชค กลิ่นเกษรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบุญเลิศ ช่วนแท่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางชูศรี จำปานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางกัลยานี ณ ถลางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุนีย์ ศรีเทพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเพ็ญพร แสงแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางเสาวนีย์ ทับไทรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางฐิตาพร วิทูรย์พันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางจริยา หาญนิวัติกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกิตติศักดิ์ ก้องกาญจโนภาสนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวนิดา ม้าเฉี่ยวเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางนันธิญา ขวัญรอดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางกนกกร แก้วทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเอื้อน สงสุขเกษตรอำเภอชำนาญการพิเศษ
นายสุคนธ์ วัชรเฉลิมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวชันญพร หิรัญเรืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางมณฑิรา จิ้วตั้นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายภูพิงค์ ประพฤติชอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางไข่มุก เจียวก๊กนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวิเวก สมัครแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางศิถินันท์ จิตจาตุรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุบงกช บุญเพิ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสมณา แก้วฉ่ำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสรรเสริญ ชุมสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายแย้ม ดำป่านรัตน์เกษตรอำเภออาวุโส
นางจิตนา ใจกว้างนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพันธนู ใจกว้างนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกรวรรณ กัญจนะกาญจน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิเวศน์ นันทไตรภพเกษตรอำเภอเมือง
นายชูศักดิ์ วณิชวัฒนกุลเกษตรอำเภอเหนือคลอง
นายสงวน สทานสัตย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธนาคม พรหมเพ็ญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายทวีป เหมินทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธงไชย จินดาพลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางศุภร อ้อยบงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุพา หมื่นรักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวินัย แท่นจินดานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรชัย สุภาพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวปิยวรรณ อ่อนแสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
นายกานรัฐ เรืองโฉมเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นางพรพิมล เกื้อกากรเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นางสาวพิกุล ไชยรัตน์เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายประเวช อวิรุทธพานิชย์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางสำเนียง ศรีระแก้วเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายเสกสรรค์ มัจฉาเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายไตรภูมิ อัยรักษ์เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวเมทินี พิทักษ์หมู่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ แสนเมืองชินนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพิมลรัตน์ เชียงทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจินตนา เปริณะพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอัญชุตา อบเชยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
นายสามารถ ประสิทธิ์ผลนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายวุฒิกรณ์ กิตติก้องนายสัตวแพทย์ปฏิบัติ
นายสมพร แก้วถาวรปศุสัตว์อำเภอ
นายปิยคชา นาเจริญนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นายเชิงชาญ พึ่งเจียมนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายมนัส แก้วเขียวปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี
นายสุพจน์ แม้นทิมปศุสัตว์อำเภอทองผาภูมิ
นายวีระศักดิ์ กาญจนภิญพงศ์ปศุสัตว์อำเภอด่านมะขามเตี้ย
นางสาวอาจารีย์ กุหลาบนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันตกกาญจนบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวสุนิดา ฆารพวงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปัญญา ศิลปะเกษตรจังหวัด
นายชุนันท์ ไสยกลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรนุช เกษสัญชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมจิต ชิณโนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายปิยะวัฒน์ ปารุเภานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุพจน์ ศรีอ่่อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางจุรีรัตน์ หนองสุธรรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเสมอ งามประเสริฐเกษตรอำเภอ
นางสาวโสภิศ นุ่งอุนุมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสมจิต ภูจอมจิตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์
นายประดิษฐ ศิริกุลเกษตรอำเภอ
นายพิชัย ชิณโสมเจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี
นายดำรง บูรณะเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก
นายฉลอง โพธิสารัตน์เกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน
นางพจนี ฤทธิกุลเกษตรอำเภอ
นายนาวา ท่าไกรกลางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
นายบริสุทธิ์ ไชยทองศรีเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง
นายโอภาส มั่นคงเกษตรอำเภอ
นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู
นายสมบูรณ์ นันผาดเกษตรอำเภอ
นายวัฒนา ยุรพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ
นางปราณี เพียรภายลุนเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง
นายใหม่ พัฒนประสิทธิชัยเกษตรอำเภอ
นางเรวดี ไชยขันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์
นายพีระพงษ์ บรรจงเลิศเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย
นายสุดใจ บัวลอยเกษตรอำเภอ
นางศิริรัตน์ ไสยประกาศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง
สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย
นายเมธา ใจทานเกษตรอำเภอ
นายสุรชัย จำเริญบุญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร
นายอัครเดช นาคประดิษฐ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
นายอดิศร์ ศิริสุทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสิรภพ แก้วทุ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปทิตตา นันทสิทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายวัชรินทร์ อ่อนนุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
นายเสกสรร พฤทธิพงศ์กุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรทิวา อำนวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายภานุวัฒน์ กำธรสิริพิพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวณปภัช คล้ายแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
นายณัฐสิทธิ์ ปานลิตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางปรียารัตน์ จอมดวงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายศักดา บุญสังวาลย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
นายสุชาติ จันทร์เหลืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางปัทมา นามวงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางจารุวรรณ ทองใบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเอกชัยสิทธิโชคนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเสาวคนธ์ นุสตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายโอฬาร ศิริรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเพ็ญนภา อ่อนศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเฉลิมชล ช่างถมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายคณิตสิทธิ์ บัญญวัตวิวัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายนิพนธ์ สร้อยทองเกษตรอำเภอนายายอาม
นายสาโรจน์ ซ่อนกลิ่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายโชคชัยชัย สิริคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเมทินี ชาญพนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวศริญญา ผ่องการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
นายฐิติวัชร์ ภูวศิริพัฒนวราเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
นางอัญชลี แก้วดวงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายต่อชาติ ม่วงลายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
นายรุ่งยศ ถาวรายุศม์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายจำเนียร โพธิ์เงินปศุสัตว์อำเภอมะขาม
นายฒวัฒน์ชัย จันทวัฒน์ปศุสัตว์อำเภอสอยดาว
นายประทีป แช่มช้อยปศุสัตว์อำเภอขลุง
นายวิทยา ศรีนวลนัดปศุสัตว์อำเภอนายายอาม
นายจุริทร์ สนธิปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว
นายวิสูตร แสงสว่างปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์
นายวินัย บุตรดีปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน
นายจิรวัฒน์ ศิริเจริญสุขศรีนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายรัชช์ นามกรปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทองปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
นายสุรเชษฐ์ อึ๊งวิจารณ์ปัญญานายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายธวัชชัย ปรือปรั่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
นายธรรศรัฐ เทียนคำนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางดวงกมล เปรมอำพลเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองใหญ่
นายธานี กองอ่อนสัตวแพทย์อาวุโส
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพานทอง
นายชัยวัฒน์ สุรินทร์สัตวแพทย์อาวุโส
นายไมตรี จุปะนะเตสัตวแพทย์ปฏิบัติงาน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านบึง
นายเฉลิมชัย แซ่โง้วสัตวแพทย์อาวุโส
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนัสนิคม
นายอุดม ตาเขียววงศ์สัตวแพทย์อาวุโส
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ่อทอง
นายอดิศักดิ์ โพธิ์นิ่มแดงสัตวแพทย์อาวุโส
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางละมุง
นายสามารถ บุตรสะสมสัตวแพทย์อาวุโส
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะจันทร์
นายอัศวิน ศรีถาการสัตวแพทย์ชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี
นายปรีชา คงเกลี้ยงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางรุ่งนภา สุธาสีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
นายประกอบ คำพานิชย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอัจฉรา บุญส่งสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์
นางสุวรรณา แพร่เขตการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอาคม เนื้อแก้วเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง
นายเริงศักดิ์ แสงสุวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายดนัย เอี่ยมสอาดเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง
นายสนอง กอบประเสริฐศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจิรวรรณ วุวรรณพูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่
นายสมชาย ทองอ่ำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัญชัญ อยู่สบายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง
นางสาวน้ำฝน พวงนางแย้มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง
นายอาทิตย์ ทองพิมพ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม
นางผ่องใส สุคาคมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสาธิต เข็มกำเนิดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร
นายทินภัทร ทองมาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
นางประเทือง สุขปันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
นายโสภณ นาคกล่อมนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายพิชัย โพธิ์กระสังข์นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
นางสาว๙ูจิต ทองย้อยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน่วยงานบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล
นายกิตติวัฒน์ อินทรวิชัยนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางพิชชาทร เรืองเดชนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายธีรพงศ์ ไกรนรานักวิชาการประมงชำนาญการ
หน่วยงานบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง
นายชนนวัช อุตสาสารเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นางมัยตร หาญไทนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญหการ
นางอุทัยวรรณ ศิริพลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาววชิราภรณ์ กาวีต๊ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสมชาย กันธะวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวณิญา ปันดอนไฟนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่
นายวิวัฒน์ ภาณุอำไพนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายเจริญ ท่าระเบียบเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวจารุฉัตร เขนยทิพย์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
นายชัยโรจน์ โพธิ์เจริญนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางมณิชญา ประชุมนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายณัฐวิทย์ อิ่มมากนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
นายสมพร พบวิเศษศิริกุลนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายมงคล ศรีจันทร์นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายสุวิทย์ ประชุมนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายอุทัย ชัยชนะทองสัตวแพทย์อาวุโส
นายเดชา หารต้นกูลสัตวแพทย์อาวุโส
นายอาทิตย์ ยอดคำลือสัตวแพทย์อาวุโส
นายอุดม แดงติ๊บสัตวแพทย์อาวุโส
นายสมคิด บุญชัยสัตวแพทย์อาวุโส
นายศักดิ์ชาย บุณยราศรัยสัตวแพทย์อาวุโส
นายมงคล สิทธิรักษ์สัตวแพทย์อาวุโส
นายสุรชัย พรหมมาสัตวแพทย์อาวุโส
นายเจษฎา องอาจสัตวแพทย์อาวุโส
นายวิรัช เสริฐศรีสัตวแพทย์อาวุโส
นายพงศธร อยู่จำรัสสัตวแพทย์อาวุโส
นายอดุลย์ สุขแสวงสัตวแพทย์อาวุโส
นายโกสินทร์ อินจันทร์สัตวแพทย์อาวุโส
นายทรงศักดิ์ ศรีอำพรสัตวแพทย์อาวุโส
นายบุญชู ช่างปัดสัตวแพทย์อาวุโส
นายเรืองศักดิ์ ศรียาบ สัตวแพทย์อาวุโส
นายดวงจันทร์ ใจจันทร์สัตวแพทย์อาวุโส
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่
นายธีระศักดิ์ ศรีวิชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศุภศักดิ์ ศรีโสดานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนุชจารี วนาศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นางสาวศันสนีย์ ศรีวิชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางอำไพ อินทำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสาธิต ไชยวังษาเจ้าพนักงานเกษตรอาวุโส
นางสาวจุฑามาศ กันทะวงค์เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน
นายวิฑูรย์ หอมนารีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเอกราช บุญล้อมรักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมนตรี ไชยวงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเอกนรินทร์ ปินทะนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายเจษฎา กาพย์ไชยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเกษร อักษรรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางมนัสนันท์ หนูจิตต์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสุรัสวดี วรวุฒิพุทธพงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุนิศา ไกรนรานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพิทวัส สุสิงสานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาววรรณา ขยันการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางเบญวรรณ อินต๊ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาววิลาวัณย์ ไฝนันท์ตานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายทรงกลด คุณนะลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชูศักดิ์ เทพสารนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายรัศมี แสนนามวงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสงวนปัญญาแก้วเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายถวิล ทาศักดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประเสริฐ พรหมวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางศรีสุดา กันธวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกฤษณะ เผ่าช่างทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุวรรณา มาปลิวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพานิชย์ ปวงสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเฉลิมเกียรติ บุญญาภิรมย์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางวรินทร มั่งมูลอูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศรีวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายมงคล แก้วกลางเมืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางรัตนาภรณ์ กัญญาราชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศรศักดิ์ ยศชนะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบดินทร์ เมืองอินทร์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวพีรดี เทมวิรัชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางลออ รัญญานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเสกสรร บัลลังก์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนันทิยา ดวงไทยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุขสันต์ ทองขาวเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายธวัชชัย ประทักษ์ใจเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวรัชนีวรรณ์ เป็งพรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายพรศักดิ์ เกิดมงคลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุชาติ วงศ์ชื่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิคม ไชยวุฒินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิเคน เสนาธรรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประสิทธิ์ สินธุปีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายณรงค์ เนตรผาบเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางไพรวัลย์ โพธิยองเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน
นายปรามารถก้านเหลืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพรหมพันธุ์ เชษฐธงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิธาน เชิญทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพรศักดิ์ มณีวรรณเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางนิชกานต์ โตเขียวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางกฤษฎาพร บุตรแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุนทร สิงห์ใจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย เกื้อปัญญานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ ศรีอุบลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางประทุม ชัยเลิศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมัคร นิตย์อำนวยผลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจรัญ เข็มวิชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประชัน ปันคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุนภา โพทะยะเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางศิริพร หงษ์ทองเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายยรรยง อุดมพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุทธิวิทย์ ศรีสุวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวัทนารีณ์ ทาปลูกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย
นายวิชาญ กำเนิดเกิดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวนฤชล สีดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประเมิน พุทธมาตย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนที มุสิกทัศน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสมคิด อิสสระนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
นายอุกฤษฏ์ สุขกสิปศุสัตว์อำเภอเมืองตราด
นายคำรณ คณะดีปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่
นายอวยชัย ผาตินาวินหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นายพรชัย วิจิตรธรรมภาณีนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
นายกุลวิวัฒน์ กะการดีนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายพิสิษฐ์ วิชาจารย์ปศุสัตว์อำเภอเขาสมิง
นายนรินทร์ สุขทองปศุสัตว์อำเภอแหลมงอบ
นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษาปศุสัตว์จังหวัดตราด
นายประหยัด เข่งค้านายสัตวแพทยชำนาญการพิเศษ
นายฤทธิรงค์ ตั้งใจปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่
สำนักงานประมงจังหวัดตราด
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
นายวันชัย เจริญใจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนเรศ ฝีปากเพราะเกษตรจังหวัดตราด
นายเฉลิมชาติ นันตสุวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเยาวรัตน์ ธีระวงศ์สกุลเกษตรอำเภอแหลมงอบ
นางปัทมา ถนอมกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวาสนา บุญพร้อมอาษานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอรทัย สมใสนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางลัดดาวัลย์ โตสิงห์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวมรกต สุดประเสริฐนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประดิษฐ์ เจริญสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมยศ เอี่ยมใบพฤกษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางพิภัทรา พานิชนาวานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวกัณฑรีย์ เจริญทวีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสุรีรัตน์ วงษ์ชื่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายนฤพนธ์ สุโพธิวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวชนิภา เขียวณรงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวินัย ขยันยิ่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพิศิษ กัณฑิโกวิทเกษตรอำเภอคลองใหญ่
นางประทุม เสนกุลเกษตรอำเภอเกาะช้าง
นายสายชล เจริญพรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายโอภาส ชอบรสเกษตรอำเภอเขาสมิง
นายจักพรรดิ์ บรรจงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชัชวาลย์ ลีลาทรัพย์เลิศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวจารุวรรณ เปลี่ยนผดุงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวลำยอง ครีบผานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดตาก
นางรุ่งทิวา ดารักษ์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอัญชัญ มั่นแก้วเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
นายเกีรยงศักดิ์ โพธาสัตวแพทย์อาวุโส
นางกมลวิภา เปรมปราชญ์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายจำรัส เข่งวานายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายนิรัติศัย สิงหสันติสัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายธีระ อนันต์วรปัญญาปศุสัตว์จังหวัดตาก
นายสุชาติ มูลสวัสดิ์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน พรมศิลานายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวมนชนก คงปานนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายประกอบ ภู่สุวรรณสัตวแพทย์อาวุโส
นายอำนาจ หมีโชติสัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายโอภาส รอตโกมิลสัตวแพทย์ชำนาญงาน
สำนักงานประมงจังหวัดตาก
นางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายอนันต์ สุขลิ้มนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
นายวิชยุตม์ แก้วฟองคำนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายเสกสรร พุทธังนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายจารุวัฒน์ ผึ้งทองประมงจังหวัดตาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดตาก
นายเอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดตาก
นายจีรศักดิ์ สมทรงนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวพรณิชา ปิตตาทะโนนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯตาก
นางสาวนันทวรรณ รักพงษ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสุเชษฐ อินเจือจันทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสุริยะ จันทร์แสงศรีผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯตาก
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก
นายไพโรจน์ ศิริสมผู้อำนวยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
นางสาวชุลีรัตน์ เกียรติมณีรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสมาน เทพารักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายยงยุทธ อ่อนอุระนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว
นายคฑาวุฒิ ทะหล้าปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
นายเกรียงศักดิ์ ไชยวงศ์คำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสมยศ มโนวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายเจริญชัย อินทร์แดนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธนภัทร ภคสกุลวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเจริญ ผัดยานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวันชัย จิตตะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอรรถพร บุญประเสริฐนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจินิโรจน์ พวงสมบัตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายทรงวุฒิ วาสุกรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสามารถ ณ ระนองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางพัชนี ยมาภัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า
สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เปิน
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
นายแสงชัย ตั้งเจริญชัยปศุสัตว์อำเภอ
นายแสงชัย ตั้งเจริญชัยปศุสัตว์อำเภอ
นายพิเชษฐ สุพิกุลพงศ์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอารัมภีร์ อุทานนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวพุทธชาติ คาดสนิทนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ
นายสมศักดิ์ เกษมณีปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไพศาลี
นายทวี สุภาชัยปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมแสง
นายชัยณรงค์ ปาจริยวัฒน์ปศุสัตว์อำเภอ
นายชัยณรงค์ ปาจริยวัฒน์ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุหะคีรี
นายบรรจง อ่อนอุ่นปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรรพตพิสัย
นายเกษม แก่นทรัพย์ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยว
นายธีเชษฐ์ แก้วมณีปศุสัตว์อำเภอ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
นายสุวิทย์ เผือกจีนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชัชวาลย์ หุ่นธานีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาววงเดือน ฟักขำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดนครสวรรค์
นางสาวอวยพร ปานเพชรนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางฐปนีย์ ทองบุญผู้อำนวยศูนย์และพัฒนาเกษตรนครศรีธรรมราช
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางอรัญญา อินรงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกรกนก ณะดำนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
นายจรัญ ขาวหนูนานักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายวิเชียร พงศาปานเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายศิริพงษ์ พลศิรินายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
นายหฤษฎ์ ดาวเรืองประมงอำเภอกำแพงแสน
นางทศพร สุจิตโตสกุลนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสุพิชชา เหมทานนท์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางนาฏยา ทิศพิจิตประมงอำเภอสามพราน
นายจิรพนธ์ สนประเสริฐนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายธีรพล เกิดบุญประมงอำเภอนครชัยศรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดนครปฐม
นายเพทาย กาญจนเกษรนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
ว่าที่ร้อยตรีภัทร บุญมั่นนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายคมกฤช ขจีรัมย์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายสุพล จันทโคตรนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายสุรพล จันทโครตนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
นายสุทย์ ชาวอุทัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอุไรวรรณ ทองบัวศิริไลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
นายประพัฒน์พงค์ ทักษิณสัมพัมพันธ์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรมนักวิชาการประมงชำนาญการ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯนราธิวาส
นายอดิษฐ์ อินทร์สุวรรณผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯนราธิวาส
นางสาวสุภาภรณ์ ไกรวิมลนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวกรณ์ฑิมา จุทองนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายดอน ยะทังนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายประสิทธิ์ เพ็ชรสุขนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดนราธิวาส
นางเอมอร เพชรทองนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายจันทร์ คงคุณนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายโนรี อิสมะแอนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายโสพล ทองรักทองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
นายเสรีย์ แป้นคงเกษตรจังหวัดนราธิวาส
นายชอบ สุวรรณศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสมชาย คงประเสริฐนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางรัตนา ถิระโชตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวจารุดา ขุนสินทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกิตติวรรณ ทวิสุวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวงามเพ็ญ ลอยเมฆนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรัตน์ แสงจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมลักษณ์ วงษ์ตานีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางซูไรด้า สือนินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไมตรี แก้วชะฎานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวปาจรีย์ โครตบัญชานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ
นางณิชาภัทร ดุลยกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายคำนึง จินตั้งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
นายประเสริฐ ลี้ประเสริฐสัตวแพทย์อาวุโส
นายนคร มัจฉพันธ์สัตวแพทย์อาวุโส
นายนรินทร์ พรมเมืองดีสัตวแพทย์อาวุโส
นายสุรเชษฐ์ ปินทิพย์สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายนพพร มหากันธาปศุสัตว์จังหวัดน่าน
นายเชิดศักดิ์ คำศิลานายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายปรีชัย แก้วตาสัตวแพทย์อาวุโส
นายอรรถวุฒิ เมืองมูลสัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายสงวน มีนิลสัตวแพทย์อาวุโส
นายเอกนิษฐ กันไชยคำสัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายมานะ นิลประภานักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
นายวรเทพ ราชภัณฑ์สัตวแพทย์อาวุโส
นายวรพล รุ่งสิทธิมงคลหัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯน่าน
นายสำราญ สุขใจผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯน่าน
นายแดนชัย แก้วต๊ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุชาย ศิริมาตรนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
นายสมศักดิ์ ยะแสงเกษตรอำเภอภูเพียง
นางมันทนา มหายศนันท์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
นางสาวศุภาวดี สุทธิแสนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายเศวียน บุญศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายปรีดา นันทวาศเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายพิภพ กูลวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมชาย สมใจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพีรพงษ์ บุญวิริยะศักดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวพยอม วุฒิสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายประดิษฐ์ ธนะขว้างนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมจิต ฟูบินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเจริญ สอนศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวรมณา สัมฤทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวมัลลิกา มุกดานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายมนัส สวนแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบุญเล้ง คนสูงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรพล ช่อผกานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอุมาพร ดีพรมกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกชกร มูลทานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
นายสนิท ปัญญาวงศ์เกษตรอำเภอท่าวังผา
นางชมัยพร สุริยศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสิทธิ์ แปงใจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประดิษฐ์ นิลแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางภัทรนินท์ พิยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางเฉลิมพร ลำน้อยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายเสน่ห์ แอฤทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชวน เจดีย์วุฒิเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
นายบุญเลิศ ณ เชียงใหม่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดน่าน
สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
นางวิเจียม ประจงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางจีรพร ยศอาลัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประยุทธ วงศ์วานเกษตรอำเภอสันติสุข
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
นางพิชยารัชต์ ดิฐภักดีคุณานนท์เกษตรอำเภอบ้านหลวง
นายสันติ มณีอ่อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประทวน จันทร์ดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
นางสุนีย์ วิเชียรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางปรีดารัตน์ จันทบูรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสังคม หาญสงครามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางธนพร ดีอุดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิชัย อินทำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประพันธ์ พวงมณีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอภิเดช กุณรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายปกรณ์ กามนต์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสารภี ศรีงามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี
นายทนง ทแกล้วทศพลประมงจังหวัดปทุมธานี
นายสุวรรณ มีชนะเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายศิลป์ชัย จันทร์เพชรนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายสมจิตต์ ดีวงศ์ษาเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายศุภโชค แทรกสุขเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นางเสาวรส เรืองฤทธิ์เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นางวไลวรรณ จิตต์สุวรรณเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
นางสาวประภัสสร์ พละศิลป์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกชกร เจียมศักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสิรวิชญ์ สุขโตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปารย์พิรัชย์ เพ็ญสุภานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุภัทรา ภู่หอมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
นายจาตุรนต์ พลราชปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
นายดำเกิง รัศสุวรรณ์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายศักดิ์ชัย ใหม่ยะสัตวแพทย์อาวุโส
นายมาโนช ส่งศักดิ์ชัยปศุสัตว์อำเภอสามโคก
นายสรรเพ็ชญ์ เปี่ยมงามปศุสัตว์ธัญบุรี
นายยงยุทธ พูลประเสริฐภู่ปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้ว
นายไพรัตน์ รุ่งสว่างปศุสัตว์อำเภอหนองเสือ
นายสุพจน์ สร้อยสังวาลย์ปศุสัตว์อำเภอเมืองปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี
นายพินิจ สระบุรินทร์เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี
นายวิทยา นิยมเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายเอนก วงษ์คำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก
นายณัฐพงศ์ โตปิติเกษตรอำเภอสามโคก
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
นายจรัล ซื่อสัตย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
นายวิเชียร พูลสวัสดิ์เกษตรอำเภอธัญบุรี
นายณพล สุวรรณปักษีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา
นางพีระพันธ์ ตันธนวัฒน์เกษตรอำเภอลำลูกกา
นายเฉลียว มณีใสเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายอำพล อิ่มยิ้มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิคม คำสองสีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอรุณี ถิ่นวงษ์แยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ
นายภัทรพงศ์ ฤกษ์ฉายเกษตรอำเภอหนองเสือ
นายถวัลย์ สำอางศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสิริกาญจน์ โภคทรัพย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประกอบ จรเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวศศิธร โคโตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี
นายกฤษณะ ศิริรัตน์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี
นายแวอุสมาน แวดาแกเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายอภิชัย สินธุ์สะอาดเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางจุฑาทิพย์ คงประสิทธิ์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางสาวชบา บินหรีมเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางสาวดาหวัน บินหรีมเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายทรงฤทธิ์ โชติธรรมโมนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวอุไรวรรณ ยันพะโยมเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นางจุฑาทิพย์ สุกเสนเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
นายบรรจง จงรักษ์วัฒนาปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
นายมนู ชูมณีปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี
นายหะสัน ปัตนกุลปศุสัตว์อำเภอมายอ
นายเสน่ห์ ศิวะรัตน์ปศุสัตว์อำเภอสายบุรี
นายสุรจิต อัลภาชน์ปศุสัตว์อำเภอหนองจิก
นายเทพฤทธิ์ วัลลภวิสุทธิ์ปศุสัตว์อำเภอยะหริ่ง
นายภิญโญ ทองบุญปศุสัตว์อำเภอปะนาเระ
นายการียา คอมาปศุสัตว์อำเภอยะรัง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง
นายอิสมาแอ ลาเตะปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน
นายสาธิต พิธีรัตนานนท์ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกะพ้อ
นายสุไลมาน เจะเฮงปศุสัตว์อำเภอกะพ้อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
นายโสภณ คงเทียบเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
นางสาวประพันธ์ ชนะวรรณโณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพันลภ เอี่ยมสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิโมกษ์ พรหมทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพันวิทย์ ศรีสังข์งามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวธัญลักษณ์ นิ่มนุ้ยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสักริทร์ เทียนทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง
นายวิลาศ จันทศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสังวาล สะอาดนักเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายเกื้อกูล คนคล่องเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสำเนา เพชรสังวาลเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสันญา กมลตรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางมยุรี สิทธิด่างนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายยุทธพงศ์ เอี่ยมสำอางค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
นายวิรัตน์ ลาภหลายปศุสัตว์อำเภอชะอำ
นายเฉลิม ยงภูมิพุทธานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอภินันท์ โอปณะโสภิตปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม
นายประชุม เกตุพยัคฆ์ปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน
นายสงกรานต์ คีรีรัตน์ปศุสัตว์อำเภอเขาย้อย
นายจรัส แป้นทองปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย
นางสาวนิตยา ตั้งศุภธวัชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวธนันรดา เทียนทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี
นายประชุม ชูเนียมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
นางจิตรา พันธุ์สุทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุทธิพันธ์ ลิมังกูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายไตรพันธ์ คงกำเนิดนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 5
นายสมเกียรติ นวลละอองเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางวลัยภรณ์ ชัยฤทธิ์ไชยนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน
นายวีรพงศ์ จันทร์ลาดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายฐิติภูมิ ตุ้มศรีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง
นายนิพนธ์ บุตรเมืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจรุงศักดิ์ ธรรมรักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด
นายสุริยา แท่นนาคนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชาญณรงค์ พวงสั้นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายนันทวัฒน์ ศรีอำไพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอำพล แพบุตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางปราณี จุลลางกูรเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน
นางรุ่งนภา อังคุณีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม
นายสุชาติ โชติมิตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางปัทมาภรณ์ นวลน้อยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวสันต์ คลับคล้ายเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางอุไร กาลปักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
นางลัดดาวรรณ สุขเจริญนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายปรเมศร์ อรุณนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายภูวนัย ชัยศรีเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
นายสุชาติ เตชนราวงศ์ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
นายจิรศักดิ์ รักประเสริฐเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายวรทิพย์ เด็จแก้ว เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายสลินทร์ เพ็งทองเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายนิยม ทองอุดมเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางวิรัตน์ จันทร์ดิษฐ์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางบังอร โชติพ่วงเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางพรรณภา มีขุนเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายเอกพล รัตนพันธ์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดแพร่
นางสาวสุทธินี เจริญคิดนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาววิภาดา แสงสร้อยนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณพิรา ภูติวรนาถนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรรณพิมล สุริยะพรหมชัยนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายรณรงค์ คนชมนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายคณิศร มนุษย์สมเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
นายฉลอง เพชรศักดานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสำรวย ปัทม์ธรรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิวัฒน์ ชุมภูขอดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนงเยาว์ แก้ววิเศษนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมควร ชายะกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุกิจ แม่นยำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางหนึ่งฤหัย กองนำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายทะนงศักดิ์ เจริญสนองกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายบุญรอด คำทะรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายปฏิวัติ วงศ์รัตนธรรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางปราณี สุวรรณชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอมรรัตน์ วงศ์เนาวรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางพนัชกร จันทร์ทวีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวัลยนต์ ปาติ๊บ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายศุภมิตร อินต๊ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายชุมพร ภิญโญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวนภลดา น้อยคำพวงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายธเนศพล วงศ์เจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชูพงศ์ ธนะไพศาขมาสนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายประดิษฐ์ สลีหล้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุธีรา สถาปัตย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสมเกียรติ ทะฤาษีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุทิตา กันจนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายนพัด เจียมประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น
นายประสงค์ บุญทรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายบุญธรรม จินดาคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไพฑูรย์ สินมณีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจำลอง ปลอดโปร่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเหรียญ หมายมั่นเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวัฒนชัย แนวณรงค์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายชินพงษ์ พุทธทรงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายผจญ มากมายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางดรุณี เพชรศักดานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางจีรภรณ์ พุดซานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น
นางอุมาวลี กันหานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกชพรรณ แก้วปัญญานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่
นายสุวัฒน์ สุวรรณชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมิตรชัย มั่งคั่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายเรืองกิตติ์ พันธ์เลิศเมธีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอลอง
นายสงัด แตงอ่อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมเพียร ภิธรรมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายดนัย ใจจะดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวดลยา หลวงใหญ่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางกุลยา พรหมสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางศุภาพร ต่อสกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายนิวัฒน์ สมจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย
นายธนพนธ์ พิมสารนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพีระพันธุ์ สุทธกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางทองศรี สลีหล้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอุไร วงค์แสนสีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางภูมรินทร์ ปัญญาใสนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมบูรณ์ ผามะณีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางภูมรินทร์ ปัญญาใสนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง
นายพิทักษ์ พิมสารนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯแพร่
นายธนะกิจ ถาหมีนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่
นายประภาส สานอูปนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
นายนาวิน มหาวงศ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายณัฏฐพงษ์ บุณยัษเฐียรเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา
นางสาวสุธิดา โส๊ะบีนนักวิชาการประมงชำนาญการ
ศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
นางสาวสุพรรณี ปัญญาจีนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
นายชาญยุทธ์ เพชรวสันต์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนิภา คำปันติ๊บนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวิลาสินี ใจด้วงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอนุพนธ์ มูลตุ้ยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวกัลยานี ใจด้วงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพนิดา นันต๊ะหน่วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา
นายสำราญ ทาเกิดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิรันดร์ ศรีนุนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมบัติ ใจจิตต์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายนิวัติ ทองคำปันเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายประสาน พิอุทัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายเสวก เกิดศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชูชาติ กาศมณีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้
นายสมบัติ หลักฐานเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายนิเวศน์ ราชยานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพงษ์ศักดิ์ คชประเสริฐนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรพล ใจกล้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชัชวาลย์ กลไกลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายบรรเจิด บุญประเสริฐนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอัญชลี ปัญญากวางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอุทาน พันธ์ณวงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ
นายอรรถพล มนตรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายจีระพงษ์ จิระกังวานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอรรถพร สามหมื่นคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประหยัด ศรีสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางปรียาภรณ์ วิสุทธิเมธากุลเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน
นายอภิชัย หมู่ก้อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอจุน
นายเสรี วิศววงศ์พันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวัฒนา คำแสนพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไพโรจน์ ปารมณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวแสงทอง นามปิงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวสันต์ ชัยชนะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวกนกนต ศรีปะภานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน
นายสุกมล ลอยลิ่วเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสัญญา เร่งเร็วเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายณัฏฐพร บุณยัษเฐียรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว
นายสุชาติ วงศ์ชื่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางพรเพ็ญ ฑิตานุรักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธีรวัฒน์ ข้าวทวีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวประภาพร อุดใจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
นายอิสระ สุวิทยาภรณ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายนรเศรษฐ หาดหวายกาญเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายวิทยา เสรีประเสริฐเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายสรสิทธิ์ สังขะพงษ์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางสาวขวัญจิรา คันธวงศานักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
ว่าที่ร้อยตรี สุทิน ปานเกิดผลเกษตรอำเภอนครไทย
นายประโยชน์ นิ่มหนูเกษตรอำเภอวัดโบสถ์
นายดำรงชัย มีช้างนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางชลิดา จันต๊ะโมกข์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธนวัตร ค้ำชูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบุญสม จันทร์พุฒนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจักรวาล พรมสารนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพงษ์ศักดิ์ ทรายน้อยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายหลวน ช่วงโชตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไชโญ ลัมยศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชาติชาย สิงห์คำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายฐิติพงษ์ มีมากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวน้ำผึ้ง ทองดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวิรัตน์ นาคเอี่ยมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายรชิษ เตชะกิติกรกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวปานทิพย์ วงษ์แก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวปานทิพย์ วงษ์แก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายดิเรก ยิ้มห้อยเกษตรอำเภอบางระกำ
นายมาโนช วงศ์เมืองเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก
นายสุริยา อินชาวนาเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม
นายคมเจศ เนียมเปี่ยมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุทัศน์ อ่อนสีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุจิตร์ แสงจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเตือนใจ ทองวิจิตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพีรดา จันทร์เกษรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวศศกร สุวรรณกาศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายพิสิทธิ์ เข้มมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวน ด้วงรอดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวรางคณา รุ่งโรจน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางลำยง ใบยานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางประทีป ธรรมโชตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศักดิ์ดา ยิ้มแย้มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสนม วงศานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวิไลวรรณ ศรีจันทวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายฉัตรณรงค์ มาจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายขจรศักดิ์ สีบุญมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายอุทิศ ใจฝั้นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมาน ธรรมเดชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพิสิษฐ์ เย็นใจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางโสภิดา ก๊กเครือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสมพงษ์ แก้วสอาดเจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
นายบุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางวิลาวรรณ ไชยบุตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิภาพร เฟื่องฟุ้งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายทวี เกตุขุนทดนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายไกรแก้ว คำดีนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
นายพงษ์ศักดิ์ เผือกม่วงปศุสัตว์อำเภอวัดโบสถ์
นายรังสรรค์ เงินวิลัยปศุสัตว์อำเภอวังทอง
นายธีระ นววิภาพันธ์นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาววีรภัสรา แก้วเกษนายสัตวแพทย์ปฏิบัตการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดพังงา
นายอรุณ รุยันต์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายบรรเจิด พูลศิลป์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
นายธีระพงษ์ อภัยภักดีนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวจริยา อ่อนทองเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
นายพัฒนา นุศรีอันเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
นายปิยะพัทธ์ โมวพรหมานุชนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายราวิน ดวงกางใต้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.อานนท์ วิเศษสิงห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน
นายวีระศักดิ์ พายุบุตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางดรุณีย์ อินทานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจงรัก ฮาดภักดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุวพร แสงทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางละมัย ฤทธิเดชเกษตรอำเภอเชียงยืน
สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ
นางแพรวพิศ ฤทธิโชตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายทองคำ พิลากรณ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายณรงค์ จันทร์แดงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิเชษฐ์ เขียวสลุงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเสาวนุช ศรีวรขันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสุศฤงคาร แก้วทาสีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธงชัย เสาสามานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก
นายสมัย ใสบาลเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสมัย เชื้อทองเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวบุพกร ธรรมโคตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางทองลา เรือนจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจิตติศักดิ์ แก้วโพธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประสาท โยธะบุรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประภาส ทวีทรัพย์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางขนิษฐา สิมศิริวัฒน์เกษตรอำเภอนาเชือก
สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน
นางสาวเพ็ญประภา ทิพพิลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจันทร์ ปะนะภูเตเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายปรีชา ดีคำวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเมธี เศรษฐบุบผาเกษตรอำเภอนาดูน
สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช
นายคำรณ พงษ์ยิ้มเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวีระพงษ์ สุขโขเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวแก้วตา บุญธรรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ
นายชัยณรงค์ ชาระเกษตรอำเภอแกดำ
นายมนตรี ดาวไธสงเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง
นายปรียะ โพธิ์เงินเกษตรอำเภอกุดรัง
นายถาวร กุศลจิตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนุชนาถ เหล่าหมวดเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม
นายเสกสรรค์ ศรีบุศยกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอริสรา ภูเด่นผานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายณรงค์ ไชยลาภนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวีระศักดิ์ แกล้วกล้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางรุ่งสว่าง จงเกษกรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางกฤษดา พลสิทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอุดม อาจศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกฤษดา พลสิทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
นายสุวัฒน์ มัตราชนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
นายธนพล สิงห์โตปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายสมเพชร ขัตติยะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาววรินทร ปัญญาสมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายอลงกาญน์ มณีรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสิรภพ หนูไทรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย
นายวิษณุ คำพินิจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวปารชญา พิสูตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายอภิรักษ์ ประสงค์สุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสมยศ จันทร์สมบัติเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายณรงค์ฤทธิ์ สิริชาติเกษตรอำเภอสบเมย
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง
นางสาวศศิวลัย นพคุณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายอานนท์ แสนสามก๋องนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวิทยา วนาสถิตย์เกษตรอำเภอแม่สะเรียง
นางกุสุมา ล่องแซงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไพบูลย์ จินดาหลวงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอปาย
นายอาคม วิเทศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย
นายสุรชัย ศูนย์ตรงเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย
นายภูษิต สอนศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวณัฏฐ์พณิชา สุภานันท์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวรากร ฟองกระจายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม
นายสมเกียรติ เชื้อทหารนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา มนูแสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมานะ เหลืองทองวัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
นายจรัส ไชยวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจตุพร ปวนปันคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายบดินทร์ ศิริวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอปางมะผ้า
นายอุทัย เมฆลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ สุวรรณเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน
นายศิวพงศ์ นฤบาลนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนงนุช ประดิษฐ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายธีระวัช สุวรรณนวลนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายรัฐพงศ์ มีกุลนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
นายสุวิทย์ อาจนาวังเกษตรจังหวัดลพบุรี
นายเจริญ พิมพ์ขาลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางศิริวรรณชอบประดิถนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิชัย สิงห์ทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสวัสดิ์ สงวนชมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายถาวร เสงี่ยมวงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางเสาวนีย์ พูลแย้มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางกฤษณา คำหวานสุดท้ายนี้ถึงผมจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยจะต่อว่าคนอื่น บางทีก็ทำให้คนอื่นนึกคิดว่าเราไม่รู้เรื่องอย่างนั้นอย่างงี้ จริงๆแล้วนั้นผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่เราไม่พูดเฉยๆ ผมคิดว่าการที่เรานิ่งๆไม่ค่อยจะตอบโต้คนอื่นทำให้เราได้ข้อมูลอะไรดีๆมาเยอะแยะเลยซึ่งข้
นางกฤษณา คำหวานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล
นายสุพจน์ พรวสันต์ยิ่งเกษตรอำเภอชัยบาดาล
นายสุทิน จิรกุลโยนเรศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธานินทร์ สวนสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประสาทชัย ภู่น้อยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายโกมุท ใจเย็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิกร ห่วงงามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรินทร์ ทานะมัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสำเริง อุบลรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง
นายสมบัติ ตะเคียนทองเกษตรอำเภอภูเพียงโคกสำโรง
นายเผด็จ มุนนีเกษตรอำเภอโคกเจริญ
นายสุนันท์ น้อยสระนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง
นายศิลา อิศโรวุธกุลเกษตรอำเภอท่าหลวง
นายสมเจตน์ ทับทิมทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสมควร ยุทธวิธีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิยม ยิ่งยงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ
สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม
นางอมรพรรณ มุนนีเกษตรอำเภอพัฒนานิคม
นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์
นายสุทัศ จูเจี่ยเกษตรอำเภอสระโบสถ์
นายประพันธ์ คลังทรัพย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง
นายสมชาติ ชุ่มฤทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเฉลิมศรี คลองสระบัวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเกียรติศักดิ์ เมตตานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
นางสาวฌามา รื่นรมย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายนุกูล โล่สุวรรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรเชษฐ์ สุรวาทนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
นายดุรงค์รัตน์ พยุหกฤษนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสมพร ขันตีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพีรดา แซ่เตี้ยวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวสันต์ สุขสุวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประโชติ นิลรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชยุต เลียนกาญจนากรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง
นางสุพรรณี พุทธังนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจีรวรรณ เกลี้ยงประดับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางเสาวลักษณ์ เกษมวราภรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพงษ์พันธุ์ นวลศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศุภลักษณ์ เสถียรวุฒิกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอังคณา คณีกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดระนอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
นายไสว เขียวจันทร์ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
นายเสกสรร แสงศัพท์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายวันชัย ถาวรเจริญปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย
นายวิชาญ พลไทยปศุสัตว์อำเภอแกลง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดระยอง
นายประคอง ภมรเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดระยอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี
นายอนุรักษ์ สุขโขนักวิชาการประมงปฎิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
นางดวงนวล ขณะรัตน์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
นายเทวินทร์ นรินทร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
นางสาวกาญจนา คณะศรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางสาวศุภลักษณ์ เกรียงไกรสรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางกัลยา จิรวชิรศักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววิลาวัลย์ จันทมันนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
นางกิดากร ภูมิศักดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรณิการณ์ สีนวลมากนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรสา บุญพร่องนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายกริชชา จึงเจริญนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายพีรพจน์ ขาวบุบผานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชาญธวัช แง้เจริญกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวชลาลัย เสน่ห์ทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพินณพา บัวดวงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวชุติมา ทองลิ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพชร ทองอรัญญิกผู้อำนวยการเมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
นางสาววรพรรณี เอี่ยมละออนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพินณพา บัวแดงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางจุฑามาศ สงวนแสงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสุชาสินี ดิษฐสมบูรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
นายสุเทพ ฤทธิ์แสวงนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสาธิต ทยาพัชรนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสุรินทร์ ไตรติลานันท์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายประจักษ์ เหล็งบำรุงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
นายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
นายธีรพงษ์ พรมมาแบนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสาธิต ไชยบุญเรืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณิชาภา วงษ์สมบูรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
นางสุภาพร จอมเมืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอิศรา สมพงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพรพรรณ์ เลสักนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง
นางสาวจันทร์ศรี จอมอิ่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสว่าง วรรณใหม่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ
นายชัยยันต์ อภิวงค์งามเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายอรงกต ขันติสิทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิพันธ์ ศรีวิชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางลำเจิด แก้วขวัญไกรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธเนศ ภิญโญจิตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุธน ปืนแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน
นายดำรงค์ พรหมเมตจิตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางทรงพร สินธุปีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายณรงค์ วรรณตุงเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายประมวล ไชยนามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอนันต์ นาคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอรรถพร เฉยพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวบังอร ตาจินะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายธีรวัฒน์ กันยานีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายเสฏฐวุฒิ มิ่งมงคลศศิธรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสุกัญญา กาสุริยะสำนักงานเกษตรอำเมืองลำพูน
นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวิไลพร โพธิพฤกษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจารุณี ศรีสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา
นางมัญจณา อนุสนธินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสานิต บุญปทุมพงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจรัญ ประดับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศุภชัย ใจยอดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางกาญจนา ดำรักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพิพัฒน์ ธารอินกองงามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประกอบ ทองกลางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
นายทร ด้วงสงเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายองอาจ สิงหเทพเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายพินิตย์ เกิดชาตรีเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายบุญฤทธิ์ ขุนศรีแก้วเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายยุคล เหมบุณฑิตเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายอุทัย องอาจนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายสำรอง อินเอกเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายสมชาย ชุณหภากรเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายยุทธนา ราญฎรเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายเอกรักษ์ หวังลำเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นางปภัสสิริ เลี่ยมนิมิตรเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นางเพลินทิพย์ สวัสดิิ์ยานนท์เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นายพรสิทธิ์ ทองเพชรเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
นายสมบูรณ์ โตประสิทธิ์ประมงอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
นายอุดมพร รื่นเกษมเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นายรุ่งนิรันด์ จันทร์แจงเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายดุรงค์ฤทธิ์ เขียวแก้วนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวฐิติทิพย์ ด้วงเงินนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายรวิวรรธ รัตนราชเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
นายชาติชาย ยิ้มเครือปศุสัตว์จังหวัด
นางสาวสุภาณี เอื้อเบญจพลนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภออัมพวา
นายชัยพล วิชชุรังสีปศุสัตว์อำเภออัมพวา
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูรเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
นายชูชาติ เสืองามเอี่ยมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายศิริพจน์ จ่ายเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสิริกร พุฒซ้อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางปิยะวรรณ โหงวสกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายเชน จีนหมวกดำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอารีวรรณ เวชกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายประจิม เนียมสุวรรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายปัญญา จอมเพชรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวมัทยา กลิ่นหวลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวันชัย นิลวงศ์เกษตรอำเภออัมพวา
นางทิวาวรรณ คชชานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกฤต พึ่งจารุเลิศกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจำลอง ภาณสิตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาววรรณ เจริญสินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบรรเจิด แก้วเลื่อนมาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวภาณุมาศ หมดมลทินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิศิษ บ่อสารคามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสรณพงษ์ บัวโรยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุวรรณี สมภักดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที
นายสุวพัชร์ ศิรนิธิภิรมย์เกษตรอำเภอบางคนที
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางคนที
นายพรชัย ปภาพันธุ์ปศุสัตว์อำเภอบางคนที
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุลเกษตรจังหวัดสระแก้ว
นางสุรีย์พร แสงอรุณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอรษา รักษ์ชนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสังข์ ทองแท่งใหญ่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมชาย มูลบรรจงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมชัย น้อยศรีอยู่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสถิตย์ อายุรพรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางรุจิรา สุขสุทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางราตรี ประสงค์สุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิรัตน์ คำยานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประจักษ์ ประสงค์สุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประสาน สุขสุทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชุมพร ผลประเสริฐนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร
นายพีรพล วัฒนกูลเกษตรอำเภอวัฒนานคร
นางสาวชัชฎา ยังนิตย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายจงสวัสดิ์ มณีจอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว
นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมุทรชัย มังสาลีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสุรางค์ โพตะนะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา
นายทวี ณรงค์เพชรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุทิน เพ็ชรรัตน์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ
นายบุญส่ง อึ๊งเจริญเกษตรอำเภออรัญประเทศ
นางอมรา ศรีคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐนักวิชาการประมงชำนาญงาน
นางสุจรรยา ลายศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอำนวย ชูช่วยเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
นายประเสริฐ มั่นศิริประมงจังหวัดสระแก้ว
นายสุพล นวอนันต์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายวิชัย ทองประไพเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายอุดม คูณดอนเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายมานพ สร้อยเกียวเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายธัญสิทธิ์ สินณรงค์เลิศเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายธวัชชัย ภัทรพงศ์สินธุ์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายธีรทัศน์ ศิริแดงประมงจังหวัดสระบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
นายอำพันธุ์ เวฬุตันติปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานประมงอำเภอวังน้ำเย็น
นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ประมงอำเภอ
นายปิติพร นิลพัฒน์เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย
นายพนม แผลงฤทธิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายบุญยืน ยอดโปร่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวปราณี บุญมานักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุโขทัย
นายวัฒนา ริ้วทองผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุโขทัย
นางสาวปาริฉัตร มูสิกธรรมนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางปริญดา รัตนแดงนักวิชาการประมงชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
นายกาญจนพงศ์ บรรลือเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายสุเทพ ช่วยเพ็ญเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายวิศิษฏ์ สีละวิวัฒน์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายยงยศ ศรีม้าเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายสุธี ชิวหากาญจน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุราษฎ์ธานี
นางภาธิตา เล่งระบำเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสุราษฎ์ธานี
นางสาวมณีย์ กรรณรงค์นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นายธนากร เพิ่มพูลสมบัตินักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎ์ธานี
นายมงคล จันทรเพชรนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายธีระ พลฤทธิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎ์ธานี
นายเด่นพันธุ์ พันธุ์เล่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎ์ธานี
นายอิทธิพล ขวาไทยนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายจำเนียร ชุมทองเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายประภาส ขาวหนูนาเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายธงชัยยศ ปางจุติเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายบุญเลิศ บุญแก้วขวัญเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายประเสริฐ คงขนเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นางจีรพร เรืองรักษ์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายนพพร สิทธิเกษมกิจนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสุชีลา อุบลสอาดนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางถวัลรัตน์ ธีรารัตน์กุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
นายนครินทร์ บุญกอแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ
นายเสถียร แจ่มแสง ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ
นายสมชาย ลือมั่นคงนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกัญญา ชุ่มชื่นนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนพพร กองพันธ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางมยุรี ชมภูพื้นนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายสวัสดิ์ สมสะอาดผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
นายวิฑูรย์ หนองสูงเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายศักดิ์ชาย วรามิตรเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์
นายวิชัย มะลิมาตย์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายนคร สมุทรทองนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวผุสดี บุญชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางศรีอำไพ โอษฐงามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายทิพัด พวงสดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวรุ่งอรุณ ยอดจันดานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย
นายประเสริฐ รังสีเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย
นายเดชา อุทัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมบูรณ์ สายคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายยงยศ ช่วยบุญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมชาย อัครจันทรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางปาริชาติ พุทธรักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวแสงดาว นันทะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางขวัญเรือน เตชะสายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายมงคล วงศ์สหวิวัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางรัตนาวรรณ คำล้นธนิสร์กุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ
นายวีรพงษ์ เวียงชัยเกษตรอำเภอศรีรัตนะ
นางธัญญธร คล่องจริงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายภูรินันท์ ศรีรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่
นายประสิทธิ์ บุญล้นเกษตรอำเภอปรางค์กู่
นายชัยนันทน์ มั่นสาคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางชัชชญา จันทะกรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุวิมนต์ ผ่านพินิจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทร์
นายประธาน พลโลหะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน
นายเพิ่มศักดิ์ ศักดิ์แก้วเกษตรอำเภอห้วยทับทัน
นายสมาน โพธิ์งามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุดใจ คำเสียงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
นายยุทธนา เริงณรงค์ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
นายกล้าหาญ ศรีทองท้วมนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย
นายสมใจ สาลีโทนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
นางสัมฤทธิ์ หมวดไธสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนฤพนธ์ หินคล้ายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุดารัตน์ ทองมากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายปราโมตร อุปสัยเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางกนกทิพย์ ปรีพูลเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายบุญร่วม คำจันทราชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายบุรินทร์ ศรีสุภาพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายเอนก ดลเอี่ยมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพินิตย์ โนวะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางปุณยวีย์ หินคล้ายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายฉลอง คงสมของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายปรีดา บุตรดีวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวุฒินันท์ ไตรยางค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอินทนิล นิลเกตุนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางวศินาฏ ทองบุดดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางพิสวาท ไชยวงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ด่านกักกันสัตว์จังหวัดหนองคาย
นายจงเจริญ มากสุวรรณนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
ด่านตรวจพืชจังหวัดหนองคาย
นางสาววัชริน แหลมคมนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
นายวิฑูล ศรีบุญเลิศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุวันชัย สิบหมู่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวรรณลภย์ ทองบุดดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายโกสินทร์ ทวะชาลีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางพัชรา พิลาฤทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวณัฐนันท์ ศรีนพรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอภัย เคนาอุประนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธงชัย สอดแสวงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายคงกิจ พันธุระนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี
นายบุญชู ชนชิตเกษตรอำเภอรัตนวาปี
นางพรรณี พิมพ์พันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชาลี บุญเฮ้าเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางนฤมล อุปสัยเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม
นายวิทยา พลาหาญเกษตรอำเภอสังคม
นางวันเพ็ญ คำภาพงษานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสนิท ปานปรีดานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมโภช โชติจันทึกเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่
นายสุรัส พิลาฤทธิ์เกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่
นายบุญเรือง พันธุระนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย
นายกฤษณะ นาดหมื่นไวย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวิทยา ขันติยูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสันฐาน นวลใหม่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิเชียร มูลศรีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายจารึก ระวังกิ่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายมนตรี ก่องขันธ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ
นายพิชัย ตาลป่าหว่านนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมคิด ผิวนวลเกษตรอำเภอท่าบ่อ
นายสมพร วงศ์ชัยยานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอนันต์ ศรีหงษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร
นางวราภรณ์ วิลาศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก
นายสุบิน สิงห์นาครองเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
นายวันชัย ถวิลไพรปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
นายกิตติพันธ์ ธรรมจิระวงศ์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัยนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายประหยัด ยืดยาวเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมาเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายสมบัติ อาจารีย์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายพันธ์ศักดิ์ ใครบุตรเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายสมภาร วังคีรีเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุดรธานี
นายชัยณรงค์ ดอนเกิดผอ.ศูนย์เพาะพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงอุดรธานี
นายสังคม ออมอดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมาย ลายแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอดุลย์ สิมมาคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประเสริฐ งามจบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอุทุมพร ขาววันดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสุมลฑา คำโฮงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญานายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายสมเกียรติ ตู้จินดาปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี
นายไพศาล ตู้ไม้ป่าปศุสัตว์อำเภอหนองหาญ
นายวราวุธ โภคาพานิชย์ปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ
นายประดิษฐ์ ปลัดศรีช่วยปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ
นายกิตติพัฒน์ ชุมปัญญาปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ
นายอำนาจ นรสารปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม
นายสมชาย พันสีปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ
นายยุทธนา กลุ่มเหรียญทองปศุสัตว์อำเภอกุดจับ
นายเฉลิมศักดิ์ พิธรัตน์ปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด
นายจักรเพชร เนติปัญญาปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม
นายอนุวรรต นภามาศปศุสัตว์อำเภอทุ่งฝน
นายธาตรี จันทร์ขำปศุสัตว์อำเภอนายูง
นายสมศักดิ์ บุ่งอุทุมปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์
นายประยงค์ คนฉลาดปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว
นายมานพ กุศลยังนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
นายวรภพ บุญประดิษฐ์ปศุสัตว์อำเภอบ้านดุง
นายวินัย เตืองพลีปศุสัตว์อำเภอหนองแสง
นายสรรเสริญ เจริญตะคุปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯอุดรธานี
นายสถาพร วงศ์เจริญวนกิจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวเกศสุดา มนตรีศรีนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
นางสุวรรณี ศิริวรรณ์หอมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนิธิศชยา ประพรหมานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
นายเลอสิทธิ์ สายแก้วมาเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
นายวิชัย มะลิซ้อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายประสิทธิ์ สว่างมณีเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางทรงพร อ้อมค้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจเรวัชร ปลาลาศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวลัดดาวัลย์ สีเขียวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพรรณิสา ดวงมาานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวมณฑิรา ธรรมภิมุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวีรศักดิ์ อาจทวีกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิโรจน์ สะสมสินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายตุลย์ ทิพย์จันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุลปศุสัตว์จังหวัด
นายสุทิน ฉากมงคลนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
นายวิโรจน์ นาคเพชร เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
นางรวิวรรณ ชมพู่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางผิวพรรณ โพจานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสังวาลย์ ฟองจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไพฑูรย์ ไพรสารีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอพินยา ทิพย์พรมนักวิชาการประมงชำนาญการ
นางศิรินทร์ เนาว์ชมภูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรัตน์ สัตยาภรณ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย
นายทรงวุฒิ จันทร์ดาเกษตรอำเภอพิชัย
นายนิคม ใจกว้างนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพงศธร ตาเขียวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไพศาล แซ่เฮานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจงกล อยู่เจริญกิจเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน
นายกำจร อยู่เจริญกิจเกษตรอำเภอตรอน
นางกิ่งแก้ว ศิริวัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า
นางสาวนงนุช มีมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
นายธีระพงษ์ พุทธรักษาผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
นายศิวกร สัทธรรมนุวงศ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายบุญเศรษฐ์ มีมานะนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายธนิตย์ มหายศนันท์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมคิด มูลเมืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวชไมพร แสนใจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายนคร สอนอุ่นเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทอง
นายวีร์ กี่จนานักวิชาการประมงชำนาญการ
นายวิชมัย โสมจันทร์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
นางสาวจิตนิชา เครือเขื่อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายชูชีพ นาคสำฤทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางกัญญาศิริ นาคสำฤทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางดวงฤทัย ธรรมอนันต์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศุภกกฤต การวรรณีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเรณุดา หอมชะเอมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธีรยุทธ รู้ทำนองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนิษา คุ้ยทรัพย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสุทิน หิรัญอ่อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง
นายวรชิต สังข์สุวงษ์เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง
นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี พรหมมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางศศิธร บุญเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง
นางสาวโชตนา หอมชะเอมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบุญเลิศ รอดเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกัลยา หอมหวลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายมนัส แช่มเฉยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวปิยวรรณ บุญทานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย
นายสมหมาย ทัศนกิจเกษตรอำเภอไชโย
นายสุวิทย์ สาครตานันท์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวทิพากร เอี่ยวสิโปนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก
นายประโยชน์ เฉลิมกลิ่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวรัชนี อรรถลาภีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุรพล ไตรพจน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้
นายถาวร แก้วขาวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอัมพร โตเสมเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายภควัต แย้มจำนันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
นายธวัชชัย จันทร์โฮงปศุสัตว์อำเภอหนองกี่
นายคมสัน สมัครการปศุสัตว์อำเภอหนองกระสัง
นายพินิจ จตุรโกมลปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายกิตติ บนชัยภูมิปศุสัตว์อำเภอปะคำ
นายสมศักดิ์ กองผุยปศุสัตว์อำเภอโนนสุวรรณ
นายสมภพ สมเจริญ ปศุสัตว์อำเภอแดนดง
นายธีรเดช ภูผานี ปศุสัตว์อำเภอพุทไธสง
นายเสถียร ทบแก้วปศุสัตว์อำเภอบ้านกรวด
นายอำพล พัวพัฒนกุลปศุสัตว์อำเภอนางรอง
นายสุพจน์ อิ่มวิเศษปศุสัตว์อำเภอบ้านด่าน
นายเลอเกียรติ นิยมทองนายสัตวแพทยชำนาญการพิเศษ
นายพจน์ภิรัตน์ เนียมจุ้ยปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
นายประยุทธ ไขมีเพชรปศุสัตว์อำเภอละหานทราย
นายบุญกว้าง คำทาสีปศุสัตว์อำเภอลำปลายมาศ
นายชนพัฒน์ เกตุแก้วปศุสัตว์อำเภอชำนิ
นายฐาปนพงศ์ มณทาทิพย์ปศุสัตว์อำเภอคูเมือง
นายไกรร์ชิษฐ์ อรรถวิลัยปศุสัตว์อำเภอหนองหงส์
นายบุญเลิศ นามบัณฑิตปศุสัตว์อำเภอพลับพลาชัย
นายประวิทย์ ตั้งตระกูลวงศ์ปศุสัตว์อำเภอประโคมใชย
นายสุพจน์ ปานทองปศุสัตว์อำเภอโพธิ์
นายจุรีรัตน์ วิเศษวงษาเกษตรอำเภอบ้านด่าน
นายอดิศร ชาติสุภาพนายสัตวแพทยชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่าน
นางสาววรรณพร พัฒนาวิศิษฎ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวผกามาศ ศรีบุญเรืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวจันทร์จิรา สมันทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง
นางบัวภา ศาลางามเกษตรอำเภอพุทไธสง
นายอำพร สุรเสียงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางขจีรัตน์ เสาว์สิงห์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายปฐมพงษ์ โนนโธสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายปราโมทย์ กสานต์ศรีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายปราโมทย์ ปานะดิษฐเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์
นายชัยชิด สร้อยจิตต์เกษตรอำเภอหนองหงส์
นายสมเกียรติ ดีบางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิรวัฒน์ สิงห์พันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางประไพ แก้วแกมจันทร์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง
นายพเยาว์ เชียรรัมย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายประพันธ์ แพงเพ็งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายพิทักษ์ สิงห์นารายญ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอดุลย์ กุณานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสถิตย์ ภูมิฐานเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช
นายชัยนันท์ เพียรประจำเกษตรอำเภอห้วยราช
นายเสน่ห์ โสพิศวงเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายธนวรรณ สวัสดิ์ชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาววรัชดา ทรงงามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ
นางวีณา อดีตรัมย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพลวัฒน์ โพเทพานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายแก้ว สนโสมเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายพิทักษ์ อ่อนนวลเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่
นายยุทธศาสตร์ โพนยะพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุจิตรา โพนยะพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิชาญ หอยสังข์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง
นางกฤษณา กุประดิษฐ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาววลัยกร นครไธสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง
นายชนะชัย ทินนะกรเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวประทุมวัน เสาร์ประโคนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย
นายอดุลย์ ชวดรัมย์เกษตรอำเภอพลับพลาชัย
นางจารุณี ไวยารัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางปรียาภรณ์ พรหมบุตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอัครพงษ์ จดไว้เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายถนอมศักดิ์ พันคูณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวศศิธร แปลงไชสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
นายญัตติ ศรีจักรโคตรเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายคณิต ไชยสิทธิ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสระบุรี
นางสาวจินตนา โตธนะโภคาผอ.ศวจ.และพัฒนาประมงน้ำจืด.จ.สระบุรี
นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลีนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯมุกดาหาร
นายบุญมาก พ่ออามาตย์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร
นางกัญญาณัฐ ขุลีดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่
นายบวรพงศ์ จรูญพงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุรัฏฐิยา โสสว่างนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย
นายประมวล ปัททุมเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย
นายชัยวัฒน์ แสนโสมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี
นายสุริยะ วิเศษศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประวัติ ทุ่นทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเกษมสิน จิตจักร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไพเราะ คนซื่อนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสนอง ศรีประสารเกคำชะอี
นายนิมิตร ไวว่องเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นายสุเมต ประจงจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุวิทย์ เพ็งแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายไพบูลย์ ชนะดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายคมกริช ไตรยศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวมาลัยทิพย์ สรรพโสนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสมใจ ผลประสาทนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูง
นายเอกชัย ใจศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล
นางอุไรแพ หาทวีแสนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสมโภชน์ ศรีลาศักดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานประมงอำเภอหนองแค
นายนิมิตร เกษสุวรรณประมงอำเภอหนองแค
สำนักงานประมงอำเภอเสาไห้
นายจิรวัฒน์ ธาราทรัพย์ประมงอำเภอเสาไห้
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล
สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (สระบุรี)
สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง
นายกิตินันท์ คงเพชรเกษตรอำเภอวังม่วง
นางสวนิตย์ พรหมโชตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก
นางพิลัยศรี สังข์ศรเกษตรอำเภอมวกเหล็ก
นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางประภาพร บรรจงเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย
นายกิตติคุณ ชูเสนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางประภาพรรณ พยัคฆวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเพ็ญนภา คามวุฒินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายชัยชนะ คุ้มภัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรพล ทิพย์ศรีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี
นายสุพจน์ ประสมทองเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี
นายชวโรจน์ อุดมประเสริฐศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางดาหวัน ครองยุตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท
สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง
นายพนม ธรรมเพ็ชร์เกษตรอำเภอวิหารแดง
นายวิสูตร สว่างอุระนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสระบุรี
นายประสพโชค เสวกพันธุ์ปศุสัตว์อำเภอเมืองสระบุรี
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย
นายพิเชษฐ์ นิยมไทยปแก่งคอย
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพระพุทธบาท
นายเสน่ห์ ประเสริฐปศุสัตว์อำเภอพระพุทธบาท
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแค
นายดำริ แก้วสุริยาหนองแค
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิหารแดง
นายสิทธิพร เปรมประพันธ์ปศุสัตว์อำเภอวิหารแดง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็ก
นายไพโรจน์ สนิทไชยปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็ก
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนพุด
นายอภิวุฒิ ราตรีปศุสัตว์อำเภอดอนพุด
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านหมอ
นายบรรพต บุญพิทักษ์ปศุสัตว์อำเภอบ้านหมอ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
นายเฉลิมพร เหมราสวัสดิ์นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (สระบุรี)
นายอรรถพนธ์ บุญตานนท์ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังม่วง
นายธวันชัย ลันสุชีพปศุสัตว์อำเภอวังม่วง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแซง
นายอภิชาติ ภิญโญยิ่งวนิชย์ปศุสัตว์อำเภอหนองแซง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
นายอนันต์ สิงหัตถะนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นยางสาวสุนิสา แป้นงามนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ
นางพิกุล สุวนานนท์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร
นายประยุทธ คงนานเกษตรอำเภอศรีนคร
นายประพันธ์ พงษ์กลางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชัชชัย ยศพิรุฬห์พงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางกรัญญา ยศพิรุฬห์พงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางประทุมพร สายวาณิชย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย
นางจิราภรณ์ เขตแดนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวีระ บัวจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย
นายถวิล จำปาอิ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนีรนุช มิ่งเมืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายมานิตย์ รีอินทร์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายเดชา หนูหนุนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวีระชัย วราศิลป์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวคมคาย ผู้แสนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางพรเพ็ญ กุลศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม
นางเกษร พัฒนชัยวงศ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสิริพร จันทน์เกษรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไพรวัฒน์ อิ่นแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายทินกร มั่นคงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางทองดี หมื่นวงษ์เทพเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสุคำ หมื่นวงษ์เทพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ
นางสาวชวิศา สุริยานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก
นางอารีย์ กาเพ็ชรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก
นายอนันต์ ไทยสังคมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนิรดา ศิลาอ่อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเกียรติศักดิ์ เกิดสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายดนัย ปัญจพิทยากุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายศักดิ์ชัย ศรีสุวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายนำชัย พ้นชั่วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายอำพล พูลสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางวนิดา สังข์ชื่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสมบูรณ์ บูรณภักดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสถิตย์ พิบูลย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายนิธิวรรธน์ ตันไล้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเจริญ เชยบาลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมนึก ตาแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวันเพ็ญ กลับกลายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประยูร แก้วปลอดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรเชษฐ์ นาโสมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุนิตย์ สมประสงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิชัย เคลือบสำราญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมนึก สายพนัสนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวีระโชติ วงศ์อินทร์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวรนันท์ หาญสุดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมพงษ์ บัวแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพิษณุ เทพลิบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสายันต์ กมลครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเพชรา แก้วมณีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิพนธ์ เกิดขาวเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางกัญญา ศรีจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวพจนา เสมานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววิจิตรา รักกมลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายมานพ ทาจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอภินพ ถั่วทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาววันทนี ส่งทวนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา
นายนพดล สุขประยูรนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายสุพจน์ ตั้งวงศ์ศุภางค์สุัตวแพทย์อาวุโส
นายชัยวุฒิ ดอกสันเทียะสัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายธวัฒน์ ปิ่นแก้วสัตวแพทย์อาวุโส
นายธนู บุญเจริญสัตวแพทย์อาวุโส
นายกานต์ อนันตชินวงศ์นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
นายสัญญา อินทรศวรสัตวแพทย์อาวุโส
นายสมโชค กาญจนวัฒน์สัตวแพทย์อาวุโส
นายประเทียบ ตีทองนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวฉัตรสุดา ชุมเกษียรนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวยุพาพร นักบุญนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวฉัตรสุดา ชุมเกษียรนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวยุพาพร นักบุญนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายศรุต ธนะอติชาติสัตวแพทย์อาวุโส
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
นางสาวอุไรวรรณ ตวงสินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวรรณภา คงเคว็จนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิชาญ แก้วมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัตนา จันทร์แก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสวัสดิ์ เกื้อสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุชิรา บัวมาศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเฉลิิมพร ศรีสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมงคล ตันสุขเกษมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายอำนวย แออุดมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางอภิวันท์ ทองแท่นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุภาพ ศรีทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเฉลิมพร ศรีสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางมัทนา แกสมานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกวิสรา สมบัติเทพสุทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชทวัสส์ สว่างแจ้งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวปราณี ไฝไทยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวศรัณยา สว่างภพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพรรษกร จันทร์แก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรัฐ สุวรรณกิจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมปอง เหมโคกน้อยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวตุลาภรณ์ เส็นตาโอ๊ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอุทุมพร ทับทัดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอังคณา จิเบ็ญจะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายคมจักร ทองจิบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ
นายรินท์ ศรีพุฒเกษตรอำเภอท่าแพ
นายสุรินทร์ ยี่สุ่นทรงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง
นายณรงค์ รัตนโกศลเกษตรอำเภอควนกาหลง
นายอารีย์ โส๊ะสันสะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล
นางสาวปิยะนุช ฝ้ายทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมนึก นนพละนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอละงู
นายนันทวัฒน์ เกตุรักษ์เกษตรอำเภอละงู
นางรุจิรา รักปลื้มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน
นางสาวสุดาวรรณ สมัตถนาคนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางรัชดาวรรณ ไชยสงครามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุทิน นพชำนาญ เกษตรอำเภอควนโดน
นายฤทธิรงค์ ศรีสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอุไรพร นกเพชรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานประมงอำเภอทุ่งหว้า
นายสมรักษ์ รักปลื้มประมงอำเภอทุ่งหว้า
สำนักงานประมงอำเภอละงู
นายธีระภักดิ์ ชาติสุวรรณประมงอำเภอละงู
สำนักงานประมงอำเภอท่าแพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
นายไพบูลย์ โสภาพลนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแพ
นายวิชัย อาแวปือซาปศุสัตว์อำเภอท่าแพ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงู
นายสุชีพ เอี้ยวเหล็กปศุสัตว์อำเภอละงู
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะนัง
นายสุวุฒิ เพียรเจริญปศุสัตว์อำเภอมะนัง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสตูล
นายศุภชัย สุดสายปศุสัตว์อำเภอเมืองสตูล
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
นายอำพล จินดาวงค์นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวสุพัตสตรา เหล็กจานนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น
นางศิริลักษณ์ พุทธวงค์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสรรเสริญ เสียงใสนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
นายวินัย จะแรบรัมย์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางวัลลภา วราอัศวปติสัตวแพทย์อาวุโส
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
นายชวลิต อินทรเศียรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
นายทรงศักดิ์ โวหารนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวภาษิตา ขนันไทยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
นายคำภีร์ เชิมชัยภูมินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
นายวิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนิตยา ถมหนวดนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น
นางสาวพิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางอรวรรณ ดอกเกี๋ยงนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย
นายสมเกียรติ ขรรค์ชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง
นายภฤศ พรแสงพิรุณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนุรักษ์ ศรีสระคูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานประมงอำเภอบางกรวย
นายนิกร นาคเดชเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
สำนักงานประมงอำเภอไทรน้อย
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
นายสามารถ เดชบุญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุชิน ฉิมไทยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรชา วงศาโรจน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุทธิ์ สกุลวิวรรธน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางพรทิพา ด่านอรุณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวน้ำทิพย์ วงเงินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสุกัลยา นาคเพ็งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล
นางอุรา ตั่นฉ้วนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
นายอนันต์ ฟองชัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวปวริศา นาคเพ็งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายชิน ศรีนารางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม
นายสุพจน์ บุศยาจารย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเเปรมชัย เชื้อแก้วเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายเปรมชัย เชื้อแก้วเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ
นางมะยม เนียมสุวรรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ
นางสาววีรนุช ครุฑอินทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวณัฐนิชา แปรบุญเลิศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายกิตติพัฒน์ อินทรประสิทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำน้กงานเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง
นายพรรณยงค์ จันทร์เพ็งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
นายถวิล แก้วขาวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพรชัย แก้วเพชรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชาณัฐธนพล มณีโชติเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก
นายปรารภ คันธวันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาววรนุช สุวไตรรัตนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกิตติศักดิ์ รัตนเศรณีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุวิทย์ สายสุจริตเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวิรัตน์ แป้นดถนอมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวิรัตน์ แป้นถนอมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน
นายไพโรจน์ จิอู๋นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอัญชลี เดชมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางวนิดา พาเหมาะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ
นางชีวัน ศิริรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
นายปราโมทย์ ค่ายชัยภูมินายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายภัทรพล สำเร็จดีนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายสุเทพ สุขผลนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
นางสาวกมลทิพย์ เสนาชัยนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามง่าม
นายสิริวุฒิ บางโพธิ์ทองสัตวแพทย์อาวุโส
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
นายณรงค์ เกษสุวรรณประมงจังหวัดพิจิตร
นางสาวธัญยธรณ์ พรหมประเสริฐนักวิชาการประมงชำนาญการ
ว่าที่ร.ต.ธรรมชาติิ ธรรมวงษ์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
สำนักงานประมงอำเภอโพทะเล
นายธนกฤต คงคาทิพย์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
สำนักงานประมงอำเภอตะพานหิน
นายสมพงษ์ กลิ่นรัตน์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
สำนักงานประมงอำเภอเมืองพิจิตร
นางสาวรัตน์กาญจน์ ฤดีเจริญสกุลเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
ว่าที่ ร.ต.ธรรมชาติ ธรรมวงษ์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
สำนักงานอำเภอบางมูลนาก
นายประพันธ์ ศรีเดชเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
นายทวีป หลวงแก้วนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานประมงอำเภอสามง่าม
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพทะเล
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพทะเล
นายสุนทร ภู่น้อยสัตวแพทย์อาวุโส
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
นายประเสริฐ สุทธิเตนันท์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางภณิดา ชัยปัญญานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางแก้วพา คุ้มกล่ำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางวราพร มีสุภานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
นายกฤษณิ์ พิมพ์งามนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวธีรัชธาวัลย์ โตบันลือภพนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย
นายอายุวัฒน์ นิลศรีเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายธนดล นวลจันทร์นักวิชาการประมงชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย
นายสุภาพ แก้วละเอียดนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายคฑาวุธ ปานบุญนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายเทวัฒน์ สุขเกษมเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย
นายนัด ไชยมงคลนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายวัฒนนิกรณ์ เทพโพธานักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
นายพายัพภูเบศวร์ มากกูลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้มศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
นายกิตติ รักสิการนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวังผา
นายสุรพล เกตุวังปศุสัตว์อำเภอท่าวังผา
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันติสุข
นายรักเกียรติ เมฆอากาศปศุสัตว์อำเภอสันติสุข
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (น่าน)
สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายสัพพสันต์ พรหมลังกาเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จริม
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองแคว
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จริม
นายจงรักษ์ ธรรมลังกาปศุสัตว์อำเภอแม่จริม
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองแคว
นายอุทิศ ศรีสิทธิพจน์ปศุสัตว์อำเภอสองแคว
สำนักงานเกษตรน่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
นายกฤษณายุทธ ณ น่านนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสายสมร ธรรมสละนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสิริกัลยา คำนานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางวรรณา เตซะยศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนพรัตน์ จิโนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายพันธ์ศักดิ์ เตซะยศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางณภัทร ก๋านนท์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิยม อุทธิยานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพงศ์พัฒน์ วัยวัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
นายภาคภูมิ พรมสารเกษตรอำเภอปัว
กระทรวงเกษตรและสหกกรณ์
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุรพงษ์ เจียสกุลรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายนำชัย พรหมมีชัยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายธนิตย์ เอนกวิทย์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตว์
นายธิติ อันตรเสนนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นางสาวกุศลิน ก้องกิติกุลนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นายคัชพนธ์ อุดมสินค้านายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นายมาลิก อับดุลบุตรนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
นายปราน อัสมิมานะนายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกาตร
นางผกาสินี คล้ายมาลานักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทรฤทัย คมน์ณัฐนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวลักษมี เดชานุรักษ์นุกูลนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางพินิตนันต์ สรวยเอี่ยมนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางมลิสา เวชยานนท์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศศิมา มั่งนิมิตร์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ส.อ.อิสริยะ สืบพันธุ์ดีนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นายวิทยา บัวศรีนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาวพนิดา มงคลวุฒิกุลนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาวดวงรัตน์ วิลาสินีนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาววะนิดา สุขประเสริฐนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา คำคงนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นางสาวจันทิมา ผลกองนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นายนพดล มะโนเย็นนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นายฉลองรัตน์ หมื่นขวานักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นายอนุชา ผลไสวนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นายวีระสิงห์ แสงวรรณนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นางสาวมัลลิกา ทองเขียวนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กองการยาง
นางสาวพรทิพย์ ประกายมณีวงศ์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สำนักนิติการ
นายสากูล หมื่นจินะนิติกรปฏิบัติการ
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
นายวิทยา ยิ่งยวดนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายวีระยุทธ บุญรอดนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสังวรณ์ เสนะโลหิตนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายเรวัช วงศ์แสงเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายเบญจพล สุวรรณสิงห์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวรัตนา เชื้อเผือกเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายวิโรจน์ สาธุอยู่ศิริกุลนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสมยศ ชูกำเนิดนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวีระชาติ ชุมพลพันธุ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายชัยชนะ นุ่นเส้งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางช่อทิพย์ ศัลยพงษ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวภควรรณ สุพัตตะเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวพรพิมล ชื่นชมนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายธนิตย์ ปลองบรรจงนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายมนตรี ธนรสนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายภพณพงษ์ พลเกษตรเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ทองนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายธนิตย์ โยคสิงห์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายศิริชัย ถาวรนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจิระวีณ์ มหิทธิธนาศักดิ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายนพรัตน์ บัวหอมนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ
นางสาวจันทร์นภา ศักดิ์ศรีพิพัฒน์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ
นายจิติวัฒนา เหล็งบำรุงนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง
นางยุพดี ทองมีนักวิชาการประมงชำนาญการ
ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง
นายสันติชัย แก้วสีนวลนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
นายปราฌัญ จันทร์เป็งผัดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจรัล เข็มพลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาววิมล ไพรวัลย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุทัศน์ เดชสกุลรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต. ชัยศรี ไชยมณีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย
นางสาวนิภา กาลศรีนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ส่วนกลาง
นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่นรองอธิบดีกรมการข้าว
นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุลรองอธิบดีกรมการข้าว
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมการข้าว
กองตรวจรับรองและมาตรฐานข้าว
กลุ่มควบคุมและรับรองมตรฐานข้าว
นางวิไล อนุศาสนะนันท์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายรพิทิวัตถ์ เจณิญนิตินนท์นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวสุรัชนา พิชญานนท์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว
นางสาวธนารัตน์ ปิยะวรากรนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวนงลักษณ์ ปิ่นเพ็ชร์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นางสาวจันทร์จิรา ขัดแสงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ด่านตรวจพืชแม่สอด
นางสาววราลักษณ์ กลิ่นใหญ่นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายปรัชญา หล่าบรรเทาหัวหน้าตรวจพืชแม่สอด
นางสาวนงนุช อนุรักษ์ตระกูลนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก
นายกิตติพัทธ์ แก้ใสหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก
สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม
นายประมวล เจาะจงเกษตรอำเภอ
นางสาวปฏิมา ทองสิงหานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางณิชาภัทร รักษคุณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสามารถ อภัยโคตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสุดารัตน์ อภัยโคตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก๊ก
นางราตรี ศรีบัวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุวรรณ พิมพ์เพ็งเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ
นางสาวนพพร พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประหยัด โคตรัตน์เกษตรอำเภอ
นางจิตราพร กาละกูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ด่านตรวจสัตว์น้ำอุบลราชธานี
นายพิชิต พรหมประศรีนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม
นางเวียน กันเมืองเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายเจษฎา แก้วสง่านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายปรีดา ทัพเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจรูญ ชินทะวันเกษตรอำเภอ
นางไพรศรี รัตนะเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายชัยจิตร บุตรไชยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร
นางสุปราณี ธานีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุปราณี ธานีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจำรูญ ขันธ์พาดีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายประวีณ เขียวขำเกษตรอำเภอ
นายณรงค์ แสนทวีสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอชิรวัฒน์ เกษรศรีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง
นายทวีเดช เกื้อหนุนเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรง
นายสมสิทธิ์ ประกอบจรรยานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางทิพจันทร์ กาญจนเตชะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี
นายนพรัตน์ อินศรนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายไพรวรรณ โลหะทินนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายศุภชัย พาบุญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อำเภอทุ่งศรีอุดม
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่
นายวิมาน ทาลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายประกาย สมหวังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม
นายสมพร สังกะเพศเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ
นายบุญส่ง คำทวีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสิรวิช เสนคำวงศ์เกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี
นายโสรจน์ อรุณพันธุ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเยาวนาถ หาดคำชูวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจิตรกรณ์ บุญมาศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายฉกาจ กันเมือง เกษตรอำเภอ
นางอินธุอร ทองงอกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุนันท์ แก้วรามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอรทัย ศิริคุณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางอุไรวรรณ ภูมิชัยสุวรรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายฐีระพรรษ์ การบรรจงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุภัทตา สินไชย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายพัฒนศักดิ์ โสร่วมค้อนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง
สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย
นางสาวสุธาสินี สุริยะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวบังอร จันทะโครพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายยรรยง ศรีม่วงกลางเกษตรอำเภอ
นางสุธาสินี คชพรหมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
นายณรงค์ชัย หีดชะนาเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4
นางสาววิภาพร เกียรตินิตินิติประวัตินักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสุพัตรา รงฤทธิ์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นายอิทธิพล บ้งพรมนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางรัชดาวัลย์ อัมมินทรนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางนาตยา จันทร์ส่องนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางทิตติยา ธานีนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร บ้งพรมนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง
นายปราโมทย์ ฉิมหาดนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางจิราวรรณ วังบุตรนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช
นางสาววฤษณี ปรีชานฤชิตกุลนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกนกวรรณ พลฉิมนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาวเพราพิลาส ขวาสระแก้วนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาวชวนา กำเนิดบุญนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางศิริลออ พงค์เกื้อนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า
นายภูวสินธ์ ชูสินธ์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า
นางสุภาภรณ์ เหลืองไพบูลย์ศรีนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวผดุงรัตน์ ธูปเมืองนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางสาวฐิตาภรณ์ รัดรินนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุวิภา คำแหงนักวิชาการปฏิบัติการ
นางสาวเชาวนี วิเสโสนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย
นายคมกริช ศาลาน้อยเกษตรอำเภอนาเยีย
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
นางสาวมลุลี บุญเรืองนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย
นายพงศ์วิทย์ สุวรรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายธีระศักดิ์ ปัดถาทุมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวฐนัฏษร เจริญเชาว์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม
นายสวาท นนท์พละนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิราวัลย์ ทรัพย์คูณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพิทักษ์ชัย บั้งทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน
นางทองใบ อินวิเชียรเกษตรอำเภอเขื่องใน
สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล
นายสมชาย แร่ทองเกษตรอำเภอนาตาล
สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ
นายอุทัย เตชะเวทย์ริเศษเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน
นางอรพิณ ธรรมวัตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสร้อย ปฏิโชตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุเทพ ศรีวะวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางกุลณี ปฏิโชตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประมัย เทพมุสิกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
นายภูริวัจน์ จันทร์ชัยภูมินายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสุพจน์ รสจันทร์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายอภิชาติ ภะวังนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขืองใน
นายวสันต์ สาแดงปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนมดแดง
นายประภาส เบ้าทองปศุสัตว์อำเภอดอนมดแดง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาตาล
นายเชาลิตร ฤทธิสุทธิ์ปศุสัตว์อำเภอนาตาล
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำขุ่น
นายศรุต วงษ์ขันธ์ปศุสัตว์อำเภอน้ำขุ่น
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาลสุม
นายประสิทธิ์ เจริญสกุลทรัพย์ปศุสัตว์อำเภอตาลสุม
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ไทร
นายธวัชชัย พละศักดิ์ปศุสัตว์อำเภอโพะิ์ไทร
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำยืน
นายคชเดช สุวรรณไตรปศุสัตว์อำเภอน้ำยืน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาเยีย
นายปรีชา ยาตรา ปศุสัตว์อำเภอนาเยีย
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม
นายอนุสรณ์ คำวงศ์ปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
นางสาวสุภาวดี อบสุนทรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสนธยา ยาสงครามนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางอมรรัตน์ หัวใจแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
นายธีระพงษ์ พันธะไชยนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายอนุสรณ์ ทองจรุงเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
นายชูศักดิ์ ศิริกาญจนวงศ์สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายไชยยศ บุณยเนตรสัตวแพทย์อาวุโส
นายนิยม แสนพงษ์สัตวแพทย์อาวุโส
นายฉมาพันธ์ บาลลาสัตวแพทย์อาวุโส
นายสิทธิศักดิ์ จันทเมืองสัตวแพทย์อาวุโส
นายวรนิช จันทเมืองสัตวแพทย์อาวุโส
นางลำพูน สาหล้าเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
นายคณายศ กริอุณะนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายพิงพันธ์ เจริญสุระสถลนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ด่านตรวจพืชท่าลี่
นางเฉลียว ผาบุญเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย
นายทวีศักดิ์ สกุณานักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายสุริยัน เสมานักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายสายัน อาสาวังเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นางสาวปราวีณา เชาว์โนนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
นางสมใจ สมศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางรานีย์ ท่าโพธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสิทธิเดช โสภานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายเกศษิณ ลำมะยศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสิริกาญจน์ พลซานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
นายปรีชา แสงโสดานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางอนงค์นาฏ ชมพูแก้วนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาววิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูลนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดเลย
นายสุริยา ทานสุทัศน์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายธิราช อินทุใสประมงจังหวัดเลย
นายเอกพงษ์ นาคะพงษ์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ
นายกิตติศักดิ์ น้อยเปียงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญพรรณ โรจนประภายนต์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางอรพินทร์ แสงมณีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก
นายสุริยา เจียรภักดีสมบัตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางปิยนุช อาษากิจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางประภัสสร แสนอ่อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกาญจน์ โพบานไพรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางเนตรนภา ปันทะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาญจนบุรี
นางศิริวัลยา วงษ์อู่ทองนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายองอาจ คำประเสริฐนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสุวรรณดี ขวัญเมืองนักวิชาการประมงชำนาญการ
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี
นายนิวัติ อนุรักษ์ชนะชัยนักวิชาการประมงชำนาญการ
ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี
นางสาวสุวรรณี ศรีทองอินทร์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นางสาวนันทนา โพธิ์สุขนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี)
นายประทีป เจริญทรัพย์เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายภคิน ปานะบุตรเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)
นางสาวภิญญ์พลอย ศิริวารีกุลนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สำนักงานประมงอำเภอท่าม่วง
นายทรงจำ เครื่องสายประมงเภอท่าม่วง
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
นายเติมศักดิ์ คงสำราญนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี
นายไพศาล รัตนาเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
นายบุญเชิด อาจองค์นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายบุญจันทร์ ทูลมณีนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
นายแดน ปัญโญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุธีร์ ภูมินทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
นายวิทวัสก์ สาระศาลินรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม
นายละเอียด ปั้นสุขผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม
นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาดนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสุภัค กาญจนเกษรนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
นางจันทร์เพ็ญ สุทธานุกูลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุทัยวรรณ ทรัพย์แก้วนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวรุ้งลาวัลย์ อินต๊ะวงค์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายธีรพันธ์ เลศักดิ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ
นางสาวณัฐกานต์ สาลีติดนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาววาริณี ปัญญาวชิรนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายสันติ ปานนุสานักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวศศิวิภา ถิ่นวงษ์เกอนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวจิราภรณ์ จรุงศรีอภิสิทธิ์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวเบญจพร สัมฤทธิเวชนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวพรพิมล ทิวแพนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางฐิติพร หลาวประเสริฐนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
นายศักดิ์เศวต เศวตเวชเจ้าพนักงานกาณเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีน
นายขัขขาย เต็งหงษ์เจริญสัตวแพทย์อาวุโส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
นางสาวประนอม ใจอ้ายนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมศรี ปะละใจเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8
นายนิวัติ ชาติดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายณัชพล แสนคำหล่อนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.ประสาร เสียวกสิกรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนวลจันทร์ ชัยวงศ์ษานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวธมลวรรณ สิทธิกันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
นายอำนาจ ศิริเพชรนักวิชการประมงชำนาญการพิเศษ
นางภมรพรรณ ฉัตรภูมินักวิชการประมงชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน
นางสุทิน ดีอุโมงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายชัชวัสส์ อินชัยวงค์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางกอบแก้ว ไสยวงศ์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายนิโรจน์ แท่นงามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง
นางสาวอภิสรา วีระโจงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิทย์ธพงษ์ เปี้ยวงค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสายสวาทดิ์ สงวนใจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุพรรณี ขอดเฝือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางกฤษณา กันทะวังส์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนันทริยา สุวรรณล้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางธัญพร นันตะสุคนธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอายุมงคล แสนปัญญานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
นายธวัช ศรีวีระชัยประมงจังหวัดลำพูน
เรือโทนพดล จันทรมณีนักวิชาการประมงชำนาญการ
นายวรเมศ บุญยังเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายวรเมศ บุญยังเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายปกรณ์ คุณมีเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายนคร นิติประเสริฐเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายพิเชษฐ์ ผิวดีเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายวิรุณ เวชกุลเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
สำนักงานเกษตรเวียงหนองล่อง
สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง
นางทวีวรรณ ชำนาญอาสานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวณัฐณิชา แปงบุญเลิศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสุพัตรา สุนันตานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางอำพลอย สุพรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์ส่งเสริมฯ(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
นายบัณฑิต สิทธิหล่อนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางภาษิตา แก้วเลื่อมใสนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนวลจันทร์ เสียวกสิกรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
นายวิชาญ สุขประเสริฐนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายเสถียร ผลศรัทธาปศุสัตว์อำเภอ
นายบุญคิม หลิมศิวิไลปศุสัตว์อำเภอลี้
นายสนั่น ไชยะปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
นายราเมศ จำศิลปนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรราชบุรี
นายชานนท์ เข็มทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางดวงสมร พฤฑฒิกุลเกษตรจังหวัดราชบุรี
นายปฐมชัย คชะสุตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
นายชนินทร์ แสงรุ่งเรืองประมงจังหวัดราชบุรี
นางสาวจินตนา นิธรรมประมงอำเภอเมืองราชบุรี
นางอุทุมพร เหมหงษาเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
นายเสียง ศักดิ์พิสิษฐ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
นายชลันธร เงินประดับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
นางจิราพร เลิศไกรเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นางสายหยุด ฤทธิ์ช่วยเจ้าพนักงานประมงอาวุโส
นายอำนาจ จีนขาวขำนักวิชาการประมงชำนาญการ
เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
นางปรึกษา ชำนาญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางนงลักษณ์ เพชรสะแกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนันทรียา จิตบำรุงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
นางสาวมาลินี อินทรวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนาตยา ทับทังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพรศิริ ลายไม้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายเชาว์ วิเศษโชคเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
นางปนัดดา นิ่มนาคนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายกิตติทัต ส่องสว่างนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
นายธนากร กมลจรัสวัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสรายุทธ หมื่นชำนาญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก
นายพุธ จันมะโนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางจุฑารันต์ ทัดแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอัมพร ถาวรกสิอนันต์เกษตรอำเภอดำเนินสะดวก
นางสาวฤทัยรัตน์ เตี้ยเนตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวนันทวัน อาจองค์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอุมาพร อมรธีระกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง
นายเอกชัย ดวงแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน
นางสาวรัตติญา งามระบำนักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล
นายสุริยา ฉาดหลีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอละงู
นางปวีณา นิลมาตย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวมนัสนันท์ นุ่นแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประชา กลิ่นจันทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
นายจักรพงษ์ ขานโบนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
นายประสงค์ เพชรทองนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล
นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์นักวิชาการประมงชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล
เกษตรอำเภอท่าแพ
นายรินทร์ ศรีพุฒเกษตรอำเภอ
นางสาววาสนา โปจีนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล
นายภิภพ สิทธิยาสกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอมะนัง
นายฮัสสัน ทิ้งน้ำรอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานประมงอำเภอเมืองสตูล
นายสุภกิจ เหรียญกิจการประมงอำเภอท่าแพ
สำนักงานประมงอำเภอมะนัง
นางสาวสุกัญญา บูสูเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สำนักงานประมงอำเภอควนกาหลง
สำนักงานอำเภอควนกาหลง
นายอุเทน บุญดำเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
นายทรงพล บุญธรรมนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายวรวุฒิ วิเศษโสนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวแสงจันทร์ ศรีศิลปอุดมนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมาลา เกษมสุขนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายปรัศนี ชูรัตน์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายอนุสรณ์ สังข์ผาดนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุลนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา เตชวาทกุลนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
สำนักงานประมงอำเภอเขื่องใน
นายวิทยา โกษาผลประมงอำเภอ
สำนักงานประมงอำเภอโพธิ์ไทร
นางสาวหรรษา ชิตกุลประมงอำเภอ
สำนักงานประมงอำเภอบุณฑริก
ว่าที่ ร.ต. เจนณรงค์ กรดแก้ว เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
สำนักงานประมงอำเภอวงศ์สว่างวารี
นางสาวบุญเลี้ยง ทองหลุประมงอำเภอ
สำนักงานประมงอำเภอดอนมดแดง
นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุงประมงอำเภอ
สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน
สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี
นายภราดร เอียดแก้วประมงอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน
บุญมี บัวงามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบุญยัง ทาราทอนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ
นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร
นางอรอนงค์ สารโมฬีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางชื่นดวงจิตร์ โสพัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ
นายทัศนะ คูณค้ำเกษตรอำเภอ
นางสาวนพพร พัน์วงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายพราย โฉมหน่ายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสรศักดิ์ อรอินทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางอัญชนา แสงโชตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายศิริชาติ ฆารวิพัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายจินดา แก้วใสนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย
นายยรรยง ศรีม่วงกลางเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม
นางสาวบังอร จันทะโครพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชัยพัทธ์ นวลดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพงษ์ศักดิ์ ศาลาน้อยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายรังสรรค์ เผ่าภูรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ
นายเสนีย์ ตรุยานนท์เกษตรอำเภอบางแพ
นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวณัฐรดา นาคปฐมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอัจฉรา รุ่งโรจน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวจตุพร คีตมโนชญ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเนื้อสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง
นางสาวแสงเดือน ทองคงอ่วมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
นายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุนิสา พุ่มโพธิ์ทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายภณกฤต อุ่นพิพัฒน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
นางสาวพจนีย์ เฮงชัยโยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาววชิรญา เขียนด้วงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพรชนก คงสมโอษฐ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ
นายเจริญ ประวีณไวเกษตรอำเภอปากท่อ
นายสุพรรณ์ สมหมายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกันติญาดา เบ็ญพาดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวชุติมา อาลัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
นายตระการศักดิ์ แพไธสงนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิไลพร เจติยวรรณนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัตติยา นาคสุวรรณนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
นายสุพัฒน์ อ่อนคงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ